Note 15 - Markedsrisiko knyttet til valutaeksponering

Valutarisiko oppstår ved at konsernet har forskjeller mellom eiendeler og forpliktelser i den enkelte valuta. Handelsaktiviteten knyttet til omsetning av valuta skal til enhver tid skje innenfor vedtatte rammer og fullmakter. Konsernets rammer definerer kvantitative mål for maksimal nettoeksponering i valuta, målt i kroner.

Konsernet har utarbeidet rammer for netto valutaeksponering (uttrykt som den høyeste av sum lange og korte posisjoner). Overnatten kursrisiko for spothandel i valuta må ikke overstige 150 millioner kroner aggregert.

Valutarisikoen har gjennom året vært lav. For ytterligere detaljer se note 6 Risikoforhold.

Morbank Netto valutaeksponering NOK  Konsern 
2022 2023 (mill. kr) 2023 2022
-5 20 EUR 20 -5
4 2 USD 2 4
4 5 SEK 5 4
0 -1 GBP -1 0
-3 0 Andre 0 -3
1 26 Sum  26 1
         
         
0,5 0,9 Res.effekt e. skatt ved 3 % endring 0,9 0,5
Eksporter til Excel

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN