Note 26 - Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost

Finansielle instrumenter til amortisert kost

Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi regnskapsføres enten til amortisert kost eller er i sikringsrelasjon. Amortisert kost innebærer verdsetting av balanseposter etter opprinnelig avtalte kontantstrømmer, justert for nedskrivninger. Amortisert kost vil ikke alltid gi verdier som er i samsvar med markedets vurderinger av de samme finansielle instrumentene. Dette kan blant annet skyldes ulik oppfatning av markedsforhold, risikoforhold og avkastningskrav.

Hvilke metoder  som ligger til grunn for å fastsette virkelig verdi for finansielle instrumenter som er vurdert til amortisert kost beskrives nedenfor:

Utlån til og fordringer på kunder
P.T. prisede utlån er utsatt for konkurranse i markedet. Dette tilsier at mulige merverdier i porteføljen ikke vil bli opprettholdt over lengre tid. Virkelig verdi av p.t.-prisede utlån er derfor satt til amortisert kost. Effekten av endringer i kredittkvaliteten i porteføljen hensyntas gjennom modellmessige nedskrivninger, og gir derfor et godt uttrykk for virkelig verdi i den delen av porteføljen hvor det ikke er foretatt individuelle nedskrivninger.

Individuelle nedskrivninger fastsettes gjennom en vurdering av fremtidig kontantstrøm, neddiskontert med effektiv rente. Nedskrevet verdi gir derfor et godt uttrykk for virkelig verdi av disse utlånene.

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, Opptjente ikke mottatte inntekter, Fordringer verdipapirer, Innskudd fra kredittinstitusjoner, Innskudd fra og gjeld til kunder og Gjeld verdipapirer

For utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, estimeres virkelig verdi til å samsvare med amortisert kost.

Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital
Verdivurderingen i nivå 2 baseres på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver og kredittmarginer der det er tilgjengelig.

Morbank          
    31.12.23 31.12.22
(mill.kr) Nivå 1) Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi
Eiendeler          
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 19.241 19.241 21.972 21.972
Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost 2 58.522 58.685 52.941 53.085
Opptjente ikke mottatte inntekter 2 136 136 87 87
Fordringer verdipapirer 2 66 66 262 262
Sum finansielle eiendeler til amortisert kost   77.965 78.128 75.262 75.406
           
Forpliktelser          
Innskudd fra kredittinstitusjoner 2 13.160 13.160 14.636 14.636
Innskudd fra og gjeld til kunder 2 133.462 133.462 122.699 122.699
Verdipapirgjeld til amortisert kost 2 13.260 13.182 11.679 11.605
Verdipapirgjeld, sikring 2 32.637 32.639 35.868 35.867
Ansvarlig lånekapital til amortisert kost 2 2.169 2.168 2.015 2.014
Ansvarlig lånekapital, sikring 2 - - - -
Leieforpliktelse 2 260 260 233 233
Gjeld verdipapirer 2 -15 -15 176 176
Sum finansielle forpliktelser til amortisert kost   194.933 194.857 187.306 187.231
Eksporter til Excel

 

Konsern          
    31.12.23 31.12.22
(mill.kr)   Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi
Eiendeler          
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 8.746 8.746 11.663 11.663
Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost 2 71.115 71.298 65.018 65.184
Opptjente ikke mottatte inntekter 2 153 153 104 104
Fordringer verdipapirer 2 66 66 262 262
Sum finansielle eiendeler til amortisert kost   80.080 80.263 77.046 77.212
           
Forpliktelser          
Innskudd fra kredittinstitusjoner 2 13.160 13.160 14.636 14.636
Innskudd fra og gjeld til kunder 2 132.888 132.888 122.010 122.010
Verdipapirgjeld til amortisert kost 2 13.260 13.182 11.679 11.605
Verdipapirgjeld, sikring 2 32.637 32.639 35.868 35.867
Ansvarlig lånekapital til amortisert kost 2 2.247 2.246 2.058 2.058
Ansvarlig lånekapital, sikring 2 - -
Leieforpliktelser 2 403 403 339 339
Gjeld verdipapirer 2 -15 -15 176 176
Sum finansielle forpliktelser til amortisert kost   194.580 194.504 186.765 186.690
Eksporter til Excel

 1) Virkelig verdi fastsettes etter ulike metoder innenfor tre nivåer. Se note 25 vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter for nærmere definisjon av nivåene

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN