Note 32 - Immaterielle eiendeler

Morbank   Konsern
2012 2013 Goodwill (mill. kr) 2013 2012
447 447 Anskaffelsekost 01.01 482 472
- - Tilgang/Avgang 14 10
447 447 Anskaffelsekost 31.12 495 482
447 447 Balanseført goodwill 31.12 495 482

 

Balanseført verdi i morbank, 447 millioner kroner, knytter seg til merverdi i forbindelse med kjøp av 100 prosent av Romsdals Fellesbank i 2005. Resterende beløp på konsernnivå gjelder morbankens kjøp av Romsdals Fellesbank som omtalt ovenfor, fusjon og oppkjøp fra EiendomsMegler 1 Midt-Norge av eiendomsmeglerforetak, samt SpareBank 1 SMN Regnskap sine oppkjøp av regnskapskontorer.  Årets økning på konsernnivå med 14 millioner kroner gjelder ytterligere oppkjøp foretatt i 2013. 

Goodwillpostene vurderes årlig og nedskrives dersom det er grunnlag for det. Det er ikke foretatt nedskrivning av goodwill i 2013. 

Se note 3 for beskrivelse av verdivurderingsmodellen for goodwill.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN