Note 36 - Gjeld ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern
31.12.20 31.12.21 (mill. kr) 31.12.21 31.12.20
341 - Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak - 341
40.580 36.824 Obligasjonsgjeld 36.824 40.580
999 3.508 Senior non preferred 3.508 999
41.920 40.332 Sum gjeld ved utstedelse av verdipapirer 40.332 41.920
         
0,3 % 0,3 % Gjennomsnittlig rente sertifikater 0,3 % 0,3 %
1,0 % 0,9 % Gjennomsnittlig rente obligasjonsgjeld 0,9 % 1,0 %
1,0 % 1,3 % Gjennomsnittlig rente senior non preferred 1,3 % 1,0 %
         
         
31.12.20 31.12.21 Verdipapirgjeld fordelt på forfallstidspunkt 1) 2) 31.12.21 31.12.20
7.278 - 2021 - 7.278
7.162 6.395 2022 6.395 7.162
9.297 9.069 2023 9.069 9.297
4.445 3.600 2024 3.600 4.445
1.251 2.750 2025 2.750 1.251
9.500 9.230 2026 9.230 9.500
- 2.000 2027 2.000 -
- 5.129 2028 5.129 -
505 500 2029 500 505
105 100 2030 100 105
315 299 2031 299 315
263 249 2032 249 263
315 299 2033 299 315
158 149 2034 149 158
273 259 2035 259 273
294 279 2044 279 294
43 17 Valutaagio 17 43
525 -169 Over og underkurs, markedsverdi strukturerte obligasjoner -169 525
191 178 Påløpte renter 178 191
41.920 40.332 Sum verdipapirgjeld 40.332 41.920
1) Forfallstidspunkt er endelig forfall, ikke call-dato
2) Fratrukket egne obligasjoner. Ingen egenbeholdning per 31. desember 2021 (nominell egenbeholdning 126 millioner kroner)
Eksporter til Excel

 

31.12.20 31.12.21 Verdipapirgjeld fordelt på vesentlige valutaer 31.12.21 31.12.20
15.015 15.769 NOK 15.769 15.015
24.257 22.871 EUR 22.871 24.257
2.647 1.692 Øvrige 1.692 2.647
41.920 40.332 Sum verdipapirgjeld 40.332 41.920
Eksporter til Excel

 

Morbank og konsern        
Endring i verdipapirgjeld 31.12.21 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.20
Sertifikatgjeld - - 368 28 341
Obligasjonsgjeld 36.805 5.367 6.653 -1.727 39.819
Senior non preferred 3.500 2.500 - - 1.000
Verdijusteringer -152 - - -721 569
Påløpte renter 178 - - -13 191
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 40.332 7.867 7.021 -2.434 41.920
           
Endring i verdipapirgjeld 31.12.20 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.19
Sertifikatgjeld 341 368 - -28 -
Obligasjonsgjeld 39.819 7.018 10.053 1.132 41.722
Senior non preferred 1.000 1.000 - - -
Verdijusteringer 569 - - 495 74
Påløpte renter 191 - - -27 218
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 41.920 8.386 10.053 1.572 42.015
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN