Note 5 - Kapitaldekning og kapitalstyring

Kapitaldekning beregnes og rapporteres i samsvar med EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. For foretaksporteføljene benyttes Avansert IRB. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer.

Per 31. desember 2021 er samlet minstekrav til ren kjernekapital 12,5 prosent. Kravet til bevaringsbuffer er 2,5 prosent, systemrisikobufferen for norske IRB-A banker 4,5 prosent og den norske motsykliske kapitalbuffer 1,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 1,9 prosent, dog minimum 1.794 millioner kroner. Motsyklisk kapitalbuffer øker til 1,5 prosent fra 30. juni 2022, deretter til 2,0 prosent fra 31. desember 2022.

I henhold til CRR/CRDIV-forskiften kan ikke gjennomsnittlig risikovekt for engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom i Norge være lavere enn 20 prosent. Per 31. desember 2021 er det både i morbank og konsern foretatt en justering for å komme opp til 20 prosent gjennomsnitllig risikovekt. Dette er i noten presentert sammen med massemarked eiendom under kredittrisiko IRB.

Systemrisikobufferen er på 4,5 prosent for de norske engasjementene. For engasjement i andre land skal det aktuelle lands sats benyttes. Per 31. desember 2021 er derfor den reelle satsen for morbank og for konsern 4,4 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 31. desember 2021 er både morbank og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer. 

 

Morbanken   Konsern
31.12.20 31.12.21 (mill. kr) 31.12.21 31.12.20
18.092 19.356 Sum balanseført egenkapital 23.241 21.310
-1.250 -1.250 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.293 -1.293
-515 -458 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -961 -1.044
-890 -1.517 Fradrag for avsatt utbytte og gaver -1.517 -890
- - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -989 -838
- - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 568 488
-43 -41 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -56 -56
-47 -495 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -560 -74
- - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring 3 10
-186 -202 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -648 -572
15.160 15.393 Sum ren kjernekapital 17.790 17.041
1.250 1.250 Fondsobligasjon 1.581 1.595
- -48 Fradrag kjernekapital for vesentlige investeringer i finansintistusjoner -48 -
16.410 16.595 Sum kjernekapital 19.322 18.636
         
    Tilleggskapital utover kjernekapital    
1.750 1.750 Ansvarlig kapital 2.226 2.262
-139 -214 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -214 -139
1.611 1.536 Sum tilleggskapital 2.011 2.123
18.020 18.130 Netto ansvarlig kapital 21.333 20.759
Eksporter til Excel

 

 

    Minimumskrav ansvarlig kapital    
1.053 1.049 Spesialiserte foretak 1.248 1.240
920 1.016 Foretak 1.030 930
1.511 1.400 Massemarked eiendom 2.384 2.261
107 93 Massemarked øvrig 95 110
1.026 1.000 Egenkapitalposisjoner IRB 1 1
4.617 4.558 Sum kredittrisiko IRB 4.758 4.541
         
1 3 Stater og sentralbanker 4 2
93 106 Obligasjoner med fortrinnsrett 133 142
441 398 Institusjoner 299 332
- 1 Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 29 27
32 188 Foretak 432 281
20 7 Massemarked 466 476
11 25 Engasjementer med pant i fast eiendom 128 136
272 279 Egenkapitalposisjoner 521 408
99 92 Øvrige eiendeler 142 159
970 1.098 Sum kredittrisiko Standardmetoden 2.154 1.962
         
30 35 Gjeldsrisiko 36 31
- - Egenkapitalrisiko 34 18
- - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 1 3
421 433 Operasjonell risiko 817 770
25 26 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 93 123
6.063 6.150 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.893 7.448
75.785 76.873 Beregningsgrunnlag (RWA) 98.664 93.096
3.410 3.459 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.440 4.189
         
    Bufferkrav     
1.895 1.922 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.467 2.327
3.410 3.459 Systemrisikobuffer, 4,5 prosent 4.440 4.189
758 769 Motsykliskbuffer, 1,0 prosent  987 931
6.063 6.150 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 7.893 7.448
5.687 5.784 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 5.457 5.404
         
    Kapitaldekning    
20,0 % 20,0 % Ren kjernekapitaldekning 18,0 % 18,3 %
21,7 % 21,6 % Kjernekapitaldekning 19,6 % 20,0 %
23,8 % 23,6 % Kapitaldekning 21,6 % 22,3 %
         
    Uvektet kjernekapitalandel    
178.219  191.697 Balanseposter  269.857 256.978
6.190 10.782 Poster utenom balansen 11.341 7.514
-606 -1.042 Øvrige justeringer -2.110 -1.577
183.803 201.437 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 279.088 262.915
16.410 16.595 Kjernekapital 19.322 18.636
8,9 % 8,2 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,9 % 7,1 %
Eksporter til Excel

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN