Note 31 - Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser

Banken klassifiserer aksjer innenfor kategoriene virkelig verdi og tilgjengelig for salg. Verdipapirer som kan måles pålitelig og som rapporteres internt til virkelig verdi klassifiseres til virkelig verdi over resultatet. Øvrige aksjer klassifiseres som tilgjengelig for salg. Investeringer i ansvarlige lån bokføres til amortisert kost.

Morbank   Konsern
2012 2013 Aksjer og andeler (mill. kr) 2013 2012
353 491 Til virkelig verdi over resultat 976 691
42 22 Børsnoterte 218 106
312 469 Unoterte 758 585
1 1 Tilgjengelig for salg 40 70
- - Børsnoterte   25
1 1 Unoterte 40 46
-  - Til amortisert kost 14 16
- - Unoterte 14 16
354 492 Sum aksjer og andeler 1.030 777
    Virksomhet holdt for salg - herav aksjer    
239 - Børsnoterte - 320
101 114 Unoterte 113 -
340 114 Sum aksjer holdt for salg 113 320
281 22 Sum børsnoterte selskaper 218 451
414 584 Sum unoterte selskaper 925 646

 

Spesifikasjon av morbank           
Børsnoterte selskap Prinsipp * Eierandel
over 10%
Vår be-
holdning
(antall)
Ansk.kost
(1.000 kr)
Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
Visa Inc. C-aksjer VV   15.884 6.750 21.472
Sum børsnoterte aksjer       6.750 21.472
           
Klepp Sparebank VV   1.295 142 83
Sum børsnoterte egenkapitalbevis       142 83
           
Sum børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis       6.893 21.556
           
           
Unoterte selskap          
Bank 1 Oslo Akershus VV   218.841 78.000 119.246
Eksportfinans VV   1.857 16.406 33.487
Nets Holding VV   4.028.773 174.768 264.282
Nordisk Areal Invest VV   754.995 91.649 43.790
Nordito Property VV   487.761 1.273 1.717
Sparebankmateriell A/S SPAMA, A-Aksjer VV   2.305 - 1.563
Tangen Næringsbygg  TFS   250 250 250
Diverse selskap       1.209 662
Sum ikke børsnoterte aksjer og andeler       363.556 464.998
           
SpareBank 1 Nordvest     48.076 5.000 5.000
Sum ikke børsnoterte egenkapitalbevis       5.000 5.000
           
Sum aksjer, andeler og egenkapitalbevis morbank       375.448 491.553

 

Spesifikasjon av konsern          
Børsnoterte selskap Prinsipp * Eierandel
over 10 %
Vår
beholdning
(antall)
Ansk.kost
(1.000 kr)
Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
Det Norske Oljeselskap  VV   679.791 31.732 45.342
Polaris Media  VV   5.584.508 159.041 150.782
Sum børsnoterte aksjer       190.773 196.124
           
Unoterte selskap          
Angvik Investor  TFS 10,0 1.200 19.830 19.591
Aptomar  VV   43.667 6.550 6.550
Aqua Venture  VV 37,6 238.747 21.995 14.003
Avxxin VV   11.345 1.500 1.512
Bachke & Co  TFS   4.815 164 265
Bruhagen Sentrumsbygg  TFS   350 350 350
Fram Exploration, ansvarlig lån **     2.000 2.000
FSV Group  VV   5.910 2.417 2.417
Geneseque  VV   100.000 1.000 1.000
Havila Shipping  VV   916.475 22.820 29.785
Herkules  VV   1 67.749 68.522
Hommelvik Sjøside VV 40,0 1.600 1.608 5.398
Hommelvik Sjøside, ansvarlig lån **     7.720 8.462
Infond TFS   4.900 262 262
Kunnskapsparken Nord Trøndelag TFS   10 250 250
Maritech Systems/Fishvare VV 23,1 317.936 5.300 5.300
Moldekraft  TFS 12,9 10.545 11.600 14.731
Moldekvartalet TFS 20,0 2.500 2.501 1.722
Moldekvartalet, ansvarlig lån **     880 880
NFDS Offshore 1  VV   1.237.500 4.950 4.950
Norsk Innovasjonskapital III  VV   600 10.200 10.200
North Bridge Nordic Property II VV   51.340 2.304 2.100
North Bridge Property VV   51.340 4.262 3.661
Omega-3 Invest  VV 33,6 971.969 5.804 5.798
Omega-3 Invest, ansvarlig lån **     602 602
Proventure Seed A-aksjer VV   851.345 906 1.022
Proventure Seed, ansvarlig lån **     1.505 1.505
RBK Investor VV 16,7 2.000 2.500 1.000
Real Estate Central Europe  VV   3.000 5.500 6.348
Sentrumsbyen Molde VV   500 500 500
Sentrumsgården TFS 35,3 2.115 2.115 2.221
Tango 2012 VV   1.200.000 1.200 600
Thams Invest VV   174 17.640 20.706
Tjeldbergodden Utvikling  VV 23,0 28.649 1.000 1.430
Verdane Technology  VV   35.242 8.000 8.000
Viking Venture VV 13,2 267.878 25.445 6.349
Viking Venture II  VV   250.000 19.123 7.300
Viking Venture II B VV   23.519 2.216 2.469
Viking Venture III VV 17,0 186.312 54.185 69.601
Wellcem  VV   22.508 2.687 2.620
Diverse selskap       11.324 365
Sum ikke børsnotere aksjer og andeler       360.466 342.347
           
Sum aksjer, andeler og egenkapitalbevis konsern       926.688 1.030.024

 * Forklaring prinsipp: VV - virkelig verdi over resultatet, TFS - tilgjengelig for salg, HFS - holdt for salg.
** Bokføres til amortisert kost.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN