Note 4 - Segmentinformasjon

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.  

 

Konsern 31. desember 2021  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps- huset
SMN
SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/ elim Total
Netto renteinntekter 1.128 1.106 -7 2 450 0 - - 117 2.796
Renter av anvendt kapital 37 14 - - - - - - -52 -
Sum renteinntekter 1.165 1.120 -7 2 450 0 -  -  66 2.796
Netto provisjons- og andre inntekter 906 251 782 441 -90 562 - - -20 2.832
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 2 15 126 10 4 - 471 164 234 1.026
Sum inntekter  2.074 1.386 901 453 364 562 471 164 280 6.655
Sum driftskostnader 916 446 647 382 141 477 - - -15 2.993
Resultat før tap 1.157 940 254 71 224 85 471 164 294 3.662
 Tap på utlån, garantier m.v.  -10 145 - - 25 - - - 1 161
Resultat før skatt  1.167 795 254 71 198 86 471 164 293 3.501
EK avkastning *) 13,4 % 11,5 %               13,5 % 
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 137.672 47.585 - - 10.321 - - - -225 195.353
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -46.821 -1.231 - - - - - - 0 -48.052
Nedskrivning utlån -125 -1.223 - - -60 - - - -3 -1.410
Andre eiendeler 123 18.526 2.820 436 111 625 2.177 1.488 26.649 52.954
Sum eiendeler 90.850 63.656 2.820 436 10.372 625 2.177 1.488 26.422 198.845
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder 50.691 59.619 - - - - - - 977 111.286
Annen gjeld og egenkapital 40.159 4.037 2.820 436 10.372 625 2.177 1.488 25.445 87.559
Sum egenkapital og gjeld 90.850 63.656 2.820 436 10.372 625 2.177 1.488 26.422 198.845
Eksporter til Excel

*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 16,9 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål gjennom året 

  

Konsern 31. desember 2020                    
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset
SMN
SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter   1.112 1.085 -13 2 387 1 - - 186 2.759
Renter av anvendt kapital 101 63 - - - - - - -165 -
Sum renteinntekter 1.213 1.149 -13 2 387 1 -  -  21 2.759
Netto provisjons- og andre inntekter 867 211 636 392 -22 533 - - -101 2.516
Netto avkastning på finansielle investeringer **)   -2 21 137 - - - 194 120 481 951
Sum inntekter  2.078 1.381 759 394 364 533 194 120 401 6.225
Sum driftskostnader 929 422 590 342 131 423 - - 68 2.904
Resultat før tap 1.149 959 169 52 234 110 194 120 333 3.321
 Tap på utlån, garantier m.v.    56 846 - - 49 - - - 1 951
Resultat før skatt 1.093 113 169 52 184 110 194 120 333 2.370
EK avkastning *) 13,4 % 2,1 %               10,0 %
                     
Balanse                      
Utlån til kunder   129.149 44.845 - - 9.622 - - - -815 182.801
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt   -46.899 -1.354 - - - - - - 100 -48.153
Nedskrivning utlån   -148 -1.298 - - -66 - - - -5 -1.517
Andre eiendeler   156 10.471 3.265 357 66 592 2.151 1.514 36.210 54.781
Sum eiendeler 82.258 52.663 3.265 357 9.623 592 2.151 1.514 35.490 187.912
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder   47.478 49.420 - - - - - - 631 97.529
Annen gjeld og egenkapital   34.780 3.244 3.265 357 9.623 592 2.151 1.514 34.859 90.383
Sum egenkapital og gjeld 82.258 52.663 3.265 357 9.623 592 2.151 1.514 35.490 187.912
Eksporter til Excel

*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,4 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål gjennom året 

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler (mill. kr)  31.12.2021 31.12.2020
Utbytte 22 39
Gevinst/(tap) på aksjer 176 -4
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner -285 103
Gevinst/(tap) på finansielle derivater 301 32
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring -6 1
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) 12 -11
Gevinst/(tap) på valuta 70 82
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 31 28
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 299 230
SpareBank 1 Gruppen 471 194
Gevinst Fremtind 340
SpareBank 1 Boligkreditt  16 18
SpareBank 1 Næringskreditt 7 18
BN Bank 164 120
SpareBank 1 Kreditt 13 2
SpareBank 1 Betaling -15 -2
SpareBank 1 Forvaltning 32 -
Andre selskaper 17 -10
Sum avkastning på eierinteresser 705 681
Sum 1.026 951
     
Virkelig verdi sikring    
Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet -664 467
Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko 657 -465
Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto -6 1
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN