Note 43 - Resultat per aksje

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat pr. egenkapitalbevis. 

(mill. kr) 2021 2020
Grunnlag resultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 1) 2.692 1.793
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk 2) 1.722 1.147
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis  129.339.665 129.358.537
Resultat per egenkapitalbevis 13,31 8,87
Eksporter til Excel

  

 

1) Korrigert resultat  2021 2020
Konsernets resultat i perioden 2.902 1.978
-ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat -160 -126
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -50 -59
Korrigert resultat i perioden 2.692 1.793
Eksporter til Excel

 

2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)    
(mill. kr) 31.12.21 31.12.20
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 7.007 6.556
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 109 153
Annen egenkapital - -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 10.609 10.201
Grunnfondskapital 5.918 5.664
Fond for urealiserte gevinster 62 86
Annen egenkapital - -
B. Sum grunnfondskapital 5.980 5.750
Avsetning gaver 547 321
Avsatt utbytte 970 569
Egenkapital ekskl. hybridkapital  18.106 16.842
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,0 % 64,0 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 64,0 % 64,0 %
Eksporter til Excel

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN