Note 37 - Annen gjeld og forpliktelse

Morbank   Konsern
31.12.20 31.12.21 Annen gjeld og balanseført forpliktelse (mill. kr) 31.12.21 31.12.20
8 - Utsatt skatt 56 81
322 513 Betalbar skatt 583 408
11 12 Formuesskatt 12 11
101 120 Tidsavgrensninger 776 671
301 347 Avsetninger 347 301
81 78 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 78 81
10 8 Pensjonsforpliktelser 8 10
303 262 Leieforpliktelse 476 479
74 84 Trasseringsgjeld 84 74
78 92 Leverandørgjeld 150 129
13 157 Gjeld verdipapirer 351 568
- - Egenkapitalinstrumenter 31 -
164 185 Annen gjeld 266 271
1.466 1.857 Sum annen gjeld og balanseført forpliktelse 3.217 3.084
         
    Andre forpliktelser ikke balanseført    
3.408 3.467 Kredittrammer, trading 3.484 3.585
- - Øvrige forpliktelser 240 113
3.408 3.467 Sum andre forpliktelser 3.723 3.698
         
4.874 5.324 Totale forpliktelser 6.940 6.783
Eksporter til Excel


Pantstillelser

SpareBank 1 SMN ble fra 1. mars 2017 i henhold til EMIR pålagt å ha en CSA-avtale med daglig utveksling av marginsikkerhet mv. med alle finansielle motparter som banken handler med hjemhørende (blant annet) i et EU-land.

Emir-forordningen regulerer OTC-derivater og innebærer blant annet at SpareBank 1 SMN er pålagt å cleare visse derivattransaksjoner gjennom en sentral motpart (Central counterpart). Dette gjelder hovedsakelig rentederivater i norske kroner og euro. Derivater cleares gjennom London Clearing House som sentral motpart hvor sikkerheten per i dag kun er kontanter. SpareBank 1 SMN er ikke direkte medlem i London Clearing House, men har inngått avtale med Commerzbank og SEB som clearingbroker. Forpliktelsen er presentert brutto i tabellen.

SpareBank 1 Markets clearer ordinære aksjehandler utført på Oslo Børs gjennom CCP oppgjør. Selskapet er Direct Clearing Member på SIX X-Clear. Selskapet stiller kontanter som sikkerhet for den daglige margineringen. Clearing av norske børsnoterte derivater skjer hos LCH.

SpareBank 1 SMN er registrert som GCM på NASDAQ OMX Clearing AB. Banken tilbyr kunder clearingrepresentasjon knyttet til kundens handel av strøm- og laksederivater på NASDAQ OMX Oslo ASA og Fish Pool ASA. Clearingrepresentasjon innebærer at banken trer inn i kundens sted som motpart overfor NASDAQ OMX Clearing AB og blir forpliktet overfor NASDAQ til å stille marginsikkerhet og å gjennomføre oppgjør av kontrakter og betale gebyrer. Kundene vil for bankens eksponering stille sikkerheter bestående av kontantdepot og/eller pant i eiendeler.

Morbank     Konsern
 Kontanter   Verdipapir   Sum  Pantstillelser  Sum   Verdipapir   Kontanter 
888 - 888 Pantstillelse 31.12.21 2.373 - 2.373
1.918 - 1.918 Tilhørende forpliktelse 31.12.21 2.746 - 2.746
             
1.446 - 1.446 Pantstillelse 31.12.20 2.386 - 2.386
3.992 - 3.992 Tilhørende forpliktelse 31.12.20 4.512 - 4.512
Eksporter til Excel

Pågående rettstvister

Konsernet er ikke part i rettstvister med et økonomisk omfang som vurderes til å ha vesentlig betydning for konsernets økonomiske stilling. Det er ikke foretatt tapsavsetninger per 31. desember 2021.

Avsetninger

Konsernet har gjort avsetninger for pensjonsforpliktelser (se note 22), tap på garantier (se note 10), restruktureringskostnader og gavefond. Avsetning for restruktureringskostnader er gjort med bakgrunn i nedbemanningsplan. Avsetning til gavefond er den delen av tidligere års overskudd som skal deles ut til almennyttige formål. Mer om dette under Samfunnsutbytte.

Morbank/konsern (mill. kr) Pensjons-forpliktelser Restrukturerings- kostnader Gavefond
Balanseført verdi 1.1.21 10 83 217
Ekstra avsetninger foretatt i perioden - - 200
Beløp som er benyttet i perioden - -50 -103
Ubenyttede beløp som er reversert i perioden - - -
Økningen i løpet av perioden i det diskonterte beløpet som oppstår over tid, samt virkningen av eventuelle endringer i diskonteringsrenten - - -
Andre bevegelser -2 - -2
Balanseført verdi 31.12.21 8 33 314
Eksporter til Excel

 

Morbank/konsern (mill. kr) Pensjons-forpliktelser Restrukturerings- kostnader Gavefond
Balanseført verdi 1.1.20 16 6 121
Ekstra avsetninger foretatt i perioden - 83 200
Beløp som er benyttet i perioden -1 -6 -104
Ubenyttede beløp som er reversert i perioden - - -
Økningen i løpet av perioden i det diskonterte beløpet som oppstår over tid, samt virkningen av eventuelle endringer i diskonteringsrenten -6 - -6
Andre bevegelser - - -
Balanseført verdi 31.12.20 10 83 217
Eksporter til Excel

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN