Note 42 - Eierandelskapital- og eierstruktur

Eierandelskapital

Bankens eierandelskapital utgjør 2.596.728.860 kroner fordelt på 129 836 443 egenkapitalbevis, hvert pålydende 20,00 kroner. Per 31. desember 2021 var det 14 754 egenkapitalbeviseiere (12 379 per 31. desember 2020).

Eierandelskapitalen er tatt opp på følgende måte (i hele kroner):

År Endring  Endring i eierandelskapital Total eierandelskapital Antall egenkapitalbevis
1991 Rettet emisjon 525.000.000 525.000.000 5.250.000
1992 Rettet emisjon 75.000.000 600.000.000 6.000.000
2000 Ansatt emisjon  5.309.900 605.309.900 6.053.099
2001 Ansatt emisjon  4.633.300 609.943.200 6.099.432
2002 Ansatt emisjon  4.862.800 614.806.000 6.148.060
2004 Fondsemisjon 153.701.500 768.507.500 7.685.075
2005 Rettet emisjon  217.424.200 985.931.700 9.859.317
2005 Ansatt emisjon  23.850.000  1.009.781.700 10.097.817
2005 Splitt -  1.009.781.700 40.391.268
2005 Fortrinnsemisjon 252.445.425  1.262.227.125 50.489.085
2007 Utbytteemisjon 81.752.950  1.343.980,075 53.752.203
2007 Ansatt emisjon  5.420.000  1.349.400.075 53.976.003
2008 Utbytteemisjon 90.693.625  1.440.093.700 57.603.748
2008 Ansatt emisjon  6.451.450  1.446.545.150 57.861.806
2009 Fondsemisjon 289.309.025  1.735.854.175 69.434.167
2010 Ansatt emisjon 12.695.300  1.748.549.475 69.941.979
2010 Fortrinnsemisjon 624.082.675  2.372.632.150 94.905.286
2011 Fortrinnsemisjon 625.000  2.373.257.150 94.930.286
2012 Nedsettelse av pålydende   -474.651.430  1.898.605.720 94.930.286
2012 Fortrinnsemisjon 569.543.400  2.468.149.120  123.407.456
2012 Ansatt emisjon 16.220.200  2.484.369.320  124.218.466
2012 Rettet emisjon  112.359.540  2.596.728.860  129.836.443
Eksporter til Excel

 

20 største eiere 31.12.2021 Antall  Andel 
Sparebankstiftelsen SMN                              3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge                              3.342.919 2,57 %
VPF Alfred Berg Gambak                              3.253.934 2,51 %
State Street Bank and Trust Comp                               3.233.788 2,49 %
VPF Pareto Aksje Norge                              2.888.391 2,22 %
Danske Invest Norske aksjer institusjon II.                              2.482.168 1,91 %
State Street Bank and Trust Comp                               2.369.206 1,82 %
J. P. Morgan Chase Bank, N.A., London                              2.356.443 1,81 %
VPF Eika Egenkapitalbevis                              2.247.536 1,73 %
VPF Nordea Norge                              2.036.248 1,57 %
Forsvarets personellservice                              1.973.646 1,52 %
Pareto Invest AS                              1.957.702 1,51 %
The Bank of New York Mellon SA/NV                              1.529.058 1,18 %
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.                               1.479.700 1,14 %
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.                               1.374.065 1,06 %
MP pensjon PK                              1.352.771 1,04 %
Spesialfondet Borea utbytte                              1.295.225 1,00 %
VPF Nordea avkastning                              1.249.111 0,96 %
VPF Alfred Berg Norge                              1.205.659 0,93 %
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.                               1.197.153 0,92 %
Sum 20 største eiere                            42.790.114 32,96 %
Øvrige eiere                            87.046.329 67,04 %
Utstedte egenkapitalbevis                         129.836.443 100,00 %
Eksporter til Excel

   

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN