Note 34 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern
31.12.20 31.12.21 (mill. kr) 31.12.21 31.12.20
- 3 Utsatt skattefordel 90 129
67 84 Varige driftsmidler 210 194
298 253 Bruktsrett eiendom 460 470
135 152 Opptjente ikke motatte inntekter 186 185
11 20 Fordringer verdipapirer 300 678
112 62 Pensjonsmidler 62 112
340 508 Andre eiendeler 752 690
963 1.082 Sum øvrige eiendeler 2.062 2.457
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN