Note 33 - Leieavtaler

Morbank   Konsern
2020 2021 Bruksretteiendeler 2021 2020
392 397 Anskaffelseskost 1. januar 636 581
- 2 Tilgang av bruksretteiendeler 115 43
- -2 Avhendinger -79 -
5 1 Overføringer og reklassifiseringer 9 13
397 398 Anskaffelseskost 31. desember  681 636
         
49 99 Akkumulerte av-og nedskrivninger 1. januar 166 82
50 53 Avskrivninger 93 84
- -6 Avhendinger -38 -1
99 146 Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember  221 166
         
298 253 Balanseført verdi av bruksretteiendeler 31. desember 460 470
         
         
    Leieforpliktelser    
         
2020 2021 Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger 2021 2020
42 55 Mindre enn 1 år 99 82
37 52 1-2 år 92 71
36 44 2-3 år 78 66
28 42 3-4 år 73 54
53 40 4-5 år 68 77
170 207 Mer enn 5 år 289 230
366 440 Totale udiskonterte leieforpliktelser 31. desember  698 579
         
         
2020 2021 Endringer i leieforpliktelser 2021 2020
347 303 Ved førstegangsanvendelse 1. januar 480 505
- 6 Nye/endrede leieforpliktelser innregnet i perioden  86 52
-44 -46 Betaling av hovedstol  -89 -76
-9 -8 Betaling av renter  -7 -13
9 8 Rentekostnad tilknyttet leieforpliktelser  7 13
- - Andre endringer -2 -2
303 262 Totale leieforpliktelser 31. desember  476 479
41 50 Kortsiktige leieforpliktelser (note 37) 59 63
263 213 Langsikige leieforpliktelser (note 37) 416 416
-45 -45 Netto kontantstrøm fra leieforpliktelser -86 -79
         
         
2020 2021 Andre leiekostnader innregnet i resultatet  2021 2020
10 15 Variable leiebetalinger kostnadsført i perioden  26 20
1 4 Driftskostnader i perioden knyttet til kortsiktige leieavtaler (inkludert kortsiktige leieavtaler av lav verdi) 7 7
- - Driftskostnader i perioden knyttet til eiendeler av lav verdi (ekskludert kortsiktige leieavtaler over) - 1
11 19 Totale leiekostnader inkludert i andre driftskostnader 33 28
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN