Note 5 - Kapitaldekning og kapitalstyring

Kapitaldekning beregnes og rapporteres i samsvar med EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. For foretaksporteføljene benyttes Avansert IRB. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer.

Per 31. desember 2023 er samlet minstekrav til ren kjernekapital 14,0 prosent. Kravet til bevaringsbuffer er 2,5 prosent, systemrisikobufferen for norske IRB-A banker 4,5 prosent og den norske motsykliske kapitalbuffer 2,5 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN. Fra 31. desember 2023 er dette kravet 1,7 prosent og må tilfredsstilles med minimum 56,25 prosent ren kjernekapital. I tillegg må banken ha ytterligere 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet. 

I henhold til CRR/CRDIV-forskiften kan ikke gjennomsnittlig risikovekt for engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom i Norge være lavere enn 20 prosent. Per 31. desember 2023 er det i morbank foretatt en justering for å komme opp til 20 prosent gjennomsnittlig risikovekt. Dette er i noten presentert sammen med massemarked eiendom under kredittrisiko IRB.

Systemrisikobufferen er på 4,5 prosent for de norske engasjementene. For engasjement i andre land skal det aktuelle lands sats benyttes. Per 31. desember 2023 er den reelle satsen for konsern 4,3 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 31. desember 2023 er både morbank og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer. 

Morbank   Konsern
31.12.22 31.12.23 (mill. kr) 31.12.23 31.12.22
20.887 25.150 Sum balanseført egenkapital 28.597 25.009
-1.726 -1.800 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.903 -1.769
-467 -812 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -1.625 -947
-1.314 -2.591 Fradrag for avsatt utbytte og gaver -2.591 -1.314
- - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -666 -997
- - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 679 784
- - Periodens resultat - -
- - Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent (50 prosent) etter skatt av konsernresultat) - -
-72 -53 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -72 -89
-194 -412 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -546 -279
- Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring -4 -4
-281 -350 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -278 -619
16.833 19.131 Sum ren kjernekapital 21.589 19.776
1.726 1.800 Fondsobligasjon 2.252 2.106
-47 -48 Fradrag kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -48 -47
18.512 20.883 Sum kjernekapital 23.793 21.835
         
    Tilleggskapital utover kjernekapital    
2.000 2.150 Ansvarlig kapital 2.822 2.523
-210 -216 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -216 -210
1.790 1.934 Sum tilleggskapital 2.606 2.312
20.301 22.817 Netto ansvarlig kapital 26.399 24.147
Eksporter til Excel

 

    Minimumskrav ansvarlig kapital    
1.148 1.256 Spesialiserte foretak 1.538 1.351
901 904 Foretak 931 923
1.379 1.569 Massemarked eiendom 2.907 2.559
98 124 Massemarked øvrig 126 100
1.249 1.485 Egenkapitalposisjoner IRB - -
4.774 5.338 Sum kredittrisiko IRB 5.502 4.933
         
6 3 Stater og sentralbanker 5 6
82 95 Obligasjoner med fortrinnsrett 153 139
403 373 Institusjoner 280 276
187 110 Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 146 207
143 248 Foretak 506 385
7 4 Massemarked 703 662
27 37 Engasjementer med pant i fast eiendom 126 109
90 63 Egenkapitalposisjoner 465 504
97 112 Øvrige eiendeler 178 162
1.042 1.046 Sum kredittrisiko Standardmetoden 2.561 2.450
         
27 22 Gjeldsrisiko 22 29
- - Egenkapitalrisiko 7 10
- - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 2 1
458 545 Operasjonell risiko 924 853
30 38 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 153 101
6.331 6.988 Minimumskrav ansvarlig kapital 9.171 8.377
79.140 87.354 Beregningsgrunnlag (RWA) 114.633 104.716
3.561 3.931 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 5.159 4.712
         
    Bufferkrav     
1.978 2.184 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.866 2.618
3.561 3.896 Systemrisikobuffer, 4,43 prosent på konsern 5.081 4.712
1.583 2.184 Motsykliskbuffer, 2,5 prosent  2.866 2.094
7.123 8.264 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 10.813 9.424
6.149 6.937 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 5.618 5.639
         
    Kapitaldekning    
21,3 % 21,9 % Ren kjernekapitaldekning 18,8 % 18,9 %
23,4 % 23,9 % Kjernekapitaldekning 20,8 % 20,9 %
25,7 % 26,1 % Kapitaldekning 23,0 % 23,1 %
         
    Uvektet kjernekapitalandel    
210.227 221.334 Balanseposter 323.929 302.617
6.234 7.559 Poster utenom balansen 8.984 7.744
-1.061 -513 Øvrige justeringer -666 -1.985
215.400 228.380 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 332.247 308.376
18.512 20.883 Kjernekapital 23.793 21.835
8,6 % 9,1 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,2 % 7,1 %
Eksporter til Excel

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN