Note 27 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer. 

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler. 

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder. 

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data
Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2013: 

Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 111 2.939 - 3.050
- Obligasjoner og sertifikater 4.003 11.539 - 15.542
- Egenkapitalinstrumenter 67 - 909 976
- Fastrentelån - - 2.648 2.648
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 40 40
Sum eiendeler 4.181 14.477 3.597 22.256
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 334 1.961 - 2.295
Sum forpliktelser 334 1.961 - 2.295

 

Konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2012:

Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 34 3.066 - 3.100
- Obligasjoner og sertifikater 3.764 10.825 - 14.590
- Egenkapitalinstrumenter 131 - 601 731
- Fastrentelån - - 2.585 2.585
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 46 46
Sum eiendeler 3.929 13.892 3.231 21.051
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 33 2.757 - 2.790
Sum forpliktelser 33 2.757 - 2.790

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2013:
 (mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 01.01.13 2.585 601 46 3.231
Tilgang 413 388  - 801
Avhending -343 -151  - -495
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter -6 72 -6 61
Utgående balanse 31.12.13 2.648 909 40 3.597

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2012:
 (mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 01.01.12 2.012 422 46 2.480
Tilgang 814 174  - 988
Avhending -293 -6  - -299
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 51 11  - 62
Utgående balanse 31.12.12 2.585 601 46 3.231

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN