Note 18 - Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendeler. For detaljert beskrivelse henvises til note 6 Risikoforhold.

 

Konsern            
2013 (mill. kr) På forespørsel Under 3 måneder 3-12 måneder 1 - 5 år over 5 år Totalt
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser            
Gjeld til kredittinstitusjoner 3.966 87 1.143 1.052 131 6.379
Innskudd fra og gjeld til kunder 50.234 1.385 1.486 2.969 - 56.074
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 4.965 4.698 21.622 2.400 33.685
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 1.584 845 5.443 1.429 9.301
Andre forpliktelser 34 1.595 608 66 - 2.303
Ansvarlig lånekapital * - 2.772 450 3.222
Sum kontantstrøm forpliktelser 54.234 9.616 8.780 33.924 4.410 110.964
             
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 1.584 845 5.443 1.429 9.301
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -1.578 -1.004 -6.039 -1.646 -10.267
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer - 6 -159 -596 -217 -966
             
                   
Konsern            
2012 (mill. kr) På forespørsel Under 3 måneder 3-12 måneder 1 - 5 år over 5 år Totalt
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser            
Gjeld til kredittinstitusjoner 2.521 225 1.069 3.367 228 7.410
Innskudd fra og gjeld til kunder 44.109 1.488 3.163 3.492 - 52.252
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 1.340 3.917 19.936 4.950 30.143
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 162 498 3.753 2.141 6.553
Andre forpliktelser 126 1.462 427 110 - 2.124
Ansvarlig lånekapital - 169 415 1.300 1.034 2.918
Sum kontantstrøm forpliktelser 46.756 4.845 9.489 31.957 8.353 101.400
             
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 162 498 3.753 2.141 6.553
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -135 -664 -4.229 -2.348 -7.375
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer - 27 -166 -476 -207 -822

 Inkluderer ikke verdijusteringer for finansielle instrumenter til virkelig verdi.

*) For ansvarlig lånekapital benytter vi call dato for kontantoppgjør.  

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN