Note 16 - Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendeler. For detaljert beskrivelse henvises til note 6 Risikoforhold.

Konsern            
31.12.21 (mill. kr) På forespørsel Under 3 måneder 3-12 måneder 1 - 5 år over 5 år Totalt
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser 2)            
Innskudd fra kredittinstitusjoner 11.204 1.175 684 2.074 31 15.167
Innskudd fra og gjeld til kunder 86.753 16.958 3.462 4.113 - 111.286
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 5.188 1.626 28.143 6.852 41.810
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 7.181 1.288 13.478 6.186 28.132
Annen gjeld - 1.622 849 479 329 3.280
Ansvarlig lånekapital 1) - 11 816 1.025 - 1.852
Sum kontantstrøm forpliktelser 97.957 32.134 8.724 49.313 13.399 201.527
             
Derivater netto kontantstrømmer            
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 7.181 1.288 13.478 6.186 28.132
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -7.014 -1.153 -12.785 -6.110 -27.062
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer - 166 135 692 77 1.070
             
                   
Konsern            
31.12.20 (mill. kr) På forespørsel Under 3 måneder 3-12 måneder 1 - 5 år over 5 år Totalt
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser 2)            
Innskudd fra kredittinstitusjoner 11.325 1.737 15 2.072 36 15.185
Innskudd fra og gjeld til kunder 76.601 13.486 2.944 4.497 - 97.529
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 1.174 6.509 33.396 1.804 42.884
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 2.090 10.254 20.957 1.036 34.337
Annen gjeld - 1.582 715 468 260 3.025
Ansvarlig lånekapital 1) - 9 68 1.798 - 1.874
Sum kontantstrøm forpliktelser 87.926 20.079 20.505 63.188 3.136 194.834
             
Derivater netto kontantstrømmer            
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 2.090 10.254 20.957 1.036 34.337
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -1.693 -10.240 -21.048 -1.182 -34.163
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer - 397 14 -92 -146 174

Inkluderer ikke verdijusteringer for finansielle instrumenter til virkelig verdi
1) For ansvarlig lånekapital benyttes call dato for kontantoppgjør
2) Kontantstrømmer inkluderer beregnede renter og sum avviker derfor fra balanseført forpliktelse

Eksporter til Excel

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN