Note 7 - Kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld

 

Morbank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Konsern  
2012 2013 (mill. kr) 2013 2012  
4.982 3.932 Utlån og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 1.121 2.375  
637 68 Utlån og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 68 637  
5.619 4.000 Sum 1.189 3.012  
           
    Spesifikasjon på de vesentligste valutasorter      
55 65 USD 65 55  
1.455 844 EUR 844 1.455  
22 0 ISK 0 22  
3.847 3.047 NOK 236 1.240  
240 44 Andre 44 240  
5.619 4.000 Sum 1.189 3.012  
           
3,1 % 2,7 % Gjennomsnittlig rente 1,6 % 2,5 %  
           
           
    Gjeld til kredittinstitusjoner      
2012 2013 (mill. kr) 2013 2012  
2.521 3.966 Lån og innskudd uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 3.966 2.521  
2.616 1.194 Lån og innskudd med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 1.194 2.616  
5.137 5.159 Sum 5.159 5.137  
           
2.273 1.220 Innlån statsforvaltning vedørende bytteordning medavtalt løpetid eller oppsigelsestid 1.220 2.273  
2.273 1.220 Sum 1.220 2.273  
7.410 6.379 Sum  6.379 7.410  
           
           
    Spesifikasjon av gjeld på de vesentligste valutasorter      
706 0 USD 0 706  
225 28 EUR 28 225  
6.064 6.321 NOK 6.321 6.064  
415 30 Andre 30 415  
7.410 6.379 Sum 6.379 7.410  
           
2,2 % 1,9 % Gjennomsnittlig rente 1,9 % 2,2 %  
           
           
Innskudd og utlån fra/til kredittinstitusjoner har i hovedsak flytende rente.      
           
Gjennomsnittsrenten er beregnet med utgangspunkt i renteinntekt/rentekostnad i forhold til beholdningskontienes
gjennomsnittssaldo for det aktuelle år. Dog begrenset til beholdning i konti i valuta NOK.    

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN