Note 25 - Pensjon

Ytelsesbasert ordning

Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon og uførepensjon etter nærmere bestemte regler. Konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning sikrer de fleste ansatte en pensjon på 68 prosent av sluttlønn opptil 12 G. Ytelsesordningen er lukket for nye medlemmer. 

Innskuddsbasert ordning

Innskuddsbaserte pensjonsordninger innebærer at konsernet ikke gir løfte om fremtidig pensjon av en gitt størrelse, men betaler et årlig tilskudd til de ansattes kollektive pensjonssparing. Den fremtidige pensjonen vil avhenge av størrelsen på tilskuddet og den årlige avkastningen på pensjonssparingen. Konsernet har ingen ytterligere forpliktelser knyttet til levert arbeidsinnsats etter at det årlige innskuddet er betalt. Det er ingen avsetning for påløpte pensjonsforpliktelser i slike ordninger. Innskuddsbaserte pensjonsordninger kostnadsføres direkte. I forbindelse med lukking av ytelsesordningen i 2007 etablerte konsernet innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. 

Avtalefestet førtidspensjon 

Bank- og finansnæringen har inngått avtale om avtalefestet pensjon (AFP). Ordningen dekker førtidspensjon fra 62 til 67 år. Bankens ansvar er 100 prosent av pensjonen som utbetales mellom 62 og 64 år og 60 prosent av pensjonen som utbetales mellom 65 og 67 år. Opptak av nye pensjonister opphørte med virkning fra 31. desember 2010.

Avtalefestet førtidspensjon ny ordning

Lov om statstilskudd til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskuddsloven) trådte i kraft 19. februar 2010.  Arbeidstakere som tar ut AFP med virkningstidspunkt i 2011 eller senere, vil bli gitt ytelser etter den nye ordningen. Ny AFP-ordning utgjør et livsvarig påslag på Folketrygden og kan tas ut fra 62 år. Arbeidsgivernes premie skal fastsettes som en prosentandel av lønnsutbetalinger mellom 1G og 7,1G. I tråd med anbefalingen fra Norsk Regnskapsstiftelse er det i regnskapsåret ikke foretatt avsetning for konsernets reelle AFP-forpliktelse. Dette skyldes at Felleskontoret for LO/NHO så langt ikke har foretatt de nødvendige beregninger.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. 

IAS 19 Ytelser til ansatte

Fra første januar 2013 har konsernet anvendt IAS 19R Ytelser til ansatte, og endret basis for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Konsernet har tidligere benyttet korridormetoden for regnskapsføring av uamortiserte estimatavvik. Korridormetoden er ikke lenger tillatt, og alle estimatavvik skal etter IAS 19R føres i oppstilling over andre inntekter og kostnader. Tidligere ble avkastning på pensjonsmidler beregnet ved bruk av en langsiktig forventet avkastning på pensjonsmidlene. Som følge av anvendelse av IAS 19R beregnes nå periodens netto rentekostnad ved å anvende diskonteringsrenten for forpliktelsen ved periodens begynnelse på netto forpliktelse. Netto rentekostnad består derfor av rente på forpliktelsen og avkastning på midlene, begge beregnet med diskonteringsrenten. Endringer i netto pensjonsforpliktelse som følge av premieinnbetalinger og utbetaling av pensjoner hensyntas. Forskjellen mellom faktisk avkastning på pensjonsmidlene og den resultatførte avkastningen regnskapsføres fortløpende mot andre inntekter og kostnader. 

Korridoren per første januar 2012 er beregnet på nytt  i samsvar med de prinsipper som oppstilles i IAS 19 R ved at blant annet avkastningen på midlene for 2012 er satt lik diskonteringsrenten, se tabell nedenfor. 

Konsernet har pr 31. desember 2013 benyttet nytt dødelighetsgrunnlag K2013 som fastsatt av Finanstilsynet 8. mars 2013 (K2013FT) som utgangspunkt for beregningen. Denne er deretter justert for startdødelighet og dødelighetsnedgang. Finanstilsynet benytter i sin tabell tolv prosent i startdødelighet, mens konsernet benytter fem prosent. Dødelighetsnedgangen er også noe justert i forhold til Finanstilsynets tabell, dog uten vesentlig påvirkning på forpliktelsen. Sikkerhetsmarginene i  den benyttede dødelighetstabellen, K2013BE, er derved noe lavere enn K2013FT, men etter konsernets vurdering gir den benyttede tabellen beste estimat på pensjonsforpliktelsen på balansedagen.

Implementeringen av IFRS 19R omtalt ovenfor har gitt følgende balanseeffekter (konsern) (mill. kr):
           
1. januar 2012 Opprinnelig balanseført  Endring ved implementering Ny balanseverdi
Overfinansiert ytelsespensjon (øvrige eiendeler)  35 -35 -
Underfinansiert ytelsespensjon (øvrig gjeld)  - 77 77
Utsatt skatt 10 -31 -21
Annen egenkapital 1.268 -81 1.187
       
 31. desember 2012      
Overfinansiert ytelsespensjon (øvrige eiendeler)  15 57 72
Underfinansiert ytelsespensjon (øvrig gjeld)  - - -
Utsatt skatt 4 16 20
Annen egenkapital 1.303 41 1.343
       
Første kvartal 2013 (impl. 1. januar 2013)       
Overfinansiert ytelsespensjon (øvrige eiendeler)  15 57 72
Underfinansiert ytelsespensjon (øvrig gjeld)  - - -
Utsatt skatt 4 16 20
Annen egenkapital *) 1.303 41 1.343
*) Regnskapsført som styrking av konsernets egenkapital per første kvartal 2013, 57 millioner kroner minus utsatt skatt 16 millioner. 

Balanseoppstillingen er omarbeidet som vist ovenfor

Pensjonskostnaden i 2012 under tidligere prinsipp utgjorde 32 millioner kroner. Som følge av endret prinsipp for behandling av uamortisert estimataavvik og beregning av netto rentekostnad, økte den resultatførte pensjonskostnaden til 37 millioner kroner. Sammenligningstall  i resultat er ikke omarbeidet da endringen er vurdert å være uvesentlig. Kapitaldekning, egenkapitalbevisbrøk og øvrige nøkkeltall er ikke omarbeidet for tidligere perioder.

  2013 2012 01.01.2012
Økonomiske forutsetninger Kostnader Forpliktelser Kostnader Forpliktelser   Forpliktelser
Diskonteringsrente 3,9 % 4,0 % 2,6 % 3,9 %   2,6 %
Forventet avkastning på midlene 3,9 % 4,0 % 2,6 % 3,9 %   2,6 %
Forventet fremtidig lønnsutvikling 3,3 % 3,5 % 3,3 % 3,3 %   3,3 %
Forventet G-regulering 3,3 % 3,5 % 3,3 % 3,3 %   3,3 %
Forventet pensjonsregulering 0,2 % 0,6 % 0,4 % 0,2 %   0,4 %
Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14,1 % 14,1 %   14,1 %
Forventet frivillig avgang før/etter 50 år 2/0 % 2/0 % 2/0 % 2/0 %   2/0 %
Forventet AFP-uttak fra 62/64 år  25/50 % 25/50 % 25/50 % 25/50 %   25/50 %
                 
Dødelighetstabell   K2013BE          
Uførhet      IR2003          

 

Morbank    Konsern 
2012 2013 Netto pensjonsforpliktelse i balansen (mill. kr). Finansiell status 1.1 2013 2012
681 553 Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 573 706
-623 -630 Virkelig verdi av pensjonsmidler -649 -639
         
58 -77 Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -76 67
8 4 Arbeidsgiveravgift 5 9
66 -73 Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravgift -72 77

  

Fordeling av forpliktelsen mellom usikret og sikret pensjonsordning konsern 1.1
 
Konsern 2013   2012
  Sikret Usikret Sum   Sikret Usikret Sum
Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 542 31 573   668 38 706
Virkelig verdi av pensjonsmidler -649 - -649   -639 - -639
               
Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -107 31 -76   30 38 67
Arbeidsgiveravgift 0 4 5   4 5 9
Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravgift -107 35 -72   34 43 77

 

2012 2013 Periodens pensjonskostnad  2013 2012
34 20 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden  22 36
-8 -3 Netto renteinntekt -4 -8
         
26 17 Netto ytelsesbasert pensjonskostnad uten arbeidsgiveravg. 18 28
3 4 Periodisert arbeidsgiveravgift 4 3
29 21 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad *) 22 31
5 6 Avtalefestet pensjon, ny ordning 7 5
10 12 Innskuddsbasert pensjonskostnad 22 19
43 38 Periodens pensjonskostnad 52 55
         
4 3 *) Herav avtalefestet pensjon gammel ordning, usikret 3 4

 

Oppstilling over andre inntekter og kostnader - OCI i perioden Usikret ordning Sikret ordning Totalt
  2013 2012 2013 2012 2013 2012
Endring diskonteringsrente 0 -1 -8 -124 -8 -125
Endring i andre økonomiske forutsetningene 0 0 29 -11 29 -11
Endring i dødelighetstabell 0 - 47 - 47 -
Endring i andre demografiske forutsetninger 0 - -6 - -6 -
Endring i andre forhold DBO -3 -1 -6 -19 -9 -19
Endring i andre forhold pensjonsmidler - - -43 -13 -43 -13
OCI tap (gevinst) i perioden -2 -2 13 -166 10 -169

 

2012 2013 Bevegelse i netto pensjonsforpliktelse i balansen 2013 2012
66 -73 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 1.1 -72 77
-165 9 OCI postering gjennom året 10 -174
34 21 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad inkl curtailment/settlement 22 37
-9 -8 Utbetalinger over drift -8 -9
- -30 Innbetalt pensjonspremie ytelsesbaserte ordninger -32 -2
-74 -82 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31.12 -79 -72
         
         
2012 2013 Finansiell status 31.12 2013 2012
554 613 Pensjonsforpliktelse 638 573
-632 -698 Verdi av pensjonsmidler -721 -649
-78 -85 Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift  -83 -76
4 3 Arbeidsgiveravgift 4 5
-74 -82 Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift * -79 -72
* Presenteres brutto i konsernregnskapet.

 

Fordeling av finansiell status 31.12 mellom sikret og usikret pensjonsordning konsern
 
Konsern 2013   2012
  Sikret Usikret Sum   Sikret Usikret Sum
Pensjonsforpliktelse 614 24 638   542 31 573
Verdi av pensjonsmidler -721 - -721   -649 - -649
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift -107 24 -83   -107 30 -76
Arbeidsgiveravgift 0 3 4   0 4 5
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift -107 27 -79   -49 34 -72

 

Virkelig verdi av pensjonsforpliktelsen konsern 2013 2012
IB pensjonsforpliktelser (PBO) 573 704
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 22 31
Utbetaling/utløsning fra ordning -32 -29
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 22 18
Aktuariell tap/(gevinst) 53 -153
UB pensjonsforpliktelser (PBO) 638 573
     
Virkelig verdi av pensjonsmidlene konsern 2013 2012
IB pensjonsmidler 649 639
Innbetalinger  36 10
Utbetalinger/utløsning fra fond -32 -29
Forventet avkastning 25 16
Aktuarielle endringer 43 13
UB markedsverdi av pensjonsmidler 721 649

 

Historisk informasjon konsern 2013 2012 1.1.2012
Nåverdi av pensjonsforpliktelsen -638 -573 -715
Virkelig verdi av pensjonsmidlene 721 649 639
Netto overskudd/underskudd (-) 83 76 -77

 

Sensitivitet konsern  + 1 %-poeng diskonteringsrente  - 1 %-poeng diskonteringsrente  + 1 %-poeng lønnsjustering  - 1 %-poeng lønnsjustering  + 1 %-poeng pensjonsregulering
2013          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året -4 5 4 -3 3
Endring i pensjonsforpliktelse -86 108 58 -52 71
           
2012          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året -6 8 5 -5 4
Endring i pensjonsforpliktelse -73 91 50 -45 59
           
01.01.2012          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året  -   -   -   -  -
Endring i pensjonsforpliktelse -99 126 71 -64 79

 

01.01.2012 2012 2013 Medlemmer 2013 2012 01.01.2012
915 890 889 Antall personer som er med i pensjonsordningen 913 914 941
533 479 479 herav aktive 500 500 556
382 411 410 herav pensjonister og uføre 413 414 385

 

Plassering av pensjonsmidlene i pensjonskassen, prosentvis fordeling 2013 2012 01.01.2012
Omløpsobligasjoner 20 % 15 % 22 %
Anleggsobligasjoner 31 % 41 % 43 %
Pengemarked 14 % 11 % 5 %
Aksjer 31 % 30 % 28 %
Eiendom 2 % 2 % 2 %
Annet 2 % - -
Sum 100 % 100 % 100 %

Pensjonsordningen er plassert i egen pensjonskasse, som har en langsiktig horisont på forvaltning av kapitalen. Pensjonskassen søker å oppnå en høyest mulig avkastning ved å sette sammen en investeringsportefølje som gir den maksimale risikojusterte avkastningen. Pensjonskassen søker å spre plasseringene på ulike utstedere og aktivaklasser for å redusere den selskaps- og markedspesifikke risikoen. Porteføljen er således sammensatt av aksjeinvesteringer i norske og utenlandske aksjer. Obligasjonsporteføljen er i all hovedsak plassert i norske obligasjoner. Bankinnskudd er plassert norske banker.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN