Note 37 - Annen gjeld og forpliktelse

 

Morbank   Konsern
2012 2013 Annen gjeld og balanseført forpliktelse (mill. kr) 2013 2012
9 7 Leverandørgjeld 29 40
87 73 Trasseringsgjeld 73 87
73 339 Gjeld verdipapirer 339 73
83 17 Utsatt skatt 23 93
248 438 Betalbar skatt 476 290
8 8 Formuesskatt 8 8
74 48 Avsetninger 48 74
800 883 Tidsavgrensninger 1.091 1.124
233 179 Annet 215 282
1.615 1.992 Sum annen gjeld og balanseført forpliktelse 2.303 2.070
         
    Stilte garantier mv. (avtalte garantibeløp)    
1.082 1.105 Betalingsgarantier 1.105 1.082
926 993 Kontraktsgarantier 993 926
2.946 2.147 Lånegarantier 2.147 2.946
100 123 Garantier for skatter 123 100
158 391 Annet garantiansvar 391 158
5.213 4.758 Sum stilte garantier 4.758 5.213
         
    Andre forpliktelser ikke balanseført    
8.688 9.158 Ubenyttede kreditter 9.158 8.688
1.539 1.146 Innvilgede lånetilsagn (ikke diskontert) 1.193 1.621
633 558 Ubenyttede garantitilsagn 595 664
155 146 Remburser 146 155
- - Øvrige forpliktelser 69 99
11.016 11.007 Sum andre forpliktelser 11.161 11.227
         
17.843 17.758 Totale forpliktelser 18.223 18.510

 

 Kontanter   Verdipapir   Sum  Pantstillelser  Sum   Verdipapir   Kontanter 
943 1.351 2.295 Pantstillelse 2013 2.295 1.351 943
- - - Tilhørende forpliktelse 2013 - - -
             
1.526 3.120 4.646 Pantstillelse 2012 4.646 3.120 1.526
- - - Tilhørende forpliktelse 2012 - - -


Pågående rettstvister

Konsernet er part i rettstvister med et økonomisk omfang som vurderes til ikke å ha vesentlig betydning for konsernets økonomiske stilling. Det er foretatt tapsavsetninger i de saker hvor det er funnet grunnlag for dette. 

Operasjonelle leieavtaler

Konsernet har en årlig forpliktelse på ca. 156 millioner kroner knyttet til operasjonelle leieavtaler.  

SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt

Vedrørende bankens forpliktelser knyttet til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, se note 9 om overføring av finansielle eiendeler.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN