Note 30 - Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser

Morbank   Konsern
31.12.20 31.12.21 Aksjer og andeler (mill. kr) 31.12.21 31.12.20
234 217 Til virkelig verdi over resultat 2.547 2.360
131 130 Børsnoterte 162 165
103 86 Unoterte 564 432
 -   -  Sparebank 1 Markets' tradingaktivitet 1.821 1.762
234 217 Sum aksjer og andeler 2.547 2.360
         
    Fondsobligasjoner    
- 95 Børsnoterte 95 -
85 90 Unoterte 12 6
85 185 Sum fondsobligasjoner 106 6
         
    Virksomhet holdt for salg - herav aksjer    
82 98 Unoterte 59 41
82 98 Sum aksjer holdt for salg (se note 39) 59 41
131 225 Sum børsnoterte selskaper 257 165
269 275 Sum unoterte selskaper 634 479
Eksporter til Excel

 

Spesifikasjon av morbank        
Børsnoterte selskap Eierandel
over 10%
Vår be-
holdning
(antall)
Ansk. kost
(1.000 kr)
 Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
         
Solstad Farstad, A-aksjer   46.344 151 253
Visa Inc. C-aksjer   63.536 6.750 120.960
Sum børsnoterte aksjer     6.901 121.213
         
SpareBank 1 Nordvest   69.423 7.455 9.164
Sum børsnoterte finansinstitusjoner     7.455 9.164
         
         
Unoterte selskap        
VN Norge AS   26.373.402.000 37.338 24.416
Eksportfinans   1.857 12.888 35.723
Visa C preferanseaksje   1.298 5.215 14.877
Molde Kunnskapspark AS   2.000 2.030 2.083
Sparebankmateriell AS Spama   2.305 - 1.563
Swift eur   44 855 1.503
Øvrige selskap     1.039 941
Sum ikke børsnoterte aksjer og andeler     59.365 81.107
         
SpareBank 1 Søre Sunnmøre   48.070 4.999 5.071
Sum ikke børsnoterte finansinstitusjoner 4.999 5.071
         
SpareBank 1 Gruppen     48.750 48.449
Jæren Sparebank     6.614 6.606
BN Bank     5.429 5.427
Andebu Sparebank     4.615 4.582
Sogn Sparebank     3.090 3.065
Landkreditt Bank      3.046 3.044
Bien Sparebank     3.041 3.035
OBOS-banken      3.023 3.020
Totens Sparebank     2.079 2.055
Nidaros Sparebank     2.063 2.040
Sparebanken Vest     2.022 2.015
Øvrige     11.442 11.343
Sum børsnoterte fondsobligasjoner 95.214 94.681
         
SpareBank 1 Finans Midt-Norge     77.496 78.604
Åfjord Sparebank      11.803 11.738
Sum ikke børsnoterte fondsobligasjoner 89.299 90.342
         
Sum aksjer, egenkapitalbevis og fondsobligasjoner morbank 263.233 401.579
Eksporter til Excel

 

 

 

 

Spesifikasjon av konsern        
Børsnoterte selskap Eierandel
over 10%
Vår be-
holdning
(antall)
Ansk. kost
(1.000 kr)
 Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
Okea    1.071.368 20.920 27.106
Havila    1.190.813 12.940 4.930
Sum børsnoterte aksjer     33.860 32.036
         
         
Unoterte selskap        
SIGNORD  17,0 % 955.039 34.745 186.233
Salvesen & Thams   27.564 45.733 115.493
Crayo Nano   1.140.683 12.586 31.939
Novelda   19.980 7.163 15.984
Sintef Venture IV   18.101 13.195 13.251
Sonoclear 12,4 % 1.282.982 5.468 12.830
Proventure Seed II    15.848.705 13.190 11.026
Norsk Innovasjonskapital III   600 7.950 10.147
Proventure Seed III 10,7 % 11.541.177 9.810 9.810
Sintef Venture V   9.000 9.949 8.740
Signord Klasse E    46.476 4.704 6.646
Vectron Biosolutions    220.000 6.000 6.600
Way    545.530 5.202 6.437
Novela Kapital    300.000 6.240 6.240
Numascale    4.530.117 7.620 5.889
Happybites    15.412 1.746 5.533
Øvrige selskap     25.311 24.705
Sum ikke børsnotere aksjer og andeler 216.614 477.503
         
Beholdning av aksjer som ledd i Sparebank 1 Markets' tradingaktivitet * 1.846.486 1.821.343
Eliminering av fondsobligasjon SpareBank 1 Finans Midt-Norge -77.496 -78.604
Sum aksjer, egenkapitalbevis og fondsobligasjoner konsern 2.282.697 2.653.857
Eksporter til Excel

* Denne beholdningen er knyttet til terminhandel som utøves i SpareBank 1 Markets. Disse eksponeringene representerer ingen aksjekursrisiko for SpareBank 1 Markets eller for SpareBank 1 SMN. Det er kjøper av aksjeterminene som i sin helhet har kursrisikoen på de underliggende aksjene. Kundene stiller i tillegg sikkerhet i form av kontanter, og det foretas daglig marginering mot kundene for å sikre at det ikke oppstår åpen kredittrisiko i forbindelse med terminhandelen.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN