Note 32 - Eiendom, anlegg og utstyr

Regnskapsprinsipper

Eiendom, anlegg og utstyr samt eierbenyttet eiendom regnskapsføres i samsvar med IAS 16. Investeringen førstegangsinnregnes til anskaffelseskost og avskrives deretter lineært over forventet levetid. Ved fastlegging av avskrivningsplan splittes de enkelte eiendeler i nødvendig utstrekning opp i komponenter med forskjellig levetid, og det tas hensyn til estimert restverdi. Eiendom, anlegg og utstyr som hver for seg er av liten betydning, eksempelvis PC-er og annet kontorutstyr, vurderes ikke individuelt for restverdier, levetid eller verdifall, men vurderes som grupper. Eierbenyttet eiendom er etter definisjonen i IAS 40 eiendommer som i hovedsak benyttes av banken eller dens datterforetak til sin egen virksomhet.
Eiendom, anlegg og utstyr som avskrives er gjenstand for nedskrivningstest i samsvar med IAS 36 når omstendighetene indikerer det.
Eiendommer som eies med det formål å oppnå leieinntekter eller verdistigning, klassifiseres som investeringseiendommer og måles til virkelig verdi i samsvar med IAS 40. Konsernet har ingen investeringseiendommer. 

2023            
Morbank   Konsern
Bygg, tomter og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Totalt (mill.kr) Totalt Maskiner, inventar og transportmidler Bygg, tomter og annen fast eiendom
122 160 282 Anskaffelseskost 1.1. 563 243 320
23 23 46 Tilgang 50 25 25
65 21 86 Tilgang fusjonerte* 87 22 65
-10 -18 -28 Avgang -28 -18 -10
200 186 386 Anskaffelseskost 31.12 672 272 400
             
73 92 165 Akkumulert av- og nedskrivning 01.01 332 162 170
31 19 50 Akkumulert av- og nedskrivning fusjonerte* 50 19 31
12 19 31 Årets avskrivning 41 22 19
-1 - -1 Årets nedskrivning -1 - -1
-9 -17 -26 Avgang -26 -17 -9
107 113 219 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 396 186 210
             
93 74 167 Balanseført verdi 31.12 276 86 190
* Effekt av fusjon med Sparebank1 Søre Sunnmøre, presenteres som tilgang fusjonerte.    
Eksporter til Excel

 

2022            
Morbank   Konsern
Bygg, tomter og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Totalt (mill.kr) Totalt Maskiner, inventar og transportmidler Bygg, tomter og annen fast eiendom
            104             133             237 Anskaffelseskost 1.1.             546             236             310
              26               30               56 Tilgang               60               34               26
               -8                -3              -11 Avgang              -12                -3                -9
              -                 -                 -   Avgang datter*              -31              -24                -7
            122             160             282 Anskaffelseskost 31.12             563             243             320
             
              73               79             152 Akkumulert av- og nedskrivning 01.01             334             163             170
                8               15               23 Årets avskrivning               34               19               15
               -8                -2              -10 Avgang              -10                -2                -9
              -                 -                 -   Avgang datter*              -26              -20                -7
              73               92             165 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12             332             162             170
                          -  
              49               68             117 Balanseført verdi 31.12             232               81             150
* Fra fjerde kvartal 2022 er datterselskapet SpareBank1 Markets klassifisert som holdt for salg. Effekten er presentert som avgang
Eksporter til Excel

 

Avskrivning
Med utgangspunkt i anskaffelseskost fratrukket eventuell restverdi avskrives eiendelene lineært over forventet levetid innenfor følgende rammer:

  • Maskiner 3-5 år
  • Inventar 5-10 år
  • Teknisk anlegg 5-10 år
  • Transportmidler 10 år
  • Bygg og annen fast eiendom 25 år

Sikkerhetsstillelse

Konsernet har ikke pantsatt eller akseptert andre rådighetsbegrensninger for sine anleggsmidler. 

Anskaffelseskost av avskrevne eiendeler

Anskaffelseskost av fullt ut avskrevne eiendeler som fortsatt er i bruk i banken i 2023 utgjør 138 millioner kroner (107 millioner). 29 millioner av dette er effekten av overførte anlegg fra Søre Sunnmøre.

Bruttoverdi av anleggsmidler som er midlertidig ute av drift

Konsernet har ikke vesentlige anleggsmidler som midlertidig er ute av drift per 31. desember 2023.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN