Note 32 - Eiendom, anlegg og utstyr

2021        
Morbank   Konsern
Bygg, tomter og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Totalt (mill.kr) Totalt Maskiner, inventar og transportmidler Bygg, tomter og annen fast eiendom
110 168 278 Anskaffelseskost 1.1. 574 260 314
3 39 42 Tilgang 55 50 5
-9 -74 -83 Avgang -85 -75 -9
- - - Tilgang datter 1 1 -
104 133 237 Anskaffelseskost 31.12 546 236 310
             
71 139 210 Akkumulert av- og nedskrivning 1.1 380 219 160
8 13 20 Årets avskrivning 32 18 14
0 -0 -0 Årets nedskrivning 1 0 1
-5 -73 -79 Avgang -80 -75 -5
- - - Tilgang datter 1 1 -
73 79 151 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 334 163 170
             
31 54 86 Balanseført verdi 31.12 212 72 139
Eksporter til Excel

 

2020        
Morbank   Konsern
Bygg, tomter og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Totalt (mill.kr) Totalt Maskiner, inventar og transportmidler Bygg, tomter og annen fast eiendom
119 165 284 Anskaffelseskost 1.1. 580 255 325
3 7 9 Tilgang 19 11 8
-11 -5 -16 Avgang -28 -8 -19
- - - Tilgang datter 2 2 -
110 168 278 Anskaffelseskost 31.12 574 260 314
             
71 128 199 Akkumulert av- og nedskrivning 1.1 358 204 154
9 14 23 Årets avskrivning 36 20 16
-0 0 0 Årets nedskrivning 0 0 -0
-9 -3 -12 Avgang -16 -7 -9
- - - Tilgang datter 2 2 -
71 139 210 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 380 219 160
             
39 28 67 Balanseført verdi 31.12 194 41 153
Eksporter til Excel

  

 

 

Avskrivning
Med utgangspunkt i anskaffelseskost fratrukket eventuell restverdi avskrives eiendelene lineært over forventet levetid innenfor følgende rammer:

  • Maskiner 3-5 år
  • Inventar 5-10 år
  • Teknisk anlegg 5-10 år
  • Transportmidler 10 år
  • Bygg og annen fast eiendom 25 år

Sikkerhetsstillelse
Konsernet har ikke pantsatt eller akseptert andre rådighetsbegrensninger for sine anleggsmidler med unntak av SpareBank 1 Markets som har sikkerhetsstilt blant annet driftsmidler til DNB i forbindelse med banktjenester tilknyttet verdipapiroppgjøret.

Anskaffelseskost av avskrevne eiendeler
Anskaffelseskost av fullt ut avskrevne eiendeler som fortsatt er i bruk i banken i 2021 utgjør 180 millioner kroner (119 millioner).

Bruttoverdi av anleggsmidler som er midlertidig ute av drift
Konsernet har ikke vesentlige anleggsmidler som midlertidig er ute av drift per 31. desember 2021.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN