Note 13 - Maksimal kreditteksponering

Maksimal kreditteksponering, ikke hensyntatt pantstillelser

Tabellen viser maksimal eksponering mot kredittrisiko i balansen, inkludert derivater. Eksponeringen er vist brutto før eventuelle pantstillelser og tillatte motregninger.

Morbank   Konsern
2012 2013 (mill. kr) 2013 2012
         
    Eiendeler    
1.079 4.793 Kontanter og fordringer på sentralbanker 4.793 1.079
5.619 4.000 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.189 3.012
72.057 76.602 Utlån til og fordringer på kunder 79.836 74.504
14.943 16.032 Verdipapirer - virkelig verdi 16.518 15.296
3.101 3.051 Derivater 3.050 3.100
1 1 Verdipapirer - tilgjengelig for salg 40 70
114 - Verdipapirer - holde til forfall - 114
2.460 1.345 Verdipapirer - lån og fordring 1.359 2.460
7.621 8.250 Andre eiendeler 8.577 8.339
106.995 114.074 Sum eiendeler 115.360 107.975
         
    Forpliktelser    
5.213 4.758 Betingede forpliktelser (stilte garantier) 4.758 5.213
8.688 9.158 Ubenyttede kreditter 9.158 8.688
1.539 1.146 Lånetilsagn 1.193 1.652
788 704 Andre engasjement 810 915
16.228 15.766 Sum forpliktelser 15.919 16.467
123.223 129.839 Sum total kredittrisikoeksponering 131.280 124.442

Kredittrisikoeksponering knyttet til finansielle eiendeler fordelt på geografiske områder

Morbank   Konsern
2012 2013 (mill. kr) 2013 2012
         
    Bankaktiviteter    
40.367 41.186 Sør-Trøndelag 39.578 38.831
19.612 21.423 Nord-Trøndelag 22.401 20.554
21.862 23.049 Møre og Romsdal 23.733 22.414
474 691 Sogn og Fjordane 734 505
554 765 Nordland 828 606
8.614 11.176 Oslo 11.182 9.052
7.528 8.902 Landet for øvrig 9.645 7.846
3.592 2.216 Utlandet 2.212 3.593
102.604 109.410 Totalt bankaktiviteter 110.313 103.402
         
    Finansielle instrumenter    
16.435 16.357 Norge 16.896 16.851
1.069 952 Europa/Asia 952 1.076
13 68 USA/andre 68 13
3.101 3.051 Derivater 3.050 3.100
20.619 20.429 Sum 20.967 21.040
123.223 129.839 Totalt fordelt på geografiske områder 131.280 124.442

Finansiell effekt av sikkerhetsstillelser for kredittrisiko morbank

Bankens maksimale kreditteksponering fremgår av oppstillingen ovenfor. SpareBank 1 SMN utfører engrosbanktjenester for BN Bank og Samspar-bankene. I tilknytning til dette er det etablert garantiavtale som sikrer fullt oppgjør for eksponeringer knyttet til disse avtalene. Banken har også tilsvarende garantiavtaler knyttet til overtakelsen av BN Banks portefølje i Ålesund. Verdi av garantiavtalene er ikke inkludert i tabellen nedenfor. 

Sikkerhetsstillelsene er vurdert til markedsverdi, begrenset til maksimal kreditteksponering for den enkelte motpart.  

Sikkerhetsstillelser (mill. kr) 2013 2012
Bedriftsmarked 44.047 44.880
Privatmarked 38.231 32.756
Obligasjoner OMF 5.422 7.268
Finansinstitusjoner med CSA 106 205
Kunder trading og sikring 3.205 2.860

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN