Note 35 - Innskudd fra og gjeld til kunder

Morbank   Konsern
31.12.20 31.12.21 Innskudd fra og gjeld til kunder (mill. kr) 31.12.21 31.12.20
74.542 84.984 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 84.244 73.906
23.624 27.044 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 27.042 23.622
98.166 112.028 Sum innskudd fra og gjeld til kunder 111.286 97.529
         
0,8 % 0,5 % Gjennomsnittlig rente 0,5 % 0,8 %
         
Av totale innskudd utgjør fastrenteinnskudd 2,2 prosent (3,4 prosent i 2020).
         
         
31.12.20 31.12.21 Innskudd fordelt på sektor og næring 31.12.21 31.12.20
40.600 44.589 Lønnstakere o.l. 44.589 40.600
12.711 16.826 Offentlig forvaltning 16.826 12.711
2.269 1.958 Jordbruk og skogbruk 1.958 2.269
1.210 991 Fiske og fangst 991 1.210
1.305 1.050 Havbruk 1.050 1.305
1.796 2.562 Industri og bergverk 2.562 1.796
3.799 5.535 Bygg, anlegg, kraft og vannforskyning 5.535 3.799
5.461 6.649 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 6.649 5.461
1.182 1.006 Sjøfart og offshore 1.006 1.182
5.821 5.692 Eiendomsdrift  5.635 5.750
9.286 11.469 Forretningsmessig tjenesteyting og lignende 11.469 9.286
8.930 9.247 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 8.750 8.518
3.795 4.453 Øvrige sektorer 4.267 3.641
98.166 112.028 Sum innskudd fordelt på sektor og næring 111.286 97.529
         
         
31.12.20 31.12.21 Innskudd fordelt på geografiske områder 31.12.21 31.12.20
64.599 73.210 Trøndelag 72.550 64.019
16.450 18.396 Møre og Romsdal 18.396 16.450
801 1.446 Nordland 1.446 801
7.212 8.989 Oslo 8.908 7.155
8.393 9.247 Landet for øvrig 9.247 8.393
710 740 Utlandet 740 710
98.166 112.028 Sum innskudd fordelt på geografiske områder 111.286 97.529
Eksporter til Excel

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN