Note 19 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

Morbank   Konsern
2020 2021 (mill kr) 2021 2020
    Vurdert til virkelig verdi over resultatet    
         
-74 -433 Verdiendring på renteinstrumenter  -283 103
         
    Verdiendring på derivater/sikring    
1 -6 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater -6 1
-11 12 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater 12 -11
32 301 Øvrige derivater 332 59
         
    Inntekter fra egenkapitalinstrumenter    
- - Inntekter fra eierinteresser 705 681
492 726 Utbytte fra eierinteresser - -
-15 8 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser 13 -9
36 6 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 22 39
-1 -4 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter 163 5
460 610 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 959 868
         
    Vurdert til amortisert kost    
         
-6 -2 Verdiendring på renteinstrumenter  -2 -6
-6 -2 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost -2 -6
         
89 72 Netto inntekter fra valutahandel 70 89
542 680 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler 1.026 951
Eksporter til Excel

 

 

 

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN