Note 28 - Virkelig verdi av finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi

Finansielle instrumenter som bokføres til virkelig verdi omfatter aksjer, deler av sertifikat og obligasjonsporteføljen (klassifisert til virkelig verdi) og derivater. For nærmere beskrivelse henvises til note 2 Rengskapsprinsipper IFRS, samt note 3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper. 

Finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost og i sikringsrelasjon

Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi regnskapsføres enten til amortisert kost eller er i sikringsrelasjon. For nærmere beskrivelse se note 2 Regnskapsprinsipper IFRS.  Amortisert kost innebærer verdsetting av balanseposter etter opprinnelig avtalte kontantstrømmer, justert for nedskrivninger. 

Finansielle instrumenter som er i en sikringsrelasjon er bokført til virkelig verdi ekslusiv kredittrisiko. 

Verdsetting til virkelig verdi vil alltid være beheftet med usikkerhet.  

Vurdering av virkelig verdi for poster ført til amortisert kost

Hvilke metoder  som ligger til grunn for å fastsette virkelig verdi for finansielle instrumenter som er vurdert til amortisert kost beskrives nedenfor: 

Utlån til og fordringer på kunder
P.t. prisede utlån er utsatt for konkurranse i markedet. Dette tilsier at mulige merverdier i porteføljen ikke vil bli opprettholdt over lengre tid. Virkelig verdi av p.t.-prisede utlån er derfor satt til amortisert kost. Effekten av endringer i kredittkvaliteten i porteføljen hensyntas gjennom gruppevise nedskrivninger, og gir derfor et godt uttrykk for virkelig verdi i den delen av porteføljen hvor det ikke er foretatt individuelle nedskrivninger. 

Individuelle nedskrivninger fastsettes gjennom en vurdering av fremtidig kontantstrøm, neddiskontert med effektiv rente. Nedskrevet verdi gir derfor et godt uttrykk for virkelig verdi av disse utlånene. 

Fastrenteutlån i norske kroner er bokført til virkelig verdi jfr. note 2 og er ikke omfattet av beskrivelsen over. 

Obligasjoner klassifisert til holde til forfall og til lån og fordring
Endring til virkelig verdi er beregnet ut fra en teoretisk markedsverdivurdering basert på rente- og spreadkurver. 

Utlån til og fordringer på kredittinsitusjoner, samt Gjeld til kredittinstitusjoner
For utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, samt gjeld til kredittinstitusjoner, estimeres virkelig verdi til å samsvare med bokført verdi.

 

Morbank        
  2013 2012
(mill. kr) Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi
Eiendeler        
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 4.000 4.000 5.619 5.619
Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost 74.340 74.340 69.836 69.836
Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi 2.690 2.690 2.627 2.627
Aksjer 492 492 354 354
Obligasjoner til virkelig verdi 15.542 15.542 14.590 14.590
Obligasjoner holde til forfall 114 114
Obligasjoner til lån og fordring 1.345 1.352 2.460 2.473
Derivater 3.051 3.051 3.101 3.101
Sum finansielle eiendeler 101.459 101.466 98.702 98.715
         
Forpliktelser        
Gjeld til kredittinstitusjoner 5.159 5.159 5.137 5.137
Gjeld vedr. bytteordningen med staten 1.220 1.220 2.273 2.273
Innskudd fra og gjeld til kunder 56.531 56.531 53.187 53.187
Verdipapirgjeld til amortisert kost 14.738 14.874 14.968 15.084
Verdipapirgjeld, sikring 19.024 18.984 15.292 15.044
Derivater 2.295 2.295 2.790 2.790
Ansvarlig lånekapital til amortisert kost 2.349 2.377 1.470 1.449
Ansvarlig lånekapital, sikring 955 954 1.570 1.572
Sum finansielle forpliktelser 102.271 102.393 96.687 96.536
         
         
Konsern        
  2013 2012
(mill.kr) Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi
Eiendeler        
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.189 1.189 3.012 3.012
Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost 77.612 77.612 72.316 72.316
Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi 2.690 2.690 2.627 2.627
Aksjer 1.030 1.030 777 777
Obligasjoner til virkelig verdi 15.542 15.542 14.590 14.590
Obligasjoner holde til forfall 114 114
Obligasjoner til lån og fordring 1.345 1.352 2.460 2.473
Derivater 3.050 3.050 3.100 3.100
Sum finansielle eiendeler 102.458 102.465 98.996 99.009
         
Forpliktelser        
Gjeld til kredittinstitusjoner 5.159 5.159 5.137 5.137
Gjeld vedr. bytteordningen med staten 1.220 1.220 2.273 2.273
Innskudd fra og gjeld til kunder 56.074 56.074 52.252 52.252
Verdipapirgjeld til amortisert kost 14.738 14.874 14.968 15.084
Verdipapirgjeld, sikring 19.024 18.984 15.292 15.044
Derivater 2.295 2.295 2.790 2.790
Ansvarlig lånekapital til amortisert kost 2.349 2.377 1.470 1.449
Ansvarlig lånekapital, sikring 955 954 1.570 1.572
Sum finansielle forpliktelser 101.815 101.937 95.751 95.600

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN