Note 17 - Markedsrisiko knyttet til valutaeksponering

Valutarisiko oppstår ved at konsernet har forskjeller mellom eiendeler og forpliktelser i den enkelte valuta. Handelsaktiviteten knyttet til omsetning av valuta skal til enhver tid skje innenfor vedtatte rammer og fullmakter. Konsernets rammer definerer kvantitative mål for maksimal nettoeksponering i valuta, målt i kroner. 

Konsernet har utarbeidet rammer for nettoeksponering i hver enkelt valuta, samt rammer for aggregert netto valutaeksponering (uttrykt som den høyeste av sum lange og korte posisjoner). Overnatten kursrisiko for spothandel i valuta må netto ikke overstige 85 millioner kroner per enkeltvaluta og 100 millioner kroner aggregert. 

Valutarisikoen har gjennom året vært lav og innenfor den totale rammen på 40 millioner kroner. For ytterligere detaljer se note 6 Risikoforhold.

 

Morbank Netto valutaeksponering NOK  Konsern 
2012 2013 (mill. kr) 2013 2012
-15 -25 EUR -25 -15
15 32 USD 32 15
-16 -24 Andre -24 -16
-17 -17 Sum  -17 -17
         
100 100 Total valutaramme på bruttoposisjoner 100 100
85 85 Total ramme per valutasort 85 85
         
1,4 2,4 Resultateffekt etter skatt ved 3 % endring 2,4 1,4

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN