Note 26 - Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost

Finansielle instrumenter til amortisert kost

Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi regnskapsføres enten til amortisert kost eller er i sikringsrelasjon. For nærmere beskrivelse se note 2 Regnskapsprinsipper.  Amortisert kost innebærer verdsetting av balanseposter etter opprinnelig avtalte kontantstrømmer, justert for nedskrivninger. Amortisert kost vil ikke alltid gi verdier som er i samsvar med markedets vurderinger av de samme finansielle instrumentene. Dette kan bl.a skyldes ulik oppfatning av markedsforhold, risikoforhold og avkastningskrav.

Hvilke metoder  som ligger til grunn for å fastsette virkelig verdi for finansielle instrumenter som er vurdert til amortisert kost beskrives nedenfor:

Utlån til og fordringer på kunder
P.T. prisede utlån er utsatt for konkurranse i markedet. Dette tilsier at mulige merverdier i porteføljen ikke vil bli opprettholdt over lengre tid. Virkelig verdi av p.t.-prisede utlån er derfor satt til amortisert kost. Effekten av endringer i kredittkvaliteten i porteføljen hensyntas gjennom modellmessige nedskrivninger, og gir derfor et godt uttrykk for virkelig verdi i den delen av porteføljen hvor det ikke er foretatt individuelle nedskrivninger.

Individuelle nedskrivninger fastsettes gjennom en vurdering av fremtidig kontantstrøm, neddiskontert med effektiv rente. Nedskrevet verdi gir derfor et godt uttrykk for virkelig verdi av disse utlånene.

Utlån til og fordringer på kredittinsitusjoner, Opptjente ikke mottatte inntekter, Fordringer verdipapirer, Innskudd fra kredittinstitusjoner, Innskudd fra og gjeld til kunder og Gjeld verdipapirer
For utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, estimeres virkelig verdi til å samsvare med amortisert kost.

Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital
Verdivurderingen i nivå 2 baseres på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver og kredittmarginer der det er tilgjengelig.

Morbank          
    31.12.21 31.12.20
(mill.kr) Nivå1) Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi
Eiendeler          
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 13.190 13.190 12.901 12.901
Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost 2 48.434 48.525 45.169 45.260
Opptjente ikke mottatte inntekter 2 152 152 135 135
Fordringer verdipapirer 2 20 20 11 11
Sum finansielle eiendeler til amortisert kost   61.796 61.887 58.216 58.307
           
Forpliktelser          
Innskudd fra kredittinstitusjoner 2 14.340 14.340 14.629 14.629
Innskudd fra og gjeld til kunder 2 112.028 112.028 98.166 98.166
Verdipapirgjeld til amortisert kost 2 8.871 8.870 8.619 8.619
Verdipapirgjeld, sikring 2 31.461 31.460 33.301 33.300
Ansvarlig lånekapital til amortisert kost 2 1.753 1.752 1.752 1.752
Ansvarlig lånekapital, sikring 2 - - - -
Leieforpliktelse 2 262 262 303 303
Gjeld verdipapirer 2 157 157 13 13
Sum finansielle forpliktelser til amortisert kost   168.871 168.870 156.915 156.783
Eksporter til Excel

 

Konsern          
    31.12.21 31.12.20
(mill.kr) Nivå1)  Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi
Eiendeler          
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 4.704 4.704 5.091 5.091
Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost 2 58.637 58.744 54.086 54.193
Opptjente ikke mottatte inntekter 2 186 186 185 185
Fordringer verdipapirer 2 300 300 678 678
Sum finansielle eiendeler til amortisert kost   63.828 63.935 60.040 60.147
           
Forpliktelser          
Innskudd fra kredittinstitusjoner 2 15.063 15.063 15.094 15.094
Innskudd fra og gjeld til kunder 2 111.286 111.286 97.529 97.529
Verdipapirgjeld til amortisert kost 2 8.871 8.870 8.619 8.619
Verdipapirgjeld, sikring 2 31.461 31.460 33.301 33.300
Ansvarlig lånekapital til amortisert kost 2 1.796 1.796 1.795 1.795
Ansvarlig lånekapital, sikring 2 - -
Leieforpliktelser 2 476 476 479 479
Gjeld verdipapirer 2 351 351 568 568
Sum finansielle forpliktelser til amortisert kost   169.304 169.302 157.517 157.385
Eksporter til Excel

 1) Virkelig verdi fastsettes etter ulike metoder innenfor tre nivåer. Se note 25 vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter for nærmere definisjon av nivåene

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN