Note 40 - Oppkjøp av virksomheter/virksomhetssammenslutning

Generelt

Ved oppkjøp av selskaper utarbeides oppkjøpsanalyse i samsvar med IFRS 3 hvor identifiserbare eiendeler og forpliktelser vurderes til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet.

Oppkjøp av regnskapskontor

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har i 2013 foretatt et oppkjøp av regnskapskontor beliggende i Verdal. GWG Regnskap og Admin ble kjøpt opp 1. april  2013. Det er utarbeidet oppkjøpsanalyser i samsvar med IFRS 3 hvor identifiserbare eiendeler og forpliktelser er vurdert til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Forskjellen mellom konsernets anskaffelseskost og bokført verdi av netto eiendeler er allokert til goodwill.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har inngått avtale om overtakelse av Merkantilservice og Økopartner med virkning fra 1. januar 2014.

Andre overtakelser

SpareBank 1 SMN har overtatt 23,89 prosent av aksjene i SpareBank 1 Markets. Banken eide tidligere indirekte 19,23 prosent av SpareBank 1 Markets gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Gruppen. Det er foretatt en endelig oppkjøpsanalyse i samsvar med IFRS 3 hvor anskaffelseskost, 35,3 millioner kroner, er allokert til virkelig verdi av eiendeler og gjeld. Tidligere eierandel er videreført til kontinuitet. Differansen mellom identifiserbare netto eiendeler og anskaffelseskost for økt eierandel, 1,5 millioner kroner, er i samsvar med IAS 28 ført som inntekt i tredje kvartal.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN