Note 17 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
2020 2021 (mill. kr) 2021 2020
         
    Renteinntekter    
171 128 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 33 42
1.584 1.654 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 2.169 2.120
1.519 1.285 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 1.300 1.534
129 116 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 116 129
349 279 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 276 346
- - Andre renteinntekter 23 27
3.752 3.462 Sum renteinntekter 3.916 4.197
         
    Rentekostnader    
84 51 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 55 92
731 547 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 540 719
484 395 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 395 484
48 33 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 35 50
8 8 Andre rentekostnader 20 25
67 75 Avgift Sparebankenes sikringsfond * 75 67
1.423 1.109 Rentekostnader og lignende kostnader 1.120 1.439
         
2.329 2.353 Netto renteinntekter 2.796 2.759
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN