Note 10 - Tap på utlån og garantier

  2021 2020
Morbank (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger -11 39 27 49 666 715
Mertap ved konstatering  10 107 117 14 197 212
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -9 -1 -10 -7 -18 -25
Sum tap på utlån og garantier  -10 145 134 56 846 902
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv
Eksporter til Excel

Banken har i 2021 konstatert tap på 184 millioner kroner som fortsatt er underlagt håndhevingaktiviteter, tilsvarende tall for 2020 var 116 millioner kroner. 

  2021 2020
Konsern (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger -20 50 30 48 681 729
Mertap ved konstatering  30 112 142 55 213 268
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -9 -3 -12 -25 -21 -46
Sum tap på utlån og garantier  1 159 161 78 873 951
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv
Eksporter til Excel

Konsernet har i 2021 konstatert tap på 200 millioner kroner som fortsatt er underlagt håndhevingaktiviteter, tilsvarende tall for 2020 var 130 millioner kroner. 

Morbank (mill. kr) 1.1.21 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.21
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.377 38 -117 1.298
Utlån til amortisert kost Privatmarked 35 8 -12 31
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -19 - 128
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.559 27 -129 1.458
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.446 30 -129 1.348
Annen gjeld - avsetninger 81 -2 - 79
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32 -1 - 31
Eksporter til Excel

 

Morbank (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 916 667 -206 1.377
Utlån til amortisert kost Privatmarked 34 12 -11 35
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 38 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -1 - 0
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.060 715 -217 1.559
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 937 725 -217 1.446
Annen gjeld - avsetninger 100 -19 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 9 - 32
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.21 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.21
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.421 50 -128 1.343
Utlån til amortisert kost Privatmarked 62 -1 -12 49
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -19 - 128
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.630 30 -140 1.520
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.517 33 -140 1.410
Annen gjeld - avsetninger 81 -2 - 79
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32 -1 - 31
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 948 682 -209 1.421
Utlån til amortisert kost Privatmarked 63 10 -11 62
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 38 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -1 - 0
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.121 729 -220 1.630
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 998 739 -220 1.517
Annen gjeld - avsetninger 100 -19 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 9 - 32
Eksporter til Excel

 

Avsetning til tap på utlån    
  31.12.21 31.12.20
Morbank (mill.kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Inngående balanse 35 97 47 180 25 73 45 143
Overført til (fra) trinn 1  20 -20 -0 - 14 -13 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -2 2 -0 - -1 2 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -6 7 - -0 -3 3 -
Netto ny måling av tap  -22 24 -3 -1 -17 12 9 5
Nye utstedte eller kjøpte utlån 19 17 1 37 13 13 0 26
Utlån som har blitt fraregnet -12 -32 -4 -48 -8 -23 -2 -33
Endring som skyldes endrede forutsetninger 1 -0 - 1 10 38 2 50
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) 0 0 -12 -12 - - -11 -11
Utgående balanse 39 82 36 156 35 97 47 180
Næringsliv                
Inngående balanse 88 387 823 1.299 66 210 540 816
Overført til (fra) trinn 1  15 -15 - - 14 -14 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -5 5 - - -4 4 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -2 -26 28 - -0 -1 1 -
Netto ny måling av tap  -26 26 38 39 -2 72 486 556
Nye utstedte eller kjøpte utlån 32 21 100 153 45 99 1 144
Utlån som har blitt fraregnet -20 -145 -1 -166 -30 -96 -1 -127
Endring som skyldes endringer i forutsetninger 1 14 - 15 0 113 2 115
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -117 -117 - - -206 -206
Utgående balanse 84 268 871 1.223 88 387 823 1.299
Total balanseført tapsavsetning  123 350 907 1.379 123 484 870 1.478
Eksporter til Excel

 

  31.12.21 31.12.20
Konsern (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Inngående balanse 42 107 58 207 32 84 56 172
Overført til (fra) trinn 1  22 -22 -0 - 14 -13 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -2 3 -0 - 0 -0 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -7 8 - -1 -2 3 -
Netto ny måling av tap  -23 26 -1 2 -17 11 11 5
Nye utstedte eller kjøpte utlån 22 20 1 43 12 15 5 31
Utlån som har blitt fraregnet -14 -37 -9 -60 -6 -20 1 -25
Endring som skyldes endrede forutsetninger 0 -2 -4 -5 7 33 -6 35
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -12 -12 - - -11 -11
Utgående balanse 45 89 40 174 42 107 58 207
Næringsliv                
Inngående balanse 98 399 845 1.342 71 218 560 849
Overført til (fra) trinn 1  20 -20 -0 - 14 -14 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -7 7 -0 - -2 2 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -2 -27 29 - -1 0 1 -
Netto ny måling av tap  -29 31 42 44 -2 72 484 555
Nye utstedte eller kjøpte utlån 35 23 112 169 46 103 3 151
Utlån som har blitt fraregnet -21 -146 -2 -169 -26 -93 10 -109
Endring som skyldes endrede forutsetninger -2 12 -2 9 -2 111 -4 106
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -128 -128 - - -209 -209
Utgående balanse 94 278 896 1.268 98 399 845 1.342
Total balanseført tapsavsetning  138 367 936 1.442 140 507 902 1.549
Eksporter til Excel

 

Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter         
     
  31.12.21 31.12.20
Morbank og Konsern (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Inngående balanse 27 50 4 81 14 29 57 100
Overført til (fra) trinn 1  6 -6 -0 - 2 -2 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -7 7 - - -0 0 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -1 1 - -0 -0 0 -
Netto ny måling av tap  -9 4 0 -4 2 16 -54 -36
Nye utstedte eller kjøpte utlån 7 4 0 11 11 8 0 19
Utlån som har blitt fraregnet -6 -5 -0 -11 -5 -13 -0 -19
Endring som skyldes endrede forutsetninger 0 2 - 2 3 12 0 16
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - - - - - - -
Utgående balanse 19 55 5 79 27 50 4 81
Herav                
Privatmarked       2       2
Næringsliv       76       79
Eksporter til Excel

 

Næringsfordeling av avsetning til tap på utlån  
  31.12.21 31.12.20
Morbank (mill.kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 2 31 6 39 2 34 5 41
Fiske og fangst 6 7 0 13 6 2 - 8
Havbruk 1 0 0 2 2 0 3 5
Industri og bergverk 5 36 15 56 8 25 2 35
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 13 16 14 43 11 27 17 55
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 8 28 11 46 10 30 17 58
Sjøfart og offshore 14 118 555 687 10 180 614 804
Eiendomsdrift 20 50 36 105 20 56 38 114
Forretningsmessig tjenesteyting 13 12 222 247 12 56 142 210
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 7 6 17 30 8 10 2 19
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0
Øvrige sektorer 0 0 - 0 0 0 0 0
Lønnstakere 2 47 30 79 2 65 31 97
Sum avsetning til tap på utlån 91 350 907 1.348 91 484 870 1.446
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31     31 32     32
Total balanseført tapsavsetning  123 350 907 1.379 123 484 870 1.478
Eksporter til Excel

  

  31.12.21 31.12.20
Konsern (mill.kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 3 33 7 42 3 36 5 44
Fiske og fangst 6 7 0 13 6 2 - 8
Havbruk 1 1 1 3 3 1 3 6
Industri og bergverk 7 38 21 66 10 27 7 44
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 16 19 18 53 13 31 20 64
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 9 28 16 53 12 31 19 62
Sjøfart og offshore 14 118 555 687 10 180 614 804
Eiendomsdrift 20 50 36 106 20 56 39 115
Forretningsmessig tjenesteyting 14 14 227 255 13 57 143 213
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 8 7 22 37 10 12 10 32
Offentlig forvaltning 0 - 0 0 0 - - 0
Øvrige sektorer 0 0 - 0 0 0 2 2
Lønnstakere 7 53 34 95 7 73 41 122
Sum avsetning til tap på utlån 107 367 936 1.410 108 507 902 1.517
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31     31 32     32
Total balanseført tapsavsetning  138 367 936 1.442 140 507 902 1.549
Eksporter til Excel

 

  31.12.21 31.12.20
Morbank (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Inngående balanse 73.297 4.430 381 78.108 69.045 5.129 487 74.661
Overført til (fra) trinn 1  1.007 -1.002 -6 - 1.050 -1.019 -31 -
Overført til (fra) Trinn 2 -1.325 1.332 -7 - -1.433 1.470 -38 -
Overført til (fra) Trinn 3  -61 -87 148 - -30 -47 77 -
Netto økning/reduksjon saldo eksisterende utlån -2.513 -102 -15 -2.630 -2.093 -136 -7 -2.237
Nye utstedte eller kjøpte utlån 43.464 1.198 118 44.780 49.001 1.464 111 50.575
Utlån som har blitt fraregnet -31.569 -1.876 -156 -33.601 -42.243 -2.429 -196 -44.867
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 -1 -20 -21 -1 -2 -22 -24
Utgående balanse 82.299 3.892 444 86.636 73.297 4.430 381 78.108
Næringsliv                
Inngående balanse 35.587 5.979 1.702 43.268 33.190 3.971 1.470 38.632
Overført til (fra) Trinn 1  647 -647 -0 - 521 -521 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -1.434 1.434 - - -2.605 2.614 -9 -
Overført til (fra) trinn 3  -43 -593 637 - -70 -685 754 -
Netto ny måling av tap  -1.202 -196 -39 -1.437 -1.541 -208 38 -1.711
Nye utstedte eller kjøpte utlån 13.125 -550 1.074 13.649 17.141 1.672 328 19.141
Utlån som har blitt fraregnet -8.320 -236 -524 -9.081 -11.046 -753 -862 -12.662
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -1 -4 -193 -199 -2 -111 -19 -132
Utgående balanse 38.359 5.186 2.656 46.201 35.587 5.979 1.702 43.268
                 
Utlån til virkelig verdi over resultatet 4.276     4.276 4.285     4.285
Brutto utlån ved utgangen av perioden 124.934 9.079 3.100 137.113 113.169 10.409 2.083 125.660
Eksporter til Excel

 

  31.12.21 31.12.20
Konsern (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Inngående balanse 78.206 5.208 453 83.867 73.675 5.924 570 80.169
Overført til (fra) trinn 1  1.227 -1.221 -6 - 1.260 -1.225 -35 -
Overført til (fra) Trinn 2 -1.598 1.609 -11 - -1.731 1.785 -54 -
Overført til (fra) Trinn 3  -74 -132 206 - -44 -89 133 -
Netto ny måling av tap  -2.599 -154 -28 -2.782 -2.136 -196 -15 -2.346
Nye utstedte eller kjøpte utlån 46.190 1.465 125 47.781 51.383 1.702 119 53.204
Utlån som har blitt fraregnet -33.775 -2.161 -189 -36.125 -43.512 -2.624 -239 -46.375
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -0 -1 -20 -21 -689 -70 -25 -784
Utgående balanse 87.577 4.612 531 92.721 78.206 5.208 453 83.867
Næringsliv                
Inngående balanse 38.107 6.587 1.802 46.496 35.466 4.426 1.539 41.431
Overført til (fra) Trinn 1  879 -876 -2 - 693 -690 -4 -
Overført til (fra) trinn 2 -1.795 1.797 -1 - -2.897 2.909 -11 -
Overført til (fra) trinn 3  -57 -626 683 - -107 -695 801 -
Netto ny måling av tap  -652 -257 -53 -963 -1.589 -265 34 -1.819
Nye utstedte eller kjøpte utlån 14.533 -455 1.085 15.164 18.238 1.875 349 20.462
Utlån som har blitt fraregnet -9.159 -397 -561 -10.117 -11.287 -815 -883 -12.985
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -1 -4 -193 -199 -410 -159 -24 -593
Utgående balanse 41.855 5.768 2.759 50.382 38.107 6.587 1.802 46.496
                 
Utlån til virkelig verdi over resultatet 4.198     4.198 4.285     4.285
Brutto utlån ved utgangen av perioden 133.630 10.381 3.290 147.301 120.598 11.794 2.255 134.648
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN