Note 23 - Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte og tillitsvalgte

Alle godtgjørelsesordninger i SpareBank 1 SMN utformes i samsvar med lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og lov om verdipapirhandel med tilhørende forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Godtgjørelsesutvalget skal foreta en årlig gjennomgang av praktiseringen av godtgjørelsesordningen, og det skal utarbeides en skriftlig rapport som oversendes styret for gjennomgang og godkjennelse. Godtgjørelsesutvalget skal besørge at praktiseringen av godtgjørelsesordningen minst en gang i året gjennomgås av uavhengige kontrollfunksjoner.

Styret skal godkjenne og vedlikeholde godtgjørelsesordningen samt påse at dokumentasjonen som ligger til grunn for beslutninger er ivaretatt. I tillegg skal styret godkjenne enhver materiell endring eller unntak fra godtgjørelsesordningen.

Konsernets retningslinjer for variabel godtgjørelse skal sikre at ansatte, grupper eller virksomheten som helhet etterlever de risikostyringsstrategier, prosesser og verktøy konsernet har implementert for å beskytte verdier. Godtgjørelsesordningene utformes på en slik måte at ikke enkeltpersoner eller organisasjonen tar uakseptabel risiko for å maksimere den variable godtgjørelsen. Dette innebærer blant annet at grunnlaget for variabel godtgjørelse knyttet til foretakets resultater skal være en periode på minimum to år for ledende ansatte. Variabel godtgjørelse kan opptjenes årlig, basert på vurderinger av finansielle og ikke-finansielle prestasjoner over minimum to år. SpareBank 1 SMN har ikke godtgjørelsesordninger for kundeenheter som stimulerer til adferd som utfordrer bankens risikotoleranse, etiske retningslinjer eller kan bidra til interessekonflikter. Banken har ikke godtgjørelsesordninger for kontrollfunksjoner som stimulerer til adferd som utfordrer habilitet, og det er etablert klausuler om avkorting dersom det avdekkes brudd på gjeldende regelverk eller retningslinjer. Grunnlag for avkorting bygger på konsernets sanksjonssystem.

Følgende grupper av ansatte omfattes av ordningen:
Kategori 1: Daglig leder samt medlemmer av bankens ledergruppe
Kategori 2: Ledende ansatte
Kategori 3: Ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for bankens risikoeksponering
Kategori 4: Ansatte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte
Kategori 5: Ansatte med kontrolloppgaver

I tillegg er det gjort en vurdering av om andre ansatte med tilsvarende godtgjørelse som de foran omtalte grupper skal underlegges særskilte regler i henhold til forannevnte kriterier.

Morbank   Konsern
2012 2013 (mill. kr) 2013 2012
548 519 Lønn 830 837
42 38 Pensjonskostnader (note 25) 52 55
28 29 Sosiale kostnader 32 31
618 587 Sum personalkostnader 914 924
         
837 790 Gjennomsnittlig antall ansatte 1.195 1.176
793 757 Antall årsverk per 31.12 1.159 1.135
838 805 Antall ansatte per 31.12 1.238 1.216

 

Ytelser til konsernledelsen                
2013 (1.000 kr)                
Navn og tittel Lønn mv. Herav bonus 1) Herav pensjons- tilskudd for lønn utover 12G Herav aksjebasert bonus- avlønning Nåverdi pensjons- forpliktelse Opptjente pensjons- rettigheter siste år Lån per 31.12 Antall egenkapital- bevis
Finn Haugan Konsernsjef 5.707 70 1.722 190 16.025 682 6.696 173.351
Kjell Fordal Konserndir. Konsernfinans 2.729 87 393 87 6.131 708 5.767 222.259
Wenche M. Seljeseth2) Konserndir. Produkt, prosesser og produksjon 2.028 53 181 53 - 62 2.131 6.535
Tina Steinsvik Sund2) Konserndir.
HR og Digital forretning
2.221 70 241 70 - 62 6.736 9.922
Vegard Helland Konserndir. Konsernkunder 2.469 82 254 82 1.371 93 3.175 11.477
Svein Tore Samdal2) Konserndir. Kontorer fra 1.9.2013 2.084 - 44 - - 21 5.052 2.000
Tore Haarberg Konserndir. Produkt og prosesser tom 31.8.2013 2.041 89 269 89 - 126 5.430 9.563
                   
2012 (1.000 kr)
Navn og tittel Lønn mv. Herav bonus 1) Herav pensjons- tilskudd for lønn utover 12G Herav aksjebasert bonus- avlønning Nåverdi pensjons- forpliktelse Opptjente pensjons- rettigheter siste år Lån per 31.12 Antall egenkapital- bevis
Finn Haugan Konsernsjef 6.022 527 2.027 - 16.319 718 6.914 169.536
Tore Haarberg Konserndir. Privatmarked (viseadm.dir) 2.716 263 333 - 1.546 173 5.552 7.775
Wenche M. Seljeseth2) Konserndir. Marked, kommunikasjon og samfunn 1.607 92 82 - - 60 1.950 5.463
Vegard Helland Konserndir. Bedriftsmarked 2.385 244 224 - 888 146 3.609 9.830
Kjell Fordal Konserndir. Finans 2.682 251 367 - 5.145 764 6.804 270.518
Tina Steinsvik Sund2) Konserndir. Forretningsstøtte 2.246 219 228 - - 60 6.759 8.517

1) Gjelder utbetalt bonus opptjent i foregående regnskapsår
2) Innskuddsbasert pensjonsordning, opptjente pensjonsrettigheter er årets innbetalte sparebeløp

Som følge av endringer i skattereglene for topp-pensjon besluttet styret å avvikle den kollektive pensjonsordningen for lønninger utover 12G fra 1. januar 2007. For de som var omfattet av tidligere topp-pensjon ble det  innført en individuell topp-pensjonsordning som tilsvarer 16 prosent av lønn utover 12G. Pensjonstilskuddet skal benyttes til pensjonssparing i produkter levert av SpareBank 1. For å sikre likeverdighet med den ordningen som ble avviklet, kompenseres også skatten på dette pensjonstilskuddet. I ettertid er 12G-ordning etablert for en del nye ledere.

I henhold til arbeidsavtalen med konsernsjef er banken forpliktet til å dekke lønn og andre tilleggsytelser i inntil 24 måneder. Konsernsjef har rett til å fratre ved fylte 60 år med en pensjon på 68 prosent av pensjonsgivende lønn. I pensjonsforpliktelsen til konsernsjef inngår bankens kollektive tjenestepensjon. Konsernsjef har i tillegg avtale om ytelse til etterlatte. Konsernsjef har avtalefestet bonus avhengig av måloppnåelse i henhold til spesifikke kriterier, som fastsettes av styret etter innstilling fra styrets godtgjørelsesutvalg.

Konserndirektørene har bonusavtaler som er avhengig av måloppnåelse i henhold til spesifikke kriterier fastsatt av styrets  godtgjørelsesutvalg. Konserndirektørene har avtale om etterlønn mellom 12 - 24 måneder, dog med avkortning av lønn som oppebæres i eventuelt annet ansettelsesforhold.

Det er inngått en førtidspensjonsavtale med en av konserndirektørene, med rett til å fratre ved fylte 62 år. Pensjon er 68 prosent av  pensjonsgivende lønn. Ytelsen knyttet til denne ordningen inngår i grunnlaget for opptjente pensjonsrettigheter i tabellen over.

Antall egenkapitalbevis inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående og selskaper man har betydelig innflytelse i.

 

Ytelser til styret og kontrollkomiteen          
2013 (1.000 kr)          
Navn Tittel Honorar Honorarer til revisjons- og godtgjørelses-
utvalget
Andre
godtgjørelser
Lån per 31.12 Antall
egenkapital-
bevis
Kjell Bjordal Styreleder fra og med 1. april 2013 306 18 116 - 100.000
Bård Benum Nestleder styret 182 55 1 - -
Aud Skrudland Styremedlem 162 18 4 0 1.765
Arnhild Holstad Styremedlem 162 29 2 2.583 -
Paul E. Hjelm-Hansen Styremedlem 162 73 1 0 49.219
Venche Johnsen1) Styremedlem, ansatterepresentant 162 - 671 235 24.716
Bente Karin Trana Varamedlem 148 - 2 - -
Morten Loktu Styremedlem fra og med 1. april 2013 122 7 1 - -
Eldbjørg Gui Standal Styremedlem frem til 31. januar 2013 41 18 1 - -
Per Axel Koch Styreleder frem til 31. mars 2013 86 14 121 - 50.000
             
Rolf Røkke Leder kontrollkomiteen frem til 31. mars 2013 35 - 1 - -
Terje Lium Leder kontrollkomiteen fra og med 1. april 2013 105 - 1 - -
Anders Lian Nestleder kontrollkomiteen 94 - 1 - -
Terje Ruud Medlem kontrollkomiteen 94 - 1 - -
             
1) Andre godtgjørelser inkluderer lønn i ansettelsesforhold.
             
2012 (1.000 kr)          
Navn Tittel Honorar Honorarer til revisjons- og godtgjørelses-
utvalget
Andre
godtgjørelser
Lån per 31.12 Antall
egenkapital-
bevis
Per Axel Koch Styreleder 345 14 31 - 45.930
Eli Arnstad Nestleder styret til og med mars 2012 47 27 501 2.379 5.200
Kjell Bjordal Nestleder fra og med april 2012 207 11 36 0 50.000
Aud Skrudland Styremedlem 162 7 33 0 1.765
Arnhild Holstad Styremedlem 162 - 33 2.517 -
Paul E. Hjelm-Hansen Styremedlem 162 78 32 0 49.219
Bård Benum Styremedlem 162 69 2 - -
Venche Johnsen1) Styremedlem, ansatterepresentant 162 - 711 342 24.716
Eldbjørg Gui Standal Styremedlem 122 23 1 - -
             
Rolf Røkke Leder kontrollkomiteen 140 - 1 - -
Anders Lian Nestleder kontrollkomiteen 94 - 1 - -
Terje Ruud Medlem kontrollkomiteen 94 - 1 - -
             
1) Andre godtgjørelser inkluderer lønn i ansettelsesforhold.
             
Styrets leder har verken bonusavtale eller avtale om etterlønn. Antall egenkapitalbevis inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående og selskaper man har betydelig innflytelse i.

 

Honorar til representantskapet          
(1.000 kr) 2013 2012      
Randi Dyrnes, representantskapets leder fra og med april 2012 73 61      
Terje Skjønhals, representantskapets leder til og med mars 2012 - 26      
Øvrige medlemmer 385 549  

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN