Note 11 - Tap på utlån og garantier

Morbank  
  2013 2012
Tap på utlån (mill. kr) PM BM Totalt PM BM Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -0 22 22 -3 -19 -22
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger 0 0 0 0 5 5
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 8 26 34 4 46 51
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 4 34 39 6 48 54
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -6 -6 -13 6 30 37
Sum tap på utlån og garantier  6 76 82 1 50 51
             
  2013 2012
Individuelle nedskrivninger PM BM Totalt PM BM Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 01.01. 28 101 129 31 120 151
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger -8 -26 -34 -4 -46 -50
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger -4 -12 -16 -4 -9 -13
+Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjortindividuelle nedskrivninger 1 11 12 1 3 4
+Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 11 48 59 4 33 37
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier per 31.12.  28 122 150 28 101 129
             
  2013 2012
Gruppenedskrivninger  PM BM Totalt PM BM Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 73 205 278 73 200 273
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v.  -  - -  -  5 5
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier per 31.12. 73 205 278 73 205 278

 

Tap fordelt på sektor og næring 2013 2012
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst -0 1
Havbruk 2 13
Industri og bergverk 23 1
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 28 10
Varehandel, hotell- og restaurantdrift 4 -0
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 2 5
Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenestyting 14 12
Personmarked 10 4
Gruppenedskrivning næring - 5
Gruppenedskrivning person - 0
Tap på utlån til kunder 82 51

 

Misligholdte over 90 dager og tapsutsatte engasjement 2013 2012
Brutto misligholdte engasjement over 90 dager  311 298
-Individuelle nedskrivninger 73 72
Netto misligholdte engasjement 238 226
Tapsutsatte engasjement 146 119
-Individuelle nedskrivninger 76 57
Netto andre tapsutsatte engasjement 70 63

Inntektsførte renter på misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør for morbanken 39,6 millioner kroner.
Realisasjonverdi av panteverdi knyttet til utlån som er individuelt nedskrevet er for morbanken per 31.12.2013 er 167,3 millioner kroner.

Konsern  
  2013 2012
Tap på utlån (mill. kr) PM BM Totalt PM BM Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger   2   28   29 -5 -23 -28
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger - - - -   5 5
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet   8   32 40   8   54 63
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet   8   37 45   7   50 57
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -6 -7 -14   6   32 38
Sum tap på utlån og garantier    12   89 101   4   54 58
             
  2013 2012
Individuelle nedskrivninger PM BM Totalt PM BM Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 01.01.   31   113 144 36 136 172
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger -8 -32   -40 -8 -54 -62
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger -4 -14   -18 -4 -9 -13
+Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort  individuelle nedskrivninger   1   14   15   1   3 4
+Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger   13   58   71   6   37 43
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier per 31.12.    33   140 173 31  113   144
             
  2013 2012
Gruppenedskrivninger  PM BM Totalt PM BM Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1.   77   218 295 17 213 290
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v.  -  - -  -    5 5
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier per 31.12.   77 218 295 77  218   295

  

Tap fordelt på sektor og næring 2013 2012
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst -0 1
Havbruk 2 13
Industri og bergverk 25 0
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 31 12
Varehandel, hotell- og restaurantdrift 6 0
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 12 8
Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenestyting 14 13
Utland og andre 0 -
Personmarked 10 6
Gruppenedskrivning næring - 5
Gruppenedskrivning person - 0
Tap på utlån til kunder 101 58

 

Misligholdte over 90 dager og tapsutsatte engasjement 2013 2012
Brutto misligholdte engasjement over 90 dager 386 374
-Individuelle nedskrivninger 87 83
Netto misligholdte engasjement 299 291
Tapsutsatte engasjement 157 143
-Individuelle nedskrivninger 86 62
Netto andre tapsutsatte engasjement 71 81

Inntektsførte renter på misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør for konsernet 55,3 millioner kroner.
Realisasjonverdi av panteverdi knyttet til utlån som er individuelt nedskrevet er for konsernet per 31.12.2013 er 185,4 millioner kroner.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN