Note 42 - Eierandelskapital- og eierstruktur

Eierandelskapital            

Bankens eierandelskapital utgjør 2.884.311.800 kroner fordelt på 144 215 590 egenkapitalbevis, hvert pålydende 20,00 kroner. Per 31. desember 2023 var det 17 348 egenkapitalbeviseiere (17 007 per 31. desember 2022).            
            
Eierandelskapitalen er tatt opp på følgende måte (i hele kroner):    

År Endring  Endring i
eierandelskapital
Total
eierandelskapital
Antall
egenkapitalbevis
1991 Rettet emisjon 525.000.000 525.000.000 5.250.000
1992 Rettet emisjon 75.000.000 600.000.000 6.000.000
2000 Ansatt emisjon  5.309.900 605.309.900 6.053.099
2001 Ansatt emisjon  4.633.300 609.943.200 6.099.432
2002 Ansatt emisjon  4.862.800 614.806.000 6.148.060
2004 Fondsemisjon 153.701.500 768.507.500 7.685.075
2005 Rettet emisjon  217.424.200 985.931.700 9.859.317
2005 Ansatt emisjon  23.850.000 1.009.781.700 10.097.817
2005 Splitt - 1.009.781.700 40.391.268
2005 Fortrinnsemisjon 252.445.425 1.262.227.125 50.489.085
2007 Utbytteemisjon 81.752.950 1.343.980.075 53.752.203
2007 Ansatt emisjon  5.420.000 1.349.400.075 53.976.003
2008 Utbytteemisjon 90.693.625 1.440.093.700 57.603.748
2008 Ansatt emisjon  6.451.450 1.446.545.150 57.861.806
2009 Fondsemisjon 289.309.025 1.735.854.175 69.434.167
2010 Ansatt emisjon 12.695.300 1.748.549.475 69.941.979
2010 Fortrinnsemisjon 624.082.675 2.372.632.150 94.905.286
2011 Fortrinnsemisjon 625.000 2.373.257.150 94.930.286
2012 Nedsettelse av pålydende   -474.651.430 1.898.605.720 94.930.286
2012 Fortrinnsemisjon 569.543.400 2.468.149.120 123.407.456
2012 Ansatt emisjon 16.220.200 2.484.369.320 124.218.466
2012 Rettet emisjon  112.359.540 2.596.728.860 129.836.443
2023 Fusjon 287.582.940 2.884.311.800 144.215.590
Eksporter til Excel

 

20 største eiere 31.12.2023 Antall  Andel 
Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre 12.971.224 8,99 %
Sparebankstiftelsen SMN 5.463.847 3,79 %
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige 4.222.118 2,93 %
Pareto Aksje Norge VPF 3.870.618 2,68 %
State Street Bank and Trust Company 3.421.466 2,37 %
Pareto Invest Norge AS 2.938.362 2,04 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 2.743.094 1,90 %
JP Morgan Chase Bank, N.A., London 2.651.780 1,84 %
Danske Invest Norske Institutt II. 2.375.940 1,65 %
The Northern Trust Company, London Br 2.232.500 1,55 %
VPF Alfred Berg Gambak 2.201.532 1,53 %
VPF Holberg Norge 2.150.000 1,49 %
State Street Bank and Trust Company 2.143.675 1,49 %
VPF Odin Norge 2.016.474 1,40 %
Forsvarets Personellservice 2.014.446 1,40 %
J.P. Morgan SE 1.870.630 1,30 %
VPF Nordea Norge Verdi 1.847.635 1,28 %
RBC Investor Services Trust 1.786.001 1,24 %
Spesialfondet Borea Utbytte 1.550.642 1,08 %
MP Pensjon PK 1.352.771 0,94 %
Sum 20 største eiere 61.824.755 42,87 %
Øvrige eiere 82.390.835 57,13 %
Utstedte egenkapitalbevis 144.215.590 100,00 %
Eksporter til Excel


Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN