Note 43 - Utbytte/konsernbidrag fra datterselskaper

Utbytte/konsernbidrag (mill. kr) 2013 2012
     
Mottatt utbytte fra:    
SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS 57 -
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS 47 47
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS 5 -
SpareBank 1 SMN Invest AS - 58
Brannstasjonen SMN AS 0 -
SpareBank 1 SMN Card Solutions AS 2 -
     
Mottatt konsernbidrag fra:    
SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS - 20
Sum utbytte/konsernbidrag 111 126
     
     
Disponeringer (mill. kr) 2013 2012
Årsoverskudd til disponering morbank 1.259 990
     
Avsatt til utbytte 227 195
Avsatt til gaver 124 30
Overført til utjevningsfond 587 432
Overført til grunfondskapital 321 333
Totalt disponert 1.259 990

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN