Note 28 - Finansielle derivater

Alle derivater blir bokført til virkelig verdi over resultatet. Gevinster blir ført som eiendeler og tap ført som gjeld for alle rentederivater. Dette gjelder både derivater benyttet til sikringsformål og holdt for handelsformål. Banken benytter seg ikke av kontantstrømsikring.

Kontraktssum viser absoluttverdier for alle kontrakter.

For beskrivelse av motpartsrisiko og markedsrisiko se beskrivelse i note 6 risikoforhold. Ytterligere detaljer vedrørende markedsrisiko knyttet til renterisiko se note 14, og for markedsrisiko knyttet til valutaeksponering se note 15.

Morbank    
     
Til virkelig verdi over resultatet (mill. kr) 31.12.21 31.12.20
  Kontraktssum Virkelig verdi Kontraktssum Virkelig verdi
Valutainstrumenter   Eiendeler Forpliktelser   Eiendeler Forpliktelser
Valutaterminer (forwards) 6.834 98 -79 4.947 72 -143
Valutabytteavtaler (swap) 10.027 205 -154 9.376 295 -51
Valutaopsjoner 58 1 -1 132 1 -2
Sum valutainstrumenter 16.919 304 -235 14.455 368 -196
             
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. cross currency interest rate swap) 252.753 1.776 -1.866 249.493 4.924 -5.535
Korte rentebytteavtaler (FRA) - - - 2.000 7 -7
Sum renteinstrumenter 252.753 1.776 -1.866 251.493 4.931 -5.542
             
Varerelaterte kontrakter            
Børsomsatte standardiserte forwards og futures kontrakter 814 190 -190 1.549 83 -83
Sum varerelaterte kontrakter 814 190 -190 1.549 83 -83
             
Sikring            
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. cross currency interest rate swap) 36.895 353 -511 37.771 921 -48
Sum renteinstrumenter 36.895 353 -511 37.771 921 -48
             
             
Sum            
Sum renteinstrumenter 289.649 2.129 -2.376 289.265 5.852 -5.590
Sum valutaintrumenter 16.919 304 -235 14.455 368 -196
Sum varerelaterte kontrakter 814 190 -190 1.549 83 -83
Påløpte renter   569 -699   872 -977
Sum finansielle derivater 307.382 3.192 -3.500 305.269 7.175 -6.845
Eksporter til Excel

 

Konsern    
     
Til virkelig verdi over resultatet (mill. kr) 31.12.21 31.12.20
  Kontraktssum Virkelig verdi Kontraktssum Virkelig verdi
Valutainstrumenter   Eiendeler Forpliktelser   Eiendeler Forpliktelser
Valutaterminer (forwards) 6.834 98 -79 4.947 72 -143
Valutabytteavtaler (swap) 10.027 205 -154 9.376 295 -51
Valutaopsjoner 58 1 -1 132 1 -2
Sum valutainstrumenter 16.919 304 -235 14.455 368 -196
             
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. cross currency interest rate swap) 252.753 1.776 -1.866 249.493 4.924 -5.535
Korte rentebytteavtaler (FRA) - - - 2.000 7 -7
Sum renteinstrumenter 252.753 1.776 -1.866 251.493 4.931 -5.542
             
Egenkapitalinstrumenter            
Aksjeopsjoner 69 32 -25 21 9 -12
Aksjeterminer/futures 1.329 0 -384 1.393 42 -322
Sum egenkapitalinstrumenter 1.397 33 -409 1.414 51 -334
             
Varerelaterte kontrakter            
Børsomsatte standardiserte forwards og futures kontrakter 814 190 -190 1.549 83 -83
Sum varerelaterte kontrakter 814 190 -190 1.549 83 -83
             
Sikring            
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. cross currency interest rate swap) 36.895 353 -511 37.771 921 -48
Sum renteinstrumenter 36.895 353 -511 37.771 921 -48
             
             
Sum            
Sum renteinstrumenter 289.649 2.129 -2.376 289.265 5.852 -5.590
Sum valutaintrumenter 16.919 304 -235 14.455 368 -196
Sum egenkapitalinstrumenter 1.398 33 -409 1.414 51 -334
Sum varerelaterte kontrakter 814 190 -190 1.549 83 -83
Påløpte renter   569 -699   872 -977
Sum finansielle derivater 308.779 3.224 -3.909 306.683 7.226 -7.179
Eksporter til Excel

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN