Note 42 - Eierandelskapital- og eierstruktur

Bankens eierandelskapital utgjør 2.596.729 kroner fordelt på 129 836 443 egenkapitalbevis, hvert pålydende 20,00 kroner.
Per 31. desember 2013 var det 8 741 egenkapitalbeviseiere (9 443 per 31. desember 2012).

Eierandelskapitalen er tatt opp på følgende måte:

År Endring  Endring i eierandelskapital
(mill. kr)
Total
eierandelskapital
(mill. kr)
Antall egenkapitalbevis
1991 Rettet emisjon 525 525 5.250.000
1992 Rettet emisjon 75 600 6.000.000
2000 Ansatt emisjon  5 605 6.053.099
2001 Ansatt emisjon  5 610 6.099.432
2002 Ansatt emisjon  5 614 6.148.060
2004 Fondsemisjon 154 768 7.685.075
2005 Rettet emisjon  217 986 9.859.317
2005 Ansatt emisjon  24 1.009 10.097.817
2005 Splitt - 1.009 40.391.268
2005 Fortrinnsemisjon 253 1.262 50.489.085
2007 Utbytteemisjon 82 1.344 53.752.203
2007 Ansatt emisjon  5 1.349 53.976.003
2008 Utbytteemisjon 91 1.440 57.603.748
2008 Ansatt emisjon  6 1.447 57.861.806
2009 Fondsemisjon 289 1.736 69.434.167
2010 Ansatt emisjon 13 1.749 69.941.979
2010 Fortrinnsemisjon 624 2.373 94.905.286
2011 Fortrinnsemisjon 1 2.373 94.930.286
2012 Nedsettelse av pålydende -475 1.898 94.930.286
2012 Fortrinnsemisjon 570 2.468 123.407.456
2012 Ansatt emisjon 16 2.484 124.218.466
2012 Rettet emisjon  112 2.596 129.836.443

 

Morbank    
(mill. kr) 2013 2012
Eierandelskapital   2.597   2.597
Utjevningsfond   2.496   1.889
Overkursfond     895     895
Fond for urealiserte gevinster     126 69
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital   6.114   5.449
     
Grunnfondskapital   3.276   2.944
Fond for urealsisert gevinster     69   38
B. Sum grunnfondskapital   3.345   2.982
     
Avsetning gaver     124   30
Avsatt utbytte     227     195
Egenkapital ekskl. periodens resultat   9.811   8.656
     
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,64 % 64,64 %
     
Snitt egenkapitalbevisbrøk som benyttes ved disponering av resultat 64,64 % 63,33 %

 

De 20 største egenkapitalbeviseierne Antall egenkapitalbevis Andel
Odin Norge   4.168.311 3,21 %
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN   3.965.391 3,05 %
Pareto Aksje Norge   3.382.000 2,60 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV)   2.936.033 2,26 %
Frank Mohn AS   2.876.968 2,22 %
Odin Norden   2.854.979 2,20 %
Vind LV AS   2.736.435 2,11 %
MP Pensjon PK   2.058.415 1,59 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst. II   1.857.667 1,43 %
Stenshagen Invest   1.693.384 1,30 %
State Street Bank and Trust CO (nominee)   1.666.916 1,28 %
Verdipapirfondet Fondsfinans Spar   1.645.090 1,27 %
Pareto Aktiv   1.424.600 1,10 %
Forsvarets Personellservice   1.406.446 1,08 %
Odin Europa SMB   1.326.937 1,02 %
The Bank of New York Mellon (nominee)   1.326.445 1,02 %
VPF Nordea Norge Verdi   1.265.234 0,97 %
DNB Livsforsikring ASA   1.260.767 0,97 %
Citibank N.A New York Branch (nominee)   1.212.494 0,93 %
Danske Invest Norske Aksjer Instit. I   1.148.845 0,88 %
Sum 20 største eiere   42.213.357 32,51 %
Øvrige eiere 87.623.086 67,49 %
     
Utstedte egenkapitalbevis   129.836.443 100,00 %

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN