Note 29 - Regnskapsmessig sikring av gjeld ved utstedelse av verdipapirer

Banken har etablert sikringsbokføring for å oppnå en regnskapsmessig behandling som reflekterer hvordan renterisiko og valutarisiko styres for større langsiktige innlån. Sikringsobjektene består utelukkende av gjeld stiftet ved utstedelse av finansielle instrumenter og gjennomføres ihht IFRS 9 ved en virkelig verdisikring. For de gjeldsinstrumenter som inngår i sikringsporteføljen inngås separate rente og/eller valutaswapper med tilsvarende hovedstol og forfallstruktur. Ineffektivitet kan likevel oppstå som følge av tilfeldige markedsvariasjoner i evalueringen av objekt og instrument.

Sikringsinstrumentene (rente- og valutaswapper) regnskapsføres til virkelig verdi, mens sikringsobjektene blir bokført til virkelig verdi for de risikoene som sikres (rente og valuta). Sikringsineffektivitet, definert som forskjell mellom verdiregulering av sikringsinstrumenter sammenlignet med verdiregulering av de sikrede risikoer i objektene, resultatføres løpende i resultatregnskapet. 

  Pålydende per 31.12.21   Pålydende per 31.12.20
Konsern (mill kr) Sikrings-instrument  Sikringsobjekt  Ineffektivitet   Sikrings-instrument  Sikringsobjekt  Ineffektivitet
Regnskapslinje i balansen Derivater Verdipapirgjeld     Derivater Verdipapirgjeld  
Innlån til fast rente Renteswap       Renteswap    
Pålydende NOK 8.025 8.025 -   7.943 7.550 - 393
               
Innlån i valuta til fast rente Rente- og
valutaswap 
      Rente- og
valutaswap
   
Pålydende EUR 21.902 21.738 - 164   22.658 22.644 - 13
Pålydende SEK - - -   626 600 - 26
Pålydende CHF 1.690 1.690 -   1.696 1.696 -
               
  Balanseverdi per 31.12.21     Balanseverdi per 31.12.20  
  Sikrings-instrument Sikringsobjekt  Resultatført ineffektivitet   Sikrings-instrument Sikringsobjekt  Resultatført ineffektivitet
               
Bokført verdi eiendeler 353       921    
Bokført verdi gjeld 511 31.461     48 33.301  
               
Akkumulerte verdiendringer utgående balanse - 30 - 88     634 570  
Akkumulerte verdiendringer inngående balanse 634 570     167 104  
Endringer i virkelig verdi -664 -657 -6   467 465 1
Regnskapslinje i resultatet     Netto resultat
fra finansielle
instrumenter
      Netto resultat
fra finansielle
instrumenter
Eksporter til Excel

 

IBOR reform

De senere årene har reform av og alternativer til IBOR-renter blitt et prioritert område for myndigheter verden over. Det er imidlertid usikkerhet rundt tidspunkt og metodikk for eventuelle endringer. Samtlige av Sparebank 1 SMN sine rentederivater har IBOR-renter som referanse, og vil således kunne bli påvirket av endringer. De vesentligste posisjonene foreligger i EURIBOR og NIBOR. Banken følger utviklingen i markedet tett, og deltar i flere prosjekt for å overvåke og tilrettelegge for eventuelle endringer. Tabellen nedenfor viser pålydende og netto eksponering for derivater i sikringsforhold som kan bli berørt av IBOR-reform, splittet på aktuell IBOR-rente.

 

  Pålydende
Rente- og valutainstrument Sikringsobjekt Sikrings instrument  Netto Eksponering
       
CHFLIB 3M - 241 241
EURIBOR 3M - 16.265 16.265
EURIBOR 6M - 259 259
NIBOR 3M - 13.542 13.542
USD LIBOR 3M - 1.317 1.317
Sum - 31.624 31.624
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN