Note 5 - Kapitaldekning og kapitalstyring

SpareBank 1 SMN har benyttet interne målemetoder (Internal Rating Based Approach - Foundation) for kredittrisiko siden januar 2007. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. I juni 2013 søkte banken om overgang til Avansert IRB for de foretaksporteføljene som i dag rapporteres etter foundation metoden. Effekten av risikovektene under IRB er begrenset som følge av overgangsregler gitt i forskrift fra Finanstilsynet. 

Fra andre kvartal 2013 er beregningsmetode på operasjonell risiko endret fra basismetode til sjablongmetode på morbank. På konsern beregnes fortsatt datterselskaper etter basismetoden. 

Fra 1. juli 2013 er det innført nye bufferkrav jfr. finansieringsvirksomhetslovens § 2-9e. Per 31. desember 2013 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent og kravet til systemrisikobuffer 2 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om at ansvarlig kapital skal utgjøre minimum 4,5 prosent av ren kjernekapital, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er på 9 prosent. 

I løpet av 2014 vil bufferkravet for systemrisiko øke med ytterligere 1 prosentpoeng, slik at kravet til ren kjernekapital per 1. juli 2014 vil være på 10 prosent. Per 1. juli 2015 vil motsyklisk bufferkrav på 1 prosentpoeng bli gjort gjeldende. 

En fondsobligasjon (hybridkapital) er en obligasjon med en pålydende rente, men banken har ikke plikt til å betale ut renter i en periode hvor det ikke utbetales utbytte, og investor har heller ikke senere krav på renter som ikke er utbetalt, dvs. rentene akkumuleres ikke. Fondsobligasjoner som kjennetegnes med moderate incentiver til tilbakebetaling er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 prosent av samlet kjernekapital. Har derimot fondsobligasjonen ikke fastsatt løpetid og er uten incentiver til tilbakebetaling kan den medtas som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 35 prosent av samlet kjernekapital. 

Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens kjernekapitaldekning faller under fem prosent eller samlet kapitaldekning faller under åtte prosent. Nedskrevne beløp på fondsobligasjonene skal være skrevet opp før det kan utbetales utbytte til aksjonærene eller egenkapitalen skrives opp. Fondsobligasjoner føres som annen langsiktig gjeld til amortisert kost. 

I forbindelse med endrede krav til betingelsene for fondsobligasjoner, vil de fondsobligasjonene som ikke tilfredsstiller de nye kravene over tid ikke kunne telle med som øvrig kjernekapital. Obligasjonene vil være gjenstand for en nedtrapping med 20 prosent  i 2014 og 10 prosent deretter. SpareBank 1 SMN hadde per 31. desember 2013 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. 

Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Tidsbegrenset ansvarlig lån kan ikke tilsvare et høyere beløp enn 50 prosent av kjernekapitalen i kapitaldekningen, mens evigvarende ansvarlige lån ikke kan tilsvare et høyere beløp enn 100 prosent av kjernekapitalen. Ansvarlige lån klassifiseres som forpliktelse i balansen og måles til amortisert kost slik som andre langsiktige lån. 

For detaljert informasjon om ansvarlige lån og fondsobligasjoner, se note 38 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån.

 

 

Morbank   Konsern
2012 2013 (mill. kr) 2013 2012
2.597 2.597 Egenkapitalbevis 2.597 2.597
-0 -0  - Egne egenkapitalbevis -0 -0
895 895 Overkursfond 895 895
1.889 2.496 Utjevningsfond 2.496 1.889
2.944 3.276 Grunnfondskapital 3.276 2.944
195 227 Avsatt utbytte 227 195
30 124 Avsatt gaver 124 30
106 195 Fond for urealiserte gevinster 206 123
0 - Annen egenkapital inklusive minoritetsinteresser 1.421 1.370
8.656 9.811 Sum balanseført egenkapital 11.242 10.042
-447 -447 Utsatt skatt, goodwill og andre immaterielle eiendeler -582 -674
 -  - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 98 57
-225 -352 Fradrag for avsatt utbytte og gaver -361 -238
-448 -401 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -106 -2
-165 -240 50 % fradrag i forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger -214 -179
- - 50 % kapitaldekningsreserve -595 -703
-55 -109 Overfinansiering pensjonsforpliktelse -107 -49
7.316 8.262 Sum ren kjernekapital 9.374 8.254
918 1.431 Fondsobligasjoner, hybridkapital 1.615 1.103
8.234 9.693 Sum kjernekapital 10.989 9.357
         
    Tilleggskapital utover kjernekapital    
- - Fondsobligasjon, hybdridkapital utover 15% 31 31
312 304 Evigvarende ansvarlig kapital 363 312
1.810 1.569 Tidsbegrenset ansvarlig kapital 1.950 2.127
-448 -401 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -106 -2
-165 -240 50 % fradrag i forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger -214 -179
- - 50 % kapitaldekningsreserve -595 -703
1.509 1.231 Sum tilleggskapital 1.428 1.586
         
9.742 10.924 Netto ansvarlig kapital 12.417 10.943
         
    Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II    
1.654 1.573 Engasjement med spesialiserte foretak 1.573 1.654
1.470 1.478 Engasjement med øvrige foretak 1.479 1.470
39 70 Engasjement med massemarked SMB 74 42
316 363 Engasjement med massemarked personer 628 560
28 28 Engasjement med øvrig massemarked 33 30
1.118 1.157 Egenkapitalposisjoner - -
4.625 4.669 Sum kredittrisiko IRB 3.787 3.756
         
205 224 Gjeldsrisiko 224 205
14 8 Egenkapitalrisiko 10 15
- - Valutarisiko - -
315 297 Operasjonell risiko 398 420
553 560 Engasjementer beregnet etter standardmetoden 2.151 2.074
-75 -67 Fradrag -119 -120
- - Overgangsordning 316 246
5.637 5.690 Minimumskrav ansvarlig kapital 6.767 6.596
         
70.468 71.130 Beregningsgrunnlag 84.591 82.446
         
    Kapitaldekning    
10,4 % 11,6 % ren kjernekapitaldekning 11,1 % 10,0 %
11,7 % 13,6 % kjernekapitaldekning 13,0 % 11,3 %
13,8 % 15,4 % kapitaldekning 14,7 % 13,3 %

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN