Note 19 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

Morbank   Konsern
2022 2023 (mill kr) 2023 2022
    Vurdert til virkelig verdi over resultatet    
         
-428 17 Verdiendring på renteinstrumenter  17 -427
         
    Verdiendring på derivater/sikring    
-10 2 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater *) 2 -10
-38 5 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater 5 -38
275 -118 Øvrige derivater -118 275
         
    Inntekter fra egenkapitalinstrumenter    
- - Inntekter fra eierinteresser 297 442
646 693 Utbytte fra eierinteresser - -
4 32 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser -5 4
30 18 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 26 33
-19 421 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter 469 9
461 1.069 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 692 287
         
    Vurdert til amortisert kost    
         
-0 -2 Verdiendring på renteinstrumenter  -2 -0
-0 -2 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost -2 -0
         
93 108 Netto inntekter fra valutahandel 108 93
554 1.175 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 799 380
         
    *) Virkelig verdi sikring    
-2.155 896 Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet 896 -2.155
2.145 -894 Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko -894 2.145
-10 2 Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto 2 -10
Eksporter til Excel

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN