Note 11 - Kreditteksponering for hver interne risikorating

Banken benytter eget klassifiseringssystem for overvåking av kredittrisiko i porteføljen. Risikoklasseinndeling skjer ut fra hvert enkelt engasjements sannsynlighet for mislighold. I tabellen er denne inndelingen sammenholdt med tilsvarende ratingklasser hos Moody’s.

Historisk mislighold er tall for morbank og viser default ratio (DR) per risikoklasse. Tallene er et uvektet snitt for normalscorede kunder i perioden 2015-2021.

Sikkerhetsdekning representerer forventet realisasjonsverdi (RE-verdi) på underliggende sikkerhetsverdier. Verdiene fastsettes etter faste modeller, og faktiske realisasjonsverdier valideres for å teste modellenes pålitelighet. I samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften er estimatene «down-turn»-estimater. Basert på sikkerhetsdekningen (RE-verdi / EAD) klassifiseres engasjementet i en av sju klasser, hvor beste sikkerhetsklasse har en sikkerhetsdekning på over 120 prosent, og laveste sikkerhetsklasse har en sikkerhetsdekning på under 20 prosent.

  Misligholdssansynlighet           Sikkerhetsdekning
Risiko-klasse  Fra  Til Moody's Historisk mislighold Mislighold 2021   Sikkerhets-
klasse
Nedre grense Øvre grense
                   
A 0,00 % 0,10 % Aaa-A3 0,01 % 0,00 %   1 120  
B 0,10 % 0,25 % Baa1-Baa2 0,04 % 0,02 %   2 100 120
C 0,25 % 0,50 % Baa3 0,08 % 0,09 %   3 80 100
D 0,50 % 0,75 % Ba1 0,31 % 0,15 %   4 60 80
E 0,75 % 1,25 % Ba2 0,52 % 0,40 %   5 40 60
F 1,25 % 2,50 %   1,08 % 0,87 %   6 20 40
G 2,50 % 5,00 % Ba2-B1 2,14 % 2,06 %   7 0 20
H 5,00 % 10,00 % B1-B2 4,54 % 3,44 %        
I 10,00 % 99,99 % B3-Caa3 13,49 % 13,06 %        
J mislighold                
K tapsutsatt                
Eksporter til Excel

 

Bankens engasjementer klassifiseres i risikogrupper på bakgrunn av risikoklasse.  

Risikoklasse Risikogrupper
 A - C  Laveste risiko
 D - E  Lav
 F - G  Middels
 H  Høy
 I  Høyeste risiko
 J - K  Mislighold og nedskrevet
Eksporter til Excel

 

  Gjennom-   Gjennom-  
  snittlig usikret Totalt snittlig usikret Totalt
Morbank eksponering i %  engasjement eksponering i %  engasjement
(mill. kr) 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2020
Laveste risiko 3,5 % 113.794 3,5 % 96.809
Lav risiko 7,4 % 26.482 4,6 % 25.258
Middels risiko 6,4 % 15.016 13,9 % 15.970
Høy risiko 9,7 % 2.854 10,4 % 2.761
Høyeste risiko 5,4 % 1.503 12,5 % 1.777
Mislighold og/eller tapsutsatt 26,6 % 3.211 25,2 % 2.195
Totalt   162.860   144.770
Eksporter til Excel

 

  Gjennom-   Gjennom-  
  snittlig usikret Totalt snittlig usikret Totalt
Konsern  eksponering i %  engasjement eksponering i %  engasjement
(mill. kr) 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2020
Laveste risiko 3,5 % 114.237 3,6 % 96.370
Lav risiko 7,3 % 28.449 5,1 % 27.189
Middels risiko 6,8 % 21.756 12,1 % 22.059
Høy risiko 9,3 % 3.536 11,1 % 3.575
Høyeste risiko 6,8 % 2.035 13,0 % 2.331
Mislighold og/eller tapsutsatt 26,3 % 3.402 25,9 % 2.368
Totalt   173.415   153.892
Eksporter til Excel

Realisasjonsverdien på stilte sikkerheter fastsettes slik at disse ut fra en konservativ vurdering reflekterer den antatte realisasjonsverdi i en nedgangskonjuktur. 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN