Note 10 - Tap på utlån og garantier

Regnskapsprinsipper tapsnedskrivning utlån

Bankens tapsavsetning innregnes basert på forventet kredittap (ECL). Den generelle modellen for avsetninger for tap av finansielle eiendeler i IFRS 9 gjelder for både finansielle eiendeler som måles til amortisert kost og for finansielle eiendeler til virkelig verdi med verdiendringer over utvidet resultat, som ikke er kjøpt eller utstedt med eksplisitt forventning om intruffet kredittap. I tillegg er også ubenyttet kreditt, lånetilsagn og finansielle garantikontrakter som ikke måles til virkelig verdi over resultatet omfattet.

Målingen av avsetningen for forventet tap avhenger av om kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs balanseføring. Ved førstegangs balanseføring og når kredittrisikoen ikke har økt vesentlig etter førstegangs balanseføring skal det avsettes for 12-måneders forventet tap. Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig skal det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Tapsanslaget lages kvartalsvis, og bygger på data i datavarehuset som har historikk over konto- og kundedata for hele kredittporteføljen. Banken benytter tre makroøkonomiske scenarier for å ta hensyn til ikke-lineære aspekter av forventede tap. De ulike scenarier benyttes for å justere aktuelle parametre for beregning av forventet tap, og et sannsynlighetsvektet gjennomsnitt av forventet tap i henhold til respektive scenarier blir innregnet som tap.

Tapsestimatene beregnes basert på 12 måneders og livslang sannsynlighet for mislighold (probability of default – PD), tap ved mislighold (loss given default – LGD) og eksponering ved mislighold (exposure at default – EAD). Datavarehuset inneholder historikk for observert PD og observert LGD. Dette danner grunnlag for å lage gode estimater på fremtidige verdier for PD og LGD. I tråd med IFRS 9 grupperer banken sine utlån i tre trinn.

Trinn 1:
Dette er startpunkt for alle finansielle eiendeler omfattet av den generelle tapsmodellen. Alle eiendeler som ikke har vesentlig høyere kredittrisiko enn ved førstegangsinnregning får en avsetning for tap som tilsvarer 12 måneders forventet tap. I denne kategorien ligger alle eiendeler som ikke er overført til trinn 2 eller 3.

Trinn 2:
I trinn 2 i tapsmodellen er eiendeler som har hatt en vesentlig økning i kredittrisiko siden førstegangsinnregning, men hvor det ikke er objektive bevis på kredittap. For disse eiendelene skal det avsettes for forventet tap over levetiden. I denne gruppen finner vi kontoer med vesentlig grad av kredittforverring, men som på balansedato tilhører kunder som er klassifisert som friske. Når det gjelder avgrensning mot trinn 1, definerer banken vesentlig grad av kredittforverring ved å ta utgangspunkt i hvorvidt et engasjements beregnede misligholdssannsynlighet (PD) har økt vesentlig. SpareBank 1 SMN benytter både absolutte og relative endringer i livstids-PD som kriterie for flytting til trinn 2. Den viktigste driveren for en vesentlig endring i kredittrisiko er kvantitativ endring i PD på balansedagen sammenlignet med PD ved første gangs innregning. En endring i PD med over 150 prosent til et PD-nivå over 0,6 prosentpoeng er vurdert å være en vesentlig endring i kredittrisiko. Kunder med med mer enn 30 dagers betalingsforsinkelse vil alltid flyttes til trinn 2. Det gjøres i tillegg en kvalitativ vurdering basert på hvorvidt engasjementet har vesentlig økt kredittrisiko dersom det er gjenstand for særskilt overvåking eller har betalingslettelser.

Kriteriene for bevegelse mellom trinn 1 og trinn 2 er symmetriske. Dersom en eiendel i trinn 2 ikke lenger er ansett å ha vesentlig økt kredittrisiko sammenlignet med første gangs innregning, vil eiendelen migreres tilbake til trinn 1. 

Trinn 3:
I trinn 3 i tapsmodellen er eiendeler som har hatt en vesentlig økning i kredittrisiko siden innvilgelse og hvor det på balansedato er objektive bevis på kredittap som medfører redusert fremtidig kontantstrøm til betjening av engasjementet. For disse eiendelene skal det avsettes for forventet tap over levetiden. Dette er eiendeler som under tidligere regelverk var definert som misligholdte/tapsutsatte eller individuelt nedskrevne.

Kredittapet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs innregning (en tapshendelse) og resultatet av tapshendelsen (eller hendelsene) må også kunne måles pålitelig. Objektive bevis på kredittap omfatter observerbare data som blir kjent for konsernet om følgende tapshendelser:

 • vesentlige finansielle vanskeligheter hos utsteder eller låntaker
 • ikke uvesentlig mislighold av kontrakt, som manglende betaling av avdrag og renter
 • konsernet innvilger låntaker spesielle betingelser med bakgrunn i økonomiske eller legale grunner knyttet til låntakers økonomiske situasjon
 • sannsynlighet for at skyldner vil inngå gjeldsforhandlinger eller andre finansielle reorganiseringer
 • på grunn av finansielle problemer opphører de aktive markedene for den finansielle eiendelen

Konsernet vurderer først om det eksisterer individuelle objektive bevis på kredittap for finansielle eiendeler som er individuelt signifikante. Dersom det er objektive bevis på at kredittap har inntruffet, beregnes størrelsen på tapet til differansen mellom eiendelens bokførte verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rentesats. Bokført verdi av eiendelen reduseres ved bruk av en nedskrivningskonto og tapet innregnes i resultatregnskapet.

Misligholdte/tapsutsatte engasjement

Mislighold defineres i to kategorier; betalingsmislighold eller mislighold på grunn av manuell misligholdsmerking.

 1. Betalingsmislighold er definert som vesentlig overtrekk med mer enn 90 dagers varighet. Terskelverdier for vesentlig overtrekk er gitt i CRR/CRD IV forskriften.
 2. Mislighold på grunn av manuell misligholdsmerking baserer seg i større grad på kredittfaglige vurderinger, og i mindre grad på automatikk. Hendelser som inngår i denne kategorien er tapsavsetninger på kunden, konkurs/gjeldsordning, vurderinger av betalingslettelser, henstand over 180 dager, eller andre indikasjoner på at det kan være betydelig tvil om kunden vil oppfylle sine forpliktelser.

Kundene blir kategorisert som misligholdt en periode etter at misligholdet er bragt i orden. Karenstid er 3 måneder eller 12 måneder avhengig av underliggende årsak til misligholdet.

Misligholdsmerking på konsernnivå medfører at foretakskunder med misligholdt engasjement i et selskap i konsernet  anses misligholdt også i banken. For personmarkedskunder er det angitt terskelverdier som medfører misligholdssmitte i konsernet. Dersom det misligholdte engasjementet overstiger 20 prosent av samlet engasjement vil engasjementet anses misligholdt på konsernnivå. 

Konstaterte tap

Konstatering av tap (fraregning av balanseført verdi) foretas når banken ikke har rimelige forventninger om å gjenvinne et engasjement i sin helhet eller en del av den. Kriterier når dette skal gjøres er blant annet:

 • Avsluttet konkurs i selskaper med begrenset ansvar
 • Stadfestet akkord/gjeldsforhandlinger
 • Avvikling for øvrige selskaper med begrenset ansvar
 • Avsluttet bo ved dødsfall
 • Ved rettskraftig dom
 • Sikkerheter er realisert

Engasjementet vil normalt legges på langstidsovervåkning i tilfelle debitor igjen skulle bli søkegod.

Utstedte finansielle garantier
Finansielle garantier er kontrakter som medfører at banken må godtgjøre innehaveren for et tap som følge av at en spesifikk debitor unnlater å betale i samsvar med betingelsene, klassifiseres som utstedte finansielle garantier. Ved førstegangsinnregning av utstedte finansielle garantier balanseføres garantiene til mottatt vederlag for garantien. Ved etterfølgende måling vurderes utstedte finansielle garantier til det høyeste beløp av størrelsen på tapsavsetningen og beløpet som ble regnskapsført ved førstegangsinnregning med fradrag for eventuelle kumulative inntekter som er innregnet i resultatregnskapet. Ved utstedelse av finansielle garantier balanseføres vederlaget for garantien under «Andre forpliktelser» i balansen. Inntekter fra utstedte finansielle garantier og kostnader knyttet til kjøpte finansielle garantier amortiseres over durasjonen til instrumentet og presenteres som «Provisjonsinntekter» eller «Provisjonskostnader». Endring i forventet kredittap inngår i linjen «Tap på utlån og garantier» i resultatregnskapet.

Lånetilsagn
Forventede kredittap beregnes for lånetilsagn og presenteres som «Andre forpliktelser» i balansen. Endringer i avsetningen til forventet tap presenteres på linjen «Tap på utlån og garantier» i resultatet. For instrumenter som har både en trukket del og en ubenyttet ramme blir forventede kredittap fordelt pro rata mellom avsetning til tap på utlån og avsetninger i balansen basert på den relative andelen av eksponeringen.

  2023 2022
Morbank (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 4 -59 -55 29 -97 -68
Mertap ved konstatering  11 146 157 7 38 45
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -21 -153 -174 -7 -7 -14
Sum tap på utlån og garantier  -6 -66 -72 29 -66 -37
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv
Eksporter til Excel

 

  2023 2022
Konsern (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 1 -7 -6 38 -86 -48
Mertap ved konstatering  47 168 215 13 45 58
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -40 -155 -195 -7 -10 -17
Sum tap på utlån og garantier  8 6 14 44 -51 -7
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv
Eksporter til Excel

Konsernet har i 2023 konstatert tap på 296 millioner kroner som fortsatt er underlagt håndhevingsaktiviteter, tilsvarende tall for 2022
var 193 millioner kroner.
Morbank (mill. kr) 1.1.23 Fusjon Søre Sunnmøre Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.23
Utlån til amortisert kost Næringsliv 921 32 -101 -181 671
Utlån til amortisert kost Privatmarked 35 11 2 -5 43
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 - -10 - 137
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 2 - 11 - 13
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.106 43 -99 -186 864
Presentert som:          
Avsetning til tap på utlån 999 41 -77 -186 776
Annen gjeld - avsetninger 67 2 -16 - 53
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 40 - -5 - 36
Eksporter til Excel

 

Morbank (mill. kr) 1.1.22 Endring
avsetning
for tap
Endring som
skyldes konstatering
31.12.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.298 -98 -278 921
Utlån til amortisert kost Privatmarked 31 10 -5 35
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 19 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 1 - 2
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.458 -68 -284 1.106
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.348 -65 -284 999
Annen gjeld - avsetninger 79 -12 - 67
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 9 - 40
Eksporter til ExcelKonsern (mill. kr) 1.1.23 Fusjon Søre Sunnmøre Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.23
Utlån til amortisert kost Næringsliv 976 32 -44 -186 777
Utlån til amortisert kost Privatmarked 63 11 -1 -5 68
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 - -10 - 137
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 2 - 11 - 13
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.188 43 -44 -192 995
Presentert som:          
Avsetning til tap på utlån 1.081 41 -23 -192 907
Annen gjeld - avsetninger 67 2 -16 - 53
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 40 - -5 - 36
Eksporter til Excel  

 

Konsern (mill. kr) 1.1.22 Endring
avsetning
for tap
Endring som
skyldes konstatering
31.12.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.343 -88 -280 976
Utlån til amortisert kost Privatmarked 49 19 -5 63
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 19 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 1 - 2
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.520 -48 -285 1.188
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.410 -45 -285 1.081
Annen gjeld - avsetninger 79 -12 - 67
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 9 - 40
Eksporter til Excel
Avsetning til tap på utlån    
  31.12.23 31.12.22
Morbank (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Inngående balanse 46 93 42 181 39 82 36 156
Overført til (fra) trinn 1  18 -18 -0 - 18 -18 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -3 3 -0 - -2 2 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -8 9 - -0 -6 6 -
Netto ny måling av tap  -26 19 -5 -12 -24 20 7 4
Nye utstedte eller kjøpte utlån 15 20 3 37 17 24 4 45
Utlån som har blitt fraregnet -14 -31 -4 -49 -12 -24 -3 -39
Endring som skyldes endrede forutsetninger 3 16 8 27 9 13 -2 20
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -5 -5 0 0 -5 -5
Utgående balanse 38 95 45 179 46 93 42 181
Næringsliv                
Inngående balanse 138 298 421 858 84 268 871 1.223
Overført til (fra) trinn 1  59 -59 -0 - 75 -74 -1 -
Overført til (fra) trinn 2 -14 24 -10 - -5 97 -92 -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -5 6 - -1 -3 4 -
Netto ny måling av tap  -58 11 9 -38 -67 -35 -66 -168
Nye utstedte eller kjøpte utlån 90 35 37 163 49 34 4 87
Utlån som har blitt fraregnet -52 -68 -15 -136 -33 -31 -24 -88
Endring som skyldes endringer i forutsetninger -2 31 -62 -33 37 41 4 83
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -181 -181 - - -278 -278
Utgående balanse 160 267 205 633 138 298 421 858
Total balanseført tapsavsetning  198 363 251 812 184 391 463 1.039
Eksporter til Excel

 

     
  31.12.23 31.12.22
Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Inngående balanse 55 107 47 209 45 89 40 174
Overført til (fra) trinn 1  21 -20 -1 - 20 -20 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -4 5 -1 - -3 3 -1 -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -10 11 - -0 -7 7 -
Netto ny måling av tap  -28 25 -6 -9 -24 25 8 9
Nye utstedte eller kjøpte utlån 19 25 3 47 22 30 4 56
Utlån som har blitt fraregnet -17 -34 -7 -58 -13 -26 -4 -43
Endring som skyldes endrede forutsetninger 0 14 7 21 8 13 -3 18
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -5 -5 - - -5 -5
Utgående balanse 46 111 46 204 55 107 47 209
Næringsliv                
Inngående balanse 151 311 450 912 94 278 896 1.268
Overført til (fra) trinn 1  63 -63 -0 - 77 -76 -1 -
Overført til (fra) trinn 2 -18 28 -10 - -7 99 -92 -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -6 7 - -2 -3 4 -
Netto ny måling av tap  -59 22 60 23 -68 -30 -47 -145
Nye utstedte eller kjøpte utlån 96 46 38 181 55 35 5 95
Utlån som har blitt fraregnet -54 -70 -16 -140 -34 -33 -26 -93
Endring som skyldes endrede forutsetninger -5 29 -75 -51 35 40 -8 67
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -186 -186 - - -280 -280
Utgående balanse 172 299 268 739 151 311 450 912
Total balanseført tapsavsetning  218 410 314 943 206 418 497 1.121
Eksporter til Excel

 

Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter  
     
  31.12.23 31.12.22
Morbank og Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Inngående balanse 24 34 9 67 19 55 5 79
Overført til (fra) trinn 1  6 -6 -0 - 16 -16 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -2 2 -0 - -1 1 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -1 1 - -0 -0 1 -
Netto ny måling av tap  -13 -4 2 -15 -16 -3 3 -15
Nye utstedte eller kjøpte utlån 9 4 0 13 12 6 0 18
Utlån som har blitt fraregnet -6 -8 -1 -15 -4 -12 -0 -16
Endring som skyldes endrede forutsetninger 0 5 -3 2 -3 3 0 1
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - - - - - - -
Utgående balanse 18 27 8 53 24 34 9 67
Herav                
Privatmarked       1       1
Næringsliv       51       66
Eksporter til Excel

 

Næringsfordeling av avsetning til tap på utlån  
  31.12.23 31.12.22
Morbank (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 3 44 10 57 4 38 18 60
Fiske og fangst 6 33 - 39 11 12 0 23
Havbruk 5 0 0 5 3 1 1 5
Industri og bergverk 15 31 13 59 9 47 2 58
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 46 25 28 99 26 22 11 59
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 8 13 1 23 16 14 1 32
Sjøfart og offshore 7 54 103 164 19 117 184 320
Eiendomsdrift 44 92 22 159 34 55 28 117
Forretningsmessig tjenesteyting 17 16 24 57 13 24 177 214
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 10 6 13 29 9 11 16 36
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0
Øvrige sektorer 1 0 - 1 0 0 - 0
Lønnstakere 1 47 35 83 1 50 25 75
Sum avsetning til tap på utlån 163 363 251 776 144 391 463 999
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 36 - - 36 40 - - 40
Total balanseført tapsavsetning  198 363 251 812 184 391 463 1.039
Eksporter til Excel

 

     
  31.12.23 31.12.22
Konsern (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 4 46 10 60 5 40 19 64
Fiske og fangst 6 33 0 39 11 12 0 23
Havbruk 6 0 0 6 4 1 4 9
Industri og bergverk 18 36 13 68 11 50 8 70
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 46 42 33 121 30 25 16 71
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 11 15 2 28 17 15 2 34
Sjøfart og offshore 7 54 103 164 19 117 184 320
Eiendomsdrift 45 93 22 160 35 55 29 118
Forretningsmessig tjenesteyting 19 18 78 114 15 25 184 224
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 12 11 16 39 12 16 21 49
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0
Øvrige sektorer 1 0 - 1 0 0 0 0
Lønnstakere 8 62 36 106 8 61 29 99
Sum avsetning til tap på utlån 183 410 314 907 166 418 497 1.081
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 36 - - 36 40 - - 40
Total balanseført tapsavsetning  218 410 314 943 206 418 497 1.121
Eksporter til Excel

 

Brutto utlån 31.12.23 31.12.22
Morbank (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Inngående balanse 80.994 3.962 527 85.484 82.299 3.892 444 86.636
Overført til (fra) trinn 1  895 -868 -27 - 1.075 -1.060 -15 -
Overført til (fra) trinn 2 -1.538 1.557 -18 - -1.403 1.411 -8 -
Overført til (fra) trinn 3  -38 -156 194 - -32 -119 150 -
Netto økning/reduksjon saldo eksisterende utlån -2.305 -95 -6 -2.406 -2.501 -106 -15 -2.623
Nye utstedte eller kjøpte utlån 42.690 1.549 222 44.460 38.691 1.418 120 40.229
Utlån som har blitt fraregnet -29.797 -1.395 -149 -31.342 -37.136 -1.473 -137 -38.746
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 0 -18 -18 -0 -1 -11 -12
Utgående balanse 90.901 4.553 725 96.178 80.994 3.962 527 85.484
Næringsliv                
Inngående balanse 43.127 5.883 1.346 50.356 38.359 5.186 2.656 46.201
Overført til (fra) trinn 1  1.026 -1.021 -5 - 1.839 -1.820 -19 -
Overført til (fra) trinn 2 -2.669 2.670 -1 - -1.699 2.606 -908 -
Overført til (fra) trinn 3  -72 -44 116 - -67 -72 139 -
Netto ny måling av tap -1.099 -485 -10 -1.594 -731 -257 -3 -990
Nye utstedte eller kjøpte utlån 17.922 816 351 19.089 17.124 1.661 86 18.872
Utlån som har blitt fraregnet -10.901 -828 -335 -12.064 -11.697 -1.415 -514 -13.625
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -7 -2 -298 -307 -3 -8 -91 -102
Utgående balanse 47.327 6.988 1.165 55.480 43.127 5.883 1.346 50.356
                 
Utlån til virkelig verdi over resultatet 5.582 - - 5.582 4.709 - - 4.709
Brutto utlån ved utgangen av perioden 143.809 11.541 1.890 157.240 128.830 9.845 1.874 140.549
Eksporter til Excel

 

  31.12.23 31.12.22
Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Inngående balanse 86.972 4.901 635 92.508 87.577 4.612 531 92.721
Overført til (fra) trinn 1  1.138 -1.108 -30 - 1.278 -1.261 -17 -
Overført til (fra) trinn 2 -1.955 1.978 -23 - -1.771 1.784 -13 -
Overført til (fra) trinn 3  -59 -219 277 - -40 -151 190 -
Netto ny måling av tap  -2.272 -165 -20 -2.457 -2.177 -170 -25 -2.372
Nye utstedte eller kjøpte utlån 45.658 1.781 231 47.670 41.570 1.801 129 43.500
Utlån som har blitt fraregnet -32.519 -1.694 -227 -34.440 -39.465 -1.714 -150 -41.329
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -0 -0 -18 -18 -0 -1 -11 -12
Utgående balanse 96.963 5.474 825 103.263 86.972 4.901 635 92.508
Næringsliv                
Inngående balanse 47.621 6.460 1.410 55.491 41.855 5.768 2.759 50.382
Overført til (fra) trinn 1  1.207 -1.199 -8 - 2.090 -2.045 -45 -
Overført til (fra) trinn 2 -3.639 3.655 -17 - -2.042 2.959 -917 -
Overført til (fra) trinn 3  -101 -80 180 - -97 -88 185 -
Netto ny måling av tap  -1.103 -692 -23 -1.818 -761 -329 -13 -1.104
Nye utstedte eller kjøpte utlån 19.159 1.339 368 20.866 19.085 1.751 109 20.945
Utlån som har blitt fraregnet -11.811 -949 -354 -13.114 -12.507 -1.546 -577 -14.629
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -7 -2 -297 -306 -3 -8 -91 -102
Utgående balanse 51.327 8.533 1.259 61.119 47.621 6.460 1.410 55.491
                 
Utlån til virkelig verdi over resultatet 5.480 - - 5.480 4.631 - - 4.631
Brutto utlån ved utgangen av perioden 153.770 14.007 2.085 169.862 139.224 11.361 2.044 152.629
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN