Note 4 - Segmentinformasjon

Banken er omorganisert fra 1. januar 2013. Bedriftsmarkedsegmentet er delt opp og rapporteres som to separate segmenter; konsernkunder og Små og mellomstore bedrifter (SMB). Historikk er ikke omarbeidet, da dette er vanskelig å rekonstruere på et presist nok nivå. For sammenligningsformål må derfor Konsernkunder og SMB sees på under ett i forhold til 2012. Organisasjonsmessig så ligger SMB som en del av Kontorer som også håndterer personkunder. 

Som følge av at datterseskapet Allegro utgjør en begrenset andel av konsernets resultat, rapporteres dette ikke lenger som eget segment, men er lagt til i kolonnen for øvrige. Fra andre kvartal 2013 er de felleskontrollerte selskapene SpareBank 1 Gruppen og BN Bank behandlet som egne segmenter. Bakgrunnen er at selskapene hver for seg utgjør en betydelig del av konsernresultatet samtidig som hvert av selskapene har betydning i kapitalkravssammenheng. Selskapene har derfor også stor oppmerksomhet i konsernets interne virksomhetsstyring. Fra tredje kvartal 2013 rappoteres selskaper holdt for salg under Konsernkundesegmentet. For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.  

Konsern 2013
Resultatregnskap (mill. kr) Person-
kunder
SMB Konsern-
kunder
Markets EM1 SB1 Finans MN SB1 Regnskaps-
huset SMN
SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter 630 284   695 5 7 118 -0 - -   -122   1.616
Renter av allokert kapital 11   3   34   -1 - -   - - -   -47 -
Sum renteinntekter 641 286   729 4 7 118 -0 - -   -170   1.616
Netto provisjons- og andre inntekter 704   79   91 29 368 -3   133 - - 62   1.463
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 1   1   49 40 -   0 -0   210   91 141 531
Sum inntekter *) 1.346 366   869 73 375 116   132   210   91 33   3.610
Sum driftskostnader 641 156   257 85 314   45   118   -   - 103   1.722
Resultat før tap 705 210   612   -13 61   70   14   210   91   -71   1.888
Tap på utlån, garantier m.v. 6   5   71   - -   20   -   -   -   -1 101
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 699 205   541   -13 61   51   14   210   91   -70   1.788
EK avkastning 38,7 % 29,4 % 12,8 %               13,3 %
                       
Balanse                      
Utlån til kunder 63.518   9.055   31.920   - -   3.291   - - - 4.255 112.038
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt   -30.204   -421 -1.110   - - -   - - - -  -31.735
Individuell nedskrivning utlån   -28 -15 -122   - - -23   - - - 15   -173
Gruppenedskrivning utlån   -73 -30 -175   - - -16   - - -   -0   -295
Andre eiendeler 501   35   306   - 291   12   105   1.113  1.188 31.975 35.525
Sum eiendeler 33.713 8.623 30.818 - 291 3.264 105 1.113 1.188 36.245 115.360
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder 24.185   8.734   21.544   - - -   -   -   - 1.611 56.074
Annen gjeld og egenkapital 9.528   -111   9.274   - 291   3.264   105   1.113 1.188 34.634 59.286
Sum egenkapital og gjeld 33.713   8.623   30.818   - 291   3.264   105   1.113   1.188 36.245 115.360

 

Konsern 2012 
Resultatregnskap (mill. kr) PM BM Markets EM1 SB1 Finans MN SB1
Regnskaps-
huset SMN
SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter 540 905 -21 5 108 3 - - -62 1.477
Renter av allokert kapital 11 98 4 - - - - - -113 -
Sum renteinntekter 552 1.003 -18 5 108 3 - - -175 1.477
Netto provisjons- og andre inntekter 484 137 24 380 -3 105 - - 13 1.139
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 1 68 87 - -1 - 94 72 145 467
Sum inntekter *) 1.037 1.207 93 385 104 107 94 72 -17 3.084
Sum driftskostnader 653 399 94 309 40 93 - - 66 1.654
Resultat før tap 384 809 -1 76 65 14 94 72 -82 1.430
Tap på utlån, garantier m.v. 1 45 - - 9 - - - 4 58
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 383 764 -1 76 56 14 94 72 -86 1.371
EK avkastning 22,6 % 14,4 % -0,4 %             11,7 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 58.892 40.671 - - 3.146 - - - 2.200 104.909
Herav solgt til Boligkreditt -28.029 -976 - - - - - - -960 -29.966
Individuell nedskrivning utlån -28 -101 - - -15 - - - -0 -144
Gruppenedskrivning utlån - - - - -16 - - - -278 -295
Andre eiendeler 391 1.061 - 299 19 68 1.064 1.095 29.474 33.471
Sum eiendeler 31.225 40.655 - 299 3.133 68 1.064 1.095 30.436 107.975
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 22.440 27.064 - - - - - - 2.747 52.252
Annen gjeld og egenkapital 8.784 13.591 - 299 3.133 68 1.064 1.095 27.688 55.723
Sum egenkapital og gjeld 31.225 40.655 - 299 3.133 68 1.064 1.095 30.436 107.975
*) En del av kapitalmarkeds-inntektene (Markets) er fordelt på PM og BM.

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr) 2013 2012
Kursgevinst/utbytte på aksjer   114 24
Obligasjoner og derivater   -40 57
Valuta- og renteforretninger Markets 73 126
Sum verdiendringer finansielle eiendeler   147 207
SpareBank 1 Gruppen   210 94
SpareBank 1 Boligkreditt 40 44
SpareBank 1 Næringskreditt 8 8
BN Bank 91 72
Andre selskaper 36 42
Sum avkastning på eierinteresser   384 260
Sum   531 467

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN