Note 38 - Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

 

Morbank   Konsern
2012 2013 (mill. kr) 2013 2012
    Tidsbegrenset:    
97 - 2018 fast rente 6,65 % (Call 2013) * - 97
72 - 2018 3 mnd NIBOR + 1,25 % (Call 2013) - 72
1.000 1.000 2022 3 mnd NIBOR + 2,75 % (Call 2017) 1.000 1.000
470 522 2036 fast rente 2,94 %, JPY (Call 2018) * 522 470
57 47 Over-/underkurs/markedsverdi 47 57
128 5 Valuta agio tidsbegrenset 5 128
1.824 1.574 Sum tidsbegrenset 1.574 1.824
         
    Evigvarende:    
300 300 Evigvarende 3 mnd NIBOR + 0,85 % (Call 2016)  300 300
-2 -1 Underkurs evigvarende  -1 -2
- - Valuta agio evigvarende - -
298 299 Sum evigvarende 299 298
         
    Fondsobligasjonslån:    
522 - Fondsobligasjon 30 år, fast rente 6,5 %, USD 75 mill. (Call 2013) * - 522
350 350 Fondsobligasjon10/99, fast rente 8,25 % NOK (Call 2020)* 350 350
100 100 Fondsobligasjon 10/99, flytende rente NOK (Call 2020) 100 100
- 500 Fondsobligasjon 13/99, flytende rente NOK (Call 2018) 500 -
- 450 Fondsobligasjon 13/99, flytende rente NOK (Call 2018) 450 -
56 31 Underkurs evigvarende  31 56
-110 - Valuta agio fondsobligasjonslån - -110
918 1.431 Sum fondsobligasjonslån 1.431 918
         
3.040 3.304 Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 3.304 3.040
         
4,9 % 5,5 % Gjennomsnittlig rente NOK 5,5 % 4,9 %
3,9 % 3,3 % Gjennomsnittlig rente YEN 3,3 % 3,9 %
5,2 % 5,6 % Gjennomsnittlig rente USD 5,6 % 5,2 %
 
* Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler.

 

Morbank og konsern          
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 31.12.2013 Emittert - nominell verdi Forfalt/ innløst- nominell verdi Valutaendringer og over-/underkurs 31.12.2012
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK 1.000 -169 1.169
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta 522 -62 584
Evigvarende ansvarlig lånekapital, NOK 300 300
Fondsobligasjonslån, NOK 1.400 950 450
Fondsobligasjonslån, Valuta - -521 102 419
Verdijusteringer 82 -36 118
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 3.304 950 -690 4 3.040
           
           
           
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 31.12.2012 Emittert - nominell verdi Forfalt/ innløst- nominell verdi Valutaendringer og over-/underkurs 31.12.2011
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK 1.169 1.000 481 - 650
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta 584 - - -115 699
Evigvarende ansvarlig lånekapital, NOK 300 - - - 300
Fondsobligasjonslån, NOK 450 - - - 450
Fondsobligasjonslån, Valuta 419 - - -33 452
Verdijusteringer 118 - - -21 139
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 3.040 1.000 481 -169 2.690

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN