Note 17 - Netto renteinntekter

Regnskapsprinsipp

Renteinntekter og -kostnader knyttet til eiendeler og forpliktelser som måles til amortisert kost og virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, resultatføres løpende basert på en effektiv rentemetode. Gebyrer knyttet til rentebærende innlån og utlån inngår i beregningen av effektiv rente og amortiseres dermed over forventet løpetid. For gjeldsinstrumenter på eiendelssiden bokført til amortisert kost og som er nedskrevet som følge av objektive bevis for tap, inntektsføres renter basert på netto balanseført beløp.
For rentebærende instrumenter som måles til virkelig verdi vil markedsverdien klassifiseres som inntekt fra andre finansielle investeringer. For rentebærende instrumenter til amortisert kost som ikke inngår i sikringsrelasjoner, amortiseres over-/underkurs som renteinntekt over løpetiden på kontrakten. 

Morbank   Konsern
2022 2023 (mill. kr) 2023 2022
         
435 887 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 380 212
2.814 4.716 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 5.701 3.483
1.879 3.616 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 3.616 1.879
125 165 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 165 125
599 1.382 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 1.377 595
- - Andre renteinntekter 24 22
5.852 10.767 Sum renteinntekter 11.262 6.315
         
260 559 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  559 260
1.524 3.780 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 3.748 1.508
1.035 2.056 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 2.057 1.035
66 129 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 132 68
7 9 Andre rentekostnader 45 26
79 90 Avgift Sparebankenes sikringsfond  90 79
2.972 6.622 Rentekostnader og lignende kostnader  6.631 2.977
         
2.880 4.144 Netto renteinntekter 4.632 3.339
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN