Note 7 - Kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld

Morbank   Konsern
31.12.22 31.12.23 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.23 31.12.22
15.280 14.191 Utlån og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 3.696 4.971
6.692 5.050 Utlån og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 5.050 6.692
21.972 19.241 Sum 8.746 11.663
         
    Spesifikasjon på de vesentligste valutasorter    
15 14 CAD 14 15
22 18 CHF 18 22
3.069 1.735 EUR 1.735 3.069
335 305 GBP 305 335
14 3 JPY 3 14
18.338 17.062 NOK 6.567 8.029
13 3 SEK 3 13
141 74 USD 74 141
25 26 Andre 26 25
21.972 19.241 Sum 8.746 11.663
         
2,3 % 4,5 % Gjennomsnittlig rente 3,6 % 2,8 %
         
         
         
31.12.22 31.12.23 Innskudd fra kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.23 31.12.22
11.225 11.028 Innskudd og gjeld uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 11.028 11.225
3.411 2.132 Innskudd og gjeld med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 2.132 3.411
14.636 13.160 Sum 13.160 14.636
         
    Spesifikasjon av gjeld på de vesentligste valutasorter    
1.289 621 EUR 621 1.289
- 14 GBP 14 -
15 1 JPY 1 15
13.330 12.503 NOK 12.503 13.330
0 15 SEK 15 0
1 0 USD 0 1
0 6 Andre 6 0
14.636 13.160 Sum 13.160 14.636
         
1,3 % 3,2 % Gjennomsnittlig rente 3,2 % 1,3 %
         
         
         
31.12.22 31.12.23 Øvrige engasjementer til kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.23 31.12.22
0 2.304 Ubenyttede kreditter 2.304 0
55 20 Garantier 20 55
55 2.324 Sum 2.324 55
Eksporter til Excel

Innskudd og utlån fra/til kredittinstitusjoner har i hovedsak flytende rente.

Gjennomsnittsrenten er beregnet med utgangspunkt i renteinntekt/rentekostnad i forhold til beholdningskontienes gjennomsnittssaldo for det aktuelle år. Gjelder beholdning i valuta NOK.

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN