Note 31 - Immaterielle eiendeler

2021            
Morbank   Konsern
Andre
immatrielle
eiendeler
Goodwill Totalt (mill.kr) Totalt Goodwill Andre
immatrielle eiendeler
225 447 671 Anskaffelseskost 1.1. 1.179 790 389
32 - 32 Tilgang 89 52 36
-233 - -233 Avgang -251 - -251
- - - Tilgang datter - - -
24 447 470 Anskaffelseskost 31.12 1.017 842 175
             
156 - 156 Akkumulert av- og nedskrivning 01.01 274 34 241
23 - 23 Årets avskrivning 32 - 32
-0 - -0 Årets nedskrivning 31 - 31
-166 - -166 Avgang -173 - -173
- - - Tilgang datter - - -
13 - 13 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 164 34 130
             
11 447 458 Balanseført verdi 31.12 853 808 45
Eksporter til Excel

 

2020            
Morbank   Konsern
Andre
immatrielle
eiendeler
Goodwill Totalt (mill.kr) Totalt Goodwill Andre
immatrielle
eiendeler
194 447 640 Anskaffelseskost 1.1. 1.106 767 338
32 - 32 Tilgang 76 22 54
-1 - -1 Avgang -6 - -6
- - - Tilgang datter 3 - 3
225 447 671 Anskaffelseskost 31.12 1.179 790 389
             
128 - 128 Akkumulert av- og nedskrivning 01.01 233 34 199
28 - 28 Årets avskrivning 44 - 44
0 - 0 Årets nedskrivning 0 - 0
-1 - -1 Avgang -5 - -5
- - - Tilgang datter 3 - 3
156 - 156 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 274 34 241
             
69 447 515 Balanseført verdi 31.12 905 756 149
Eksporter til Excel

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN