Note 39 - Investering i eierinteresser

Datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollert virksomhet og selskaper holdt for salg.

Firma Org.nr Forretningskontor Eierandel
i prosent
Investering i datterselskaper      
SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS 938521549 Trondheim 90,1
SpareBank 1 SMN Invest AS 990961867 Trondheim 100,0
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS 936159419 Trondheim 87,0
SpareBank 1 SMN Kvartalet AS 990283443 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS 936285066 Trondheim 100,0
Allegro Finans ASA 980300609 Trondheim 90,1
SpareBank 1 Bygget Steinkjer AS  934352718 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Bygget Trondheim AS 993471232 Trondheim 100,0
SpareBank 1 SMN Card Solutions AS 990222991 Trondheim 100,0
Brannstasjonen SMN AS 998042577 Trondheim 100,0
St. Olavs Plass 1 SMN AS 999263380 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Bilplan AS 979945108 Trondheim 100,0
       
Aksjer eid av datter- og datterdatterselskaper       
Leksvik Regnskapskontor AS 980491064 Leksvik 50,0
GWG Regnskap og Admin AS 989664301 Verdal 100,0
SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS 967661 643 Hamar 40,0
GMA Invest AS 994469096 Trondheim 100,0
Moldekvartalet AS 986754083 Molde 20,0
Sentrumsgården AS 975856828 Leksvik 35,3
Aqua Venture AS 891165102 Trondheim 37,6
Maritech Systems AS 997929217 Averøy 23,1
Omega-3 Invest AS 996814262 Molde 33,6
Tjeldbergodden Utvikling AS 979615361 Aure 23,0
Grilstad Marina AS 991340475 Trondheim 35,0
GMN 4 AS 994254626 Trondheim 35,0
GMN 51 AS 996534316 Trondheim 30,0
GMN 52 AS 996534413 Trondheim 30,0
GMN 53 AS 996534502 Trondheim 30,0
GMN 54 AS 996534588 Trondheim 30,0
GMN 6 AS 994254707 Trondheim 35,0
Grilstad Energi AS 998480639 Trondheim 30,0
Hommelvik Sjøside AS 992469943 Malvik 40,0
       
Investeringer i felleskontrollert virksomhet       
SpareBank 1 Gruppen AS 975966372 Tromsø 19,5
BN Bank ASA 914864445 Trondheim 33,0
SpareBank1 Boligkreditt AS 988738387 Stavanger 17,5
SpareBank 1 Næringskreditt AS 894111232 Stavanger 34,1
SpareBank 1 Kundesenter AS 998830214 Stavanger 18,7
SpareBank 1 Verdipapirservice AS 998240603 Oslo 27,9
SpareBank 1 Kredittkort AS 975966453 Trondheim 18,1
SpareBank 1 Markets AS 992999101 Oslo 23,8
       
Investeringer i tilknyttede selskaper       
Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA  986401598 Oslo 17,7
PAB Consulting AS 967171344 Ålesund 34,0
Molde Kunnskapspark AS 981036093 Molde 20,0
Bjerkeløkkja AS 998534976 Trondheim 40,7

 

Investering i selskaper holdt for salg      
Mavi VIII AS 989350188 Trondheim 100,0
Brattørgata 10-12 AS 995470144 Trondheim 100,0
Jernbanegata 19 SMN AS 912514005 Trondheim 100,0
Mavi XV AS 890899552 Trondheim 100,0
Ranheim Eiendomsutvikling AS 990873267 Trondheim 100,0
Norway Cod AS 979380127 Bindal 100,0
Norway Salmon AS 933555410 Bindal 100,0
Mavi XIII AS 990899592 Trondheim 100,0
Mavi XVI AS 994344927 Trondheim 100,0
Mavi XI AS 990899568 Trondheim 100,0
Mavi XXIV AS 999211062 Trondheim 100,0
Mavi XXV AS 999239242 Trondheim 100,0
Mavi XXVI AS 999239331 Trondheim 100,0
Mavi XXVII AS 999239390 Trondheim 100,0
Mavi XXVIII AS 999239455 Trondheim 100,0

 

Aksjer i datterselskaper morbank      

Investeringen er bokført til anskaffelseskost i morbanken. Det foretas full konsolidering i konsernregnskapet. Sum kostnader er inkludert skattekostnad. Bokført verdi av datterselskaper i tabellene under er morbankens bokførte verdi. Resultatkolonnen viser selskapets årsresultat.

2013 (mill. kr) Selskapets aksjekapital
(1.000 kr)
Antall
 aksjer
Pålydende verdi (1.000 kr) Eiendeler Gjeld Sum
inntekter
Sum
kostnader
Resultat Bokført verdi
31.12
SpareBank 1 SMN Finans AS  271.920 27.192 10,0 3.264 2.889 116 79 36 323
Sum investeringer i kredittinstitusjoner           323
SpareBank 1 SMN Invest AS konsern 457.280 457.280 1,0 796 74 60 11 48 720
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS 57.803 5.505 10,5 294 90 369 326 43 120
SpareBank 1 SMN Kvartalet AS 326.160 30.200 10,8 743 33 52 70 -18 899
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS konsern 14.280 238 60 105 33 133 123 10 64
Allegro Finans ASA 6.000 6.000 1,0 47 11 41 34 7 11
SpareBank 1 Bygget Steinkjer AS 6.100 100 61,0 48 0 4 4 0 53
SpareBank 1 Bygget Trondheim AS 94.236 100.000 0,9 188 7 30 28 2 75
SpareBank 1 SMN Card Solutions AS 200 2.000 0,1 28 20 30 28 2 19
Brannstasjonen SMN AS 10.000 100.000 0,1 74 1 3 3 0 73
St. Olavs Plass 1 SMN AS 10.000 100.000 0,1 76 0 7 7 1 75
SpareBank 1 Bilplan AS 5.769 41.206 0,1 35 31 121 122 -1 9
Sum investering i andre datterselskaper              2.119
Sum investeringer i konsernselskap morbank              2.442

 

2012 (mill. kr) Selskapets aksjekapital (1.000 kr) Antall
 aksjer
Pålydende verdi (1.000 kr) Eiendeler Gjeld Sum inntekter Sum kostnader Resultat Bokført verdi 31.12
SpareBank 1 SMN Finans AS 271.920 27.192 10,0 3.133 2.732 127 64 63 323
Sum investeringer i kredittinstitusjoner               323
SpareBank 1 SMN Invest AS konsern 307.280 307.280 1,0 562 156 -10 3 -13 358
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS 49.545 5.505 9,0 299 112 380 326 54 96
SpareBank 1 SMN Kvartalet AS 302.000 30.200 10,0 1.280 577 51 63 -12 874
SpareBank 1 SMN Regnskap AS konsern 12.138 238 51,0 68 31 105 94 10 34
Allegro Finans ASA 6.000 6.000 1,0 35 6 19 22 -3 11
SpareBank 1 Bygget Steinkjer AS 6.000 100 60,0 49 45 3 3 -1 9
SpareBank 1 Bygget Trondheim AS 94.236 100.000 0,9 185 6 26 23 3 75
SpareBank 1 SMN Card Solutions AS 200 2.000 0,1 16 9 16 13 2 19
Oppistu AS 3.000 30.000 0,1 20 8 - 0 0 12
Brannstasjonen SMN AS 10.000 100.000 0,1 74 0 3 2 1 73
TKR Invest AS 2.031 2.030.621 0,0 213 0 3 2 1 212
St. Olavs Plass 1 SMN AS 10.000 100.000 0,1 75 0 - 0 0 75
SpareBank 1 Bilplan AS 5.769 41.206 0,1 40 35 167 168 -1 9
Sum investering i andre datterselskaper             1.858
Sum investeringer i konsernselskap morbank             2.181

 

Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er bokført til anskaffelseskost i selskapsregnskapet. Konserntall er presentert etter egenkapitalmetoden.

Morbank   Konsern
2012 2013 (mill. kr) 2013 2012
2.822 3.115 Balanseført verdi per 01.01. 4.573 4.259
292 89 Tilgang/avgang 19 224
- -66 Omklassifiseringer, mv -105 -
- - EK-føringer 12 -2
- - Resultatandel 355 246
- - Utbetalt utbytte -229 -154
3.115 3.138 Balanseført verdi per 31.12. 4.624 4.573

 

Spesifikasjon av årets endring på konsern  Tilgang/avgang   EK-endring 
SpareBank 1 Gruppen AS 8 7
BN Bank ASA 62 3
Bank 1 Oslo Akershus AS -235 2
SpareBank 1 Boligkreditt AS 6 -0
SpareBank 1 Næringskreditt AS 140 -
SpareBank 1 Markets Oslo AS 28 -
SpareBank 1 Kredittkort AS 9 -
SpareBank 1 Verdipapirservice AS 7 -
SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS 3 -
Utbyggingsselskaper eiet av SpareBank 1 SMN Invest -8  
Sum  19 12

 

 

Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

Resultatandel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er spesifisert i tabell nedenfor. Badwill og amortiseringseffekter knyttet til oppkjøp er inkludert i resultatandelen.

Morbank   Konsern
2012 2013 (mill. kr) 2013 2012
    Resultatandel fra:    
- - SpareBank 1 Gruppen konsern 210 94
- - Bank 1 Oslo Akershus AS 2 26
- - SpareBank1 Boligkreditt AS 40 44
- - BN Bank ASA 91 72
- - SpareBank 1 Markets AS -1 0
- - SpareBank 1 Næringskreditt AS 8 8
- - SpareBank 1 Verdipapirservice AS -3 -
- - SpareBank 1 Kredittkort AS -4 0
- - Utbyggingsselskaper eiet av SpareBank 1 SMN Invest 14 -
- - Øvrige selskaper -1 2
         
    Utbytte fra:    
85 134 SpareBank 1 Gruppen AS -134 -85
16 26 SpareBank 1 Boligkreditt AS -26 -16
31 62 BN Bank ASA -62 -31
14 - Bank 1 Oslo Akershus AS 0 -14
9 7 SpareBank 1 Næringskreditt AS -7 -9
- 0 Øvrige selskaper 0 0
154 229 Sum inntekt fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 126 92

 

Konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper og felleskontrollet virksomhet

Tabellene nedenfor inneholder selskaps- eller konsernregnskapstall hundre prosent andel, med unntak av resultatandel som oppgis som SpareBank 1 SMN-konsernets andel. Bokført verdi er konsernverdi i SpareBank 1 SMN konsern.

2013 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultat-
andel
Bokført
verdi
31.12
Eierandel Antall aksjer
SpareBank 1 Gruppen konsern 50.702 44.899 12.733 11.633 210 1.113 19,5 % 364.728
SpareBank 1 Boligkreditt AS 206.166 197.884 332 116 40 1.451 17,5 % 9.284.830
BN Bank ASA 37.505 33.904 693 441 91 1.188 33,0 % 4.658.389
SpareBank 1 Markets AS 674 495 194 271 -1 26 23,8 % 14.333
SpareBank 1 Næringskreditt AS 15.767 14.031 54 25 8 590 34,1 % 4.645.000
SpareBank 1 Verdipapirservice AS 88 38 4 14 -3 14 27,9 % 332.568
SpareBank 1 Kredittkort AS 208 18 0 23 -4 34 18,1 % 125.877
Øvrige selskaper           54    
Sum           4.470    

Utbyggingsselskaper eiet av SpareBank 1 SMN Invest (ikke inkludert i tabellen ovenfor)

Aktiviteten har i løpet av 2013 tatt seg opp i utbyggingsselskapene Grilstad Marina AS, GMN 4 AS, GMN 51 AS, GMN 52 AS, GMN 53 AS, GMN 54 AS, GMN 6 AS og Hommelvik Sjøside AS. Oppstart av boligarealet i Hommelvik Sjøside ble iverksatt i andre halvår 2011 og første byggetrinn ble overlevert i desember 2012. Andre byggetrinn ble overlevert i tredje kvartal 2013. Tredje byggetrinn forventes overlevert sommeren 2014. Første del av boligarealet i Grilstad Marina ble iverksatt i andre halvår 2011 og ble ferdigstilt sommeren 2013. Andre del forventes ferdigstilt høsten 2014. Næringsarealet GMN 1 ble igangsatt første kvartal 2012 og ble ferdigstilt sommeren 2013. Konsernet solgte hele sin eierandel (35 %) i GMN 1 i desember 2013.

Ovennevnte utbyggingsselskaper er i konsernregnskapet bokført til 154,7 millioner kroner (152,8 millioner) per 31. desember 2013. 

2012 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultat-
andel
Bokført
verdi
31.12
Eierandel Antall
aksjer
SpareBank 1 Gruppen konsern 46.702 41.341 11.640 11.188 94 1.022 19,5 % 364.728
Bank 1 Oslo Akershus AS 29.201 27.436 984 878 26 342 15,2 % 694.484
SpareBank 1 Boligkreditt AS 186.653 178.862 376 128 44 1.356 18,4 % 8.748.411
BN Bank ASA 41.732 38.391 634 448 72 1.095 33,0 % 4.411.549
SpareBank 1 Næringskreditt AS 12.031 10.704 48 26 8 524 33,8 % 4.022.610
SpareBank 1 Kundesenter AS 1 0 2 2 0 0 18,7 % 1.866
SpareBank 1 Verdipapirservice AS 35 2 - - - 9 27,9 % 18.414
SpareBank 1 Kredittkort AS 163 10 0 3 0 30 19,6 % 98.252
Øvrige selskaper - - - - 2 42 - -
Sum         246 4.420    

 

Selskaper holdt for salg

SpareBank 1 SMNs strategi er at eierskap som følge av misligholdte engasjementer i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lengre enn ett år. Investeringene bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap. I konsernregnskapet foretas enlinjes konsolidering.

Tabellene nedenfor inneholder selskaps- eller konsernregnskapstall hundre prosent andel.

2013 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Selskapets årsresultat Eierandel Antall aksjer
Mavi XV AS konsern 100 40 33 9 24 100 % 60.000
Ranheim Eiendomsutvikling AS 8 1 0 0 0 100 % 100
Norway Cod AS (tidl. Skei Marinfisk AS)  50 20 - 0 0 100 % 2.000
Øvrige mindre selskaper 55 20 32 9 24 100 %  
               
2012 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Selskapets årsresultat Eierandel Antall aksjer
Polaris Media ASA (Per 3. kvartal 2012) 1.855 1.088 1.368 1.277 91 24 % 2.034.621
Mavi XV AS konsern 188 72 14 -19 33 100 % 9.400
Ranheim Eiendomsutvikling AS 7 0 0 0 0 100 % 100
Skei Marinfisk AS 52 15 22 -19 40 100 % 2.000
Øvrige mindre selskaper 129 56 -8 -1 -7 100 %  

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN