Note 38 - Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

Morbank   Konsern
31.12.20 31.12.21 (mill. kr) 31.12.21 31.12.20
    Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital    
- - 2026 SpareBank 1 Finans Midt-Norge 16/26 43 43
150 150 2027 flytende rente NOK (Call 2022) 150 150
600 600 2027 flytende rente NOK (Call 2022) 600 600
250 250 2028 flytende rente NOK (Call 2023) 250 250
500 500 2028 flytende rente NOK (Call 2023) 500 500
250 205 2029 flytende rente NOK (Call 2024) 250 250
2 3 Påløpte renter 3 3
1.752 1.753 Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital 1.796 1.795
         
2,4 % 1,9 % Gjennomsnittlig rente NOK 1,9 % 2,4 %
         
    Hybridkapital    
- - 5/99 SpareBank 1 Finans Midt-Norge flytende rente NOK (Call 2022) 43 43
300 300 5/99 flytende rente NOK (Call 2023) 300 300
200 200 7/99 fast rente 5,0 % NOK (Call 2025)*) 200 200
300 300 5/99 flytende rente NOK (Call 2023) 300 300
200 200 5/99 flytende rente NOK (Call 2023) 200 200
250 250 5/99 flytende rente NOK (Call 2024) 250 250
1.250 1.250 Sum hybridkapital 1.293 1.293
         
4,5 % 3,8 % Gjennomsnittlig rente NOK 3,8 % 4,5 %
 
*) Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler
Eksporter til Excel

 

  

 

Konsern          
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 31.12.21 Emittert -
nominell
verdi
Forfalt/
innløst-
nominell
verdi
Valuta-
endringer
og over-/
underkurs
31.12.20
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK 1.793 - - - 1.793
Påløpte renter 3 - - 0 3
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 1.796 - - 0 1.795
           
Endringer i hybridkapital 31.12.21 Emittert -
nominell
verdi
Forfalt/
innløst-
nominell
verdi
Valuta-
endringer
og over-/
underkurs
31.12.20
Fondsobligasjonslån, NOK 1.293 - - - 1.293
Sum hybridkapital 1.293 - - - 1.293
           
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 31.12.20 Emittert -
nominell
verdi
Forfalt/
innløst-
nominell
verdi
Valuta-
endringer
og over-/
underkurs
31.12.19
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK 1.793 - - - 1.793
Fondsobligasjonslån, NOK - - 287 - 287
Verdijusteringer - - - -1 1
Påløpte renter 3 - - -7 10
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 1.795 - 287 -8 2.090
           
Endringer i hybridkapital 31.12.20 Emittert -
nominell
verdi
Forfalt/
innløst-
nominell verdi
Valuta-
endringer
og over-/
underkurs
31.12.19
Fondsobligasjonslån, NOK 1.293 - - - 1.293
Sum hybridkapital 1.293 - - - 1.293
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN