Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Morbank   Konsern
2012 2013 (mill. kr) 2013 2012
    Utlån fordelt på fordringstype    
- - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901
10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter 11.547 10.250
3.759 3.277 Byggelån 3.274 3.153
58.455 62.207 Nedbetalingslån 63.605 59.639
72.464 77.030 Brutto utlån og fordringer på kunder 80.303 74.943
         
-407 -428 Nedskrivninger -467 -439
72.057 76.602 Utlån og fordringer på kunder 79.836 74.504
         
    Utlån fordelt på markeder    
32.618 36.632 Lønnstakere 38.724 33.828
39.760 40.129 Næringsfordelt 41.287 41.002
87 269 Offentlig  291 113
72.464 77.030 Brutto utlån og fordringer på kunder 80.303 74.943
         
-407 -428 Nedskrivninger -467 -439
72.057 76.602 Utlån og fordringer på kunder 79.836 74.504
         
    Herav ansvarlig lånekapital    
48 48 Ansvarlig kapital i øvrige finansinstitusjoner 48 48
48 48 Ansvarlig lånekapital bokført under utlån 48 48
         
    Herav    
565 820 Utlån til ansatte 1.044 713
         
    I tillegg    
29.348 30.516 Utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt AS 30.516 29.348
848 765 - herav utlån til ansatte 972 1.069
618 1.221 Utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt AS 1.221 618

Rentesubsidiering ved utlån til ansatte inngår i rentenetto.  Lånerenten til ansatte er 75 prosent av beste boliglånsrente til øvrige kunder.

Fordeling på risikogrupper

Banken beregner misligholdssannsynlighet for alle kunder i utlånsporteføljen på innvilgelsestidspunkt.  Misligholdssannsynligheten  beregnes på grunnlag av nøkkeltall knyttet til inntjening, tæring og adferd.  Misligholdssannsynligheten benyttes som grunnlag for nøkkeltall for risikoklassifisering av kunden. I tillegg benyttes risikoklassen for å klassifisere hver enkelt kunde i en risikogruppe. Se note 12 for inndeling av risikoklasser. 

Kundene rescores månedlig i bankens porteføljestyringssystem. 

Engasjement  inkluderer brutto utlån, remburser og ubenyttede garantier.

Engasjementsoppfølging gjøres ut ifra engasjementets størrelse, risiko og migrering.  Risikoprising av næringslivsengasjement gjøres med bakgrunn i forventet tap og nødvendig økonomisk kapital for det enkelte engasjement. Forventet årlig gjennomsnittlig netto tap er beregnet for de neste 12 måneder. Forventet tap ligger innenfor de styrevedtatte rammene for maksimalt forventet tap. 

Gruppevise nedskrivninger beregnes med utgangspunkt i kunder som har migrert negativt siden innvilgelsestidspunket, men hvor det ikke er foretatt individuell nedskrivning.

Banken benytter makrobaserte stresstester for å estimere nedskrivningsbehov knyttet til objektive hendelser som ikke har gitt utslag i porteføljekvalitet på måletidspunktet.

Historikk er omarbeidet i samsvar med nye beregninger for estimert mislighold. Jfr. note 3 Risikoforhold, i avsnitt om misligholdssansynlighet.

Morbank   Konsern
2012 2013 Engasjement fordelt på risikogruppe  2013 2012
42.325 46.680 Laveste risiko 46.927 42.635
20.920 22.631 Lav risiko 23.418 21.646
17.697 16.275 Middels risiko 17.816 18.456
4.230 3.644 Høy risiko 4.008 4.580
1.563 1.988 Høyeste risiko 2.321 1.910
417 457 Mislighold* 543 517
87.152 91.676 Sum totalt engasjement fordelt på risikogruppe 95.033 89.744
         
         
Morbank   Konsern
2012 2013 Brutto utlån fordelt på risikogruppe  2013 2012
35.681 40.120 Laveste risiko 40.363 35.982
17.760 19.132 Lav risiko 19.907 18.453
13.986 12.210 Middels risiko 13.695 14.693
3.178 3.108 Høy risiko 3.464 3.518
1.464 2.023 Høyeste risiko 2.352 1.803
394 438 Mislighold * 523 494
72.464 77.030 Sum brutto utlån fordelt på risikogruppe 80.303 74.943
*) Engasjement med individuell nedskrivning har risikogruppe mislighold.
         
         
Morbank   Konsern
2012 2013 Forventet årlig gjennomsnittlig tap fordelt på risikogruppe  2013 2012
7 9 Laveste risiko 9 7
20 15 Lav risiko 15 20
48 49 Middels risiko 51 51
33 40 Høy risiko 42 35
30 17 Høyeste risiko 24 36
17 14 Mislighold 21 23
155 144 Sum forventet årlig gj.snittlig netto tap fordelt på risikogrupper 163 173


Banken selger godt sikrede boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt, og godt sikrede næringslån til Næringskreditt. Dette er et tiltak for å sikre langsiktig finansiering på konkurransemessige vilkår. Provisjonen (margin) av disse lånene blir inntektsført i resultatregnskapet under provisjonsinntekter. Tabellene nedenfor viser risikoklassifiseringen av disse engasjementene.

Morbank   Konsern
2012 2013 Engasjement solgt til SpareBank 1 Boligkreditt 2013 2012
29.420 30.583 Laveste risiko 30.583 29.420
3.228 3.302 Lav risiko 3.302 3.228
868 1.029 Middels risiko 1.029 868
144 190 Høy risiko 190 144
115 182 Høyeste risiko 182 115
13 2 Mislighold 2 13
33.789 35.288 Sum totalt engasjement fordelt på risikogruppe 35.288 33.789
         
         
Morbank   Konsern
2012 2013 Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt 2013 2012
25.013 25.846 Laveste risiko 25.846 25.013
3.199 3.278 Lav risiko 3.278 3.199
863 1.017 Middels risiko 1.017 863
144 190 Høy risiko 190 144
115 182 Høyeste risiko 182 115
13 2 Mislighold 2 13
29.348 30.516 Sum brutto utlån fordelt på risikogruppe 30.516 29.348

 

Morbank   Konsern
2012 2013 Engasjement solgt til SpareBank 1 Næringskreditt 2013 2012
150 307 Laveste risiko 307 150
157 657 Lav risiko 657 157
311 257 Middels risiko 257 311
618 1.221 Sum totalt engasjement fordelt på risikogruppe 1.221 618
         
         
Morbank   Konsern
2012 2013 Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt 2013 2012
150 307 Laveste risiko 307 150
157 657 Lav risiko 657 157
311 257 Middels risiko 257 311
618 1.221 Sum brutto utlån fordelt på risikogruppe 1.221 618


Fordeling på sektor og næring

Morbank   Konsern
2012 2013 Engasjement fordelt på sektor og næring 2013 2012
34.433 39.479 Lønnstakere o.l 40.867 35.674
568 805 Offentlig forvaltning 828 595
6.974 6.838 Jordbruk,skogbruk, fiske og fangst 6.992 7.144
3.157 3.239 Havbruk 3.371 3.282
3.180 3.031 Industri og bergverk 3.229 3.412
4.778 4.698 Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 5.228 5.329
4.437 3.695 Hotell og handel 3.864 4.620
7.874 7.712 Sjøfart 7.719 7.880
14.044 12.859 Eiendomsdrift 12.930 13.526
4.361 5.844 Forretningsmessig tjenesteyting 6.083 4.594
2.944 3.440 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.881 3.279
401 35 Øvrige sektorer 40 407
87.152 91.676 Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring 95.033 89.744

 

Morbank   Konsern
2012 2013 Brutto utlån fordelt på sektor og næring 2013 2012
32.618 36.632 Lønnstakere o.l 38.724 33.828
86 269 Offentlig forvaltning 291 113
6.081 6.208 Jordbruk,skogbruk, fiske og fangst 6.455 6.246
2.166 2.334 Havbruk 2.238 2.288
2.072 1.946 Industri og bergverk 2.156 2.298
3.074 2.693 Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 3.375 3.611
2.577 2.275 Hotell og handel 2.409 2.756
5.964 5.395 Sjøfart 5.626 5.970
12.261 10.957 Eiendomsdrift 11.602 11.740
3.108 3.646 Forretningsmessig tjenesteyting 4.670 3.304
2.057 2.284 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 2.719 2.384
401 2.391 Øvrige sektorer 37 407
72.464 77.030 Sum brutto utlån fordelt på sektor og næring 80.303 74.943
         
         
Morbank   Konsern
2012 2013 Individuelle nedskrivninger fordelt på sektor og næring 2013 2012
38 37 Lønnstakere o.l 46 41
2 Jordbruk,skogbruk, fiske og fangst 1 3
14 14 Havbruk 14 14
13 9 Industri og bergverk 10 16
16 32 Bygg og anlegg 33 20
5 8 Hotell og handel 11 6
17 19 Eiendomsdrift 19 17
11 22 Forretningsmessig tjenesteyting 22 12
13 8 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 16 15
129 150 Sum individuelle nedskrivninger fordelt på sektor og næring 173 144
         
         
Morbank   Konsern
2012 2013 Forventet årlig gjennomsnittlig tap fordelt på sektor og næring 2013 2012
21 17 Lønnstakere o.l 25 25
0 Offentlig forvaltning 0 0
11 10 Jordbruk,skogbruk, fiske og fangst 11 14
2 2 Havbruk 3 2
17 9 Industri og bergverk 10 18
20 12 Bygg og anlegg 15 24
11 16 Hotell og handel 17 13
21 20 Sjøfart 20 21
30 24 Eiendomsdrift 25 30
18 26 Forretningsmessig tjenesteyting 27 21
3 6 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 8 5
1 0 Øvrige sektorer 0 1
155 144 Sum forventet årlig gjennomsnittlig tap fordelt på sektor og næring 163 173
         

 

 

Fordeling på geografiske områder
Morbank   Konsern
2012 2013 Brutto utlån 2013 2012
28.295 29.497 Sør-Trøndelag 30.776 28.996
16.433 17.998 Nord-Trøndelag 18.943 17.332
15.992 17.006 Møre og Romsdal 17.688 16.527
335 494 Sogn og Fjordane 534 366
481 658 Nordland 714 528
5.261 5.337 Oslo 5.375 5.291
4.797 5.153 Landet for øvrig 5.386 5.033
870 886 Utlandet 886 870
72.464 77.030 Sum brutto utlån 80.303 74.943

 

Morbank   Konsern
2012 2013 Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt 2013 2012
14.354 14.968 Sør-Trøndelag 14.968 14.354
7.676 7.895 Nord-Trøndelag 7.895 7.676
4.457 4.626 Møre og Romsdal 4.626 4.457
100 127 Sogn og Fjordane 127 100
104 100 Nordland 100 104
1.007 1.128 Oslo 1.128 1.007
1.596 1.622 Landet for øvrig 1.622 1.596
54 50 Utlandet 50 54
29.348 30.516 Sum brutto utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt 30.516 29.348

 

Morbank   Konsern
2012 2013 Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt 2013 2012
36 381 Sør-Trøndelag 381 36
285 332 Nord-Trøndelag 332 285
297 296 Møre og Romsdal 296 297
150 Oslo 150
63 Landet for øvrig 63
618 1.221 Sum brutto utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt 1.221 618

 

  Konsern
Utlån til og fordringer på kunder knyttet til finansielle leieavtaler 2013 2012
Brutto fordringer knyttet til finansielle leieavtaler    
- Inntil 1 år 157 285
- Mellom 1 og 5 år 1.512 1.531
- Over 5 år 208 151
Sum brutto fordringer 1.877 1.967
     
Ikke opptjent inntekt knyttet til finansielle leieavtaler 47 66
Netto investeringer knyttet til finansielle leieavtaler 1.830 1.901
     
Netto investeringer i finasielle leieavtaler kan analyserers på følgende måte:    
- Inntil 1 år 124 266
- Mellom 1 og 5 år 1.499 1.485
- Over 5 år 207 150
Sum netto fordringer 1.830 1.901

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN